Zasady wstąpienia do PTP

Zgodnie ze Statutem Towarzystwa (http://www.ptp-pl.org/index.php?strona=statut):
1. Członkiem zwyczajnym może zostać każda osoba posiadająca obywatelstwo polskie, która ma ukończone studia pedagogiczne lub kwalifikacje, które Zarząd Oddziału Terenowego Towarzystwa uzna za równorzędne i jednocześnie spełnia przynajmniej jeden z następujących warunków:
1) ma publikowany dorobek z dziedziny nauk pedagogicznych lub pokrewnych,
2) ma znaczące osiągnięcia w zakresie praktyki pedagogicznej.

2. Członkiem stowarzyszonym może zostać każdy polski obywatel nie mający kwalifikacji określonych w § 12 pkt 1., jeśli deklaruje chęć udziału w pracach Towarzystwa i realizowania jego celów statutowych.

3. Członkiem wspierającym może zostać każda osoba, prawna lub fizyczna, która uznaje cele statutowe Towarzystwa i jest gotowa wspierać Towarzystwo materialnie, organizacyjnie lub intelektualnie. Członek wspierający może działać w Towarzystwie za pośrednictwem swego przedstawiciela.

4. Osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju nauk pedagogicznych i upowszechniania ich osiągnięć Towarzystwo może przyznać tytuł członka honorowego. Członkami honorowymi mogą być pedagodzy z kraju i z zagranicy.

Aby wstąpić do Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego Oddział w Szczecinie należy:
1. Przekazać wypełnioną deklarację (http://www.ptp-pl.org/uploads/images/pliki/Deklaracja%20PTP.pdf) członkowi zarządu oddziału.
2. Wpłacić roczną składkę członkowską, która wynosi:
• Profesor i doktor habilitowany: 90 zł
• Doktor: 60 zł
• Magister: 30 zł
• Emerytowany pedagog (bez względu na stopień lub tytuł naukowy): 20 zł

Składki członkowskie można wpłacać na konto PTP (do końca marca każdego roku lub w momencie przystąpienia do Towarzystwa w przypadku nowych członków):

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne
00-389 Warszawa
ul. Smulikowskiego 6/8
Nr konta: 89 1160 2202 0000 0000 2824 3662
Tytułem: „Imię i nazwisko, rok, nazwa oddziału”
Stąd można pobrać deklarację członkowską: Deklaracja PTP (http://www.ptp-pl.org/uploads/images/pliki/Deklaracja%20PTP.pdf)