Zarządzenia Rektora

Pobierz Nr zarządzenia Nazwa

1/2012

Zarządzenie w sprawie  szczegółowego sposobu projektowania, realizacji i oceny planów studiów

i programów kształcenia.

3/2012 Zarządzenie w sprawie prowadzenia i archiwizacji prac dyplomowych
10/2012

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu pomocy materialnej dla studentów

Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

11/2012

Zarządzenie w sprawie określenia: terminów posiedzeń komisji stypendialnej, kwot dochodu, sposobu

wyliaczania dochodu netto na członka rodziny, sposobu dostraczania decyzji, wykazu niezbędnych dokumentów

i zaświadczeń

 12/2012 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu studiów Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie
13/2012 Zarządzenie w sprawie warunków podejmowania przez nauczycieli akademickich dodatkowego zatrudnienia poza Wyższą Szkołą Humanistyczną TWP w Szczecinie oraz obowiązku informowania o prowadzeniu działalności gospodarczej
16/2012 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie Zasad oceniania stopnia osiągnięcia efektów kształcenia w ramach przedmiotu
17/2012 Zarządzenie w sprawie powołania składu Komisji stypendialnej i Odwoławczej komisji stypendialnej w WSH TWP w Szczecinie
18/2012

Zarządzenie w sprawie powołania na r.a. 2012/2013 w WSH TWP w Szczecinie Komisji ds. Zapewniania jakości kształcenia

19/2012

Zarządzenie w sprawie powołania na r.a. 2012/2013 w WSH TWP w Szczecinie Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia

20/2012 Zarządzenie w sprawie powołania Rady Bibliotecznej
21/2012 Zarządzenie w sprawie określenia Zasad prowadzenia dokumentacji toku studiów podyplomowych w WSH TWP w Szczecinie
22/2102 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. badań naukowych w WSH TWP w Szczecinie na rok akademicki 2012/2013
23/2012 Zarządzenie w sprawie powołania Kolegium redakcyjnego w WSH TWP w Szczecinie na rok akademicki 2012/2013
15/2013 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie
16/2013 Zarządzenie w sprawie określenia: terminów posiedzień komisji stypendialnej, kwot dochodu, sposobu wyliczenia dochodu netto na członka rodziny, sposobu dostarczania decyzji, wykazu niezbędnych dokumentów i zaświadczeń
10/2014 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie
11/2014 Zarządzenie w sprawie określenia: terminów posiedzeń komisji stypendialnej, kwot dochodu, sposobu wyliczenia dochodu netto na członka rodziny, sposobu dostarczania decyzji, wykazu niezbędnych dokumentów i zaświadczeń
14/2014 Zarządzenie w sprawie powołania uczelnianego opiekuna praktyk
15/2014 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia recenzji pracy dyplomowej
16/2014 Zarządzenie w sprawie utworzenia w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie Wydziału Nauk Stosowanych
17/2014 Zarządzenie w sprawie powołania składu Odwoławczej Komisji Stypendialnej w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie na II semestr roku akademickiego 2013/2014
18/2014 Zarządzenie w sprawie podziału dotacji na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów
19/2014 Zarządzenie w sprawie podziału dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom, będącym osobom niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia
21/2014 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie
22/2014 Zarządzenie w sprawie określenia: terminów posiedzeń komisji stypendialnej, kwot dochodu, sposobu wyliczenia dochodu netto na członka rodziny, sposobu dostarczania decyzji, wykazu niezbędnych dokumentów i zaświadczeń
29/2014 Zarządzenie w sprawie powołania uczelnianego opiekuna praktyk
34/2014 Zarządzenie w sprawie podziału dotacji na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów
36/2014 Zarządzenie w sprawie powołania składu Odwoławczej Komisji Stypendialnej w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie na I semestr roku akademickiego 2014/2015
37/2014 Zarządzenie w sprawie powołania składu Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych i zespołu II instancji w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie na rok akademicki 2014/2015
2/2015 Zarządzenie w sprawie powołania uczelnianego opiekuna praktyk na kierunku Kryminologia (studia pierwszego stopnia, profil praktyczny)
3/2015 Zarządzenie w sprawie podziału dotacji na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów
6/2015 Zarządzenie w sprawie powołania uczelnianego opiekuna praktyk na kierunku Kryminologia (studia drugiego stopnia, profil praktyczny)
10/2015 Zarządzenie w sprawie podziału dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom, będącym osobom niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia
11/2015 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie
12/2015 Zarządzenie w określenia: terminów posiedzeń komisji stypendialnej, kwot dochodu, sposobu wyliczania dochodu netto na członka rodziny, sposobu dostarczania decyzji, wykazu niezbędnych dokumentów i zaświadczeń
21/2014 Zarządzenie w sprawie podziału dotacji na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów
22/2015 Zarządzenie w sprawie powołania składu Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych i Zespołu II instancji w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie na rok akademicki 2015/2016
23/2015 Zarządzenie w sprawie podziału dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom, będącym osobom niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia
24/2015 Zarządzenie w sprawie powołania Rady Bibliotecznej WSH TWP w Szczecinie
25/2015 Zarządzenie w sprawie powołania Rady Programowej Edukacji Humanistycznej
28/2015 Zarządzenie w sprawie powołania składu Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych i Zespołu II instancji w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie na rok akademicki 2015/2016
2/2016 Zarządzenie w sprawie powołania uczelnianego opiekuna praktyk w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie
3/2016 Zarządzenie w sprawie określenia: terminów posiedzeń komisji stypendialnej, kwot dochodu, sposobu wyliczenia dochodu netto na członka rodziny, sposobu dostarczenia decyzji, wykazu niezbędnych dokumentów i zaświadczeń
4/2016 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie Regulaminu antyplagiatowego określającego zasady funkcjonowania Systemu Plagiat.pl
5/2016 Zarządzenie w sprawie prowadzenia i archiwizacji prac dyplomowych
6/2016 Zarządzenie w sprawie powołania składu Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych i Zespołu II instancji w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie na rok akademicki 2015/2016
8/2016 Zarządzenie w sprawie powołania Rady Programowej Edukacji Humanistycznej
10/2016 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia wzoru “Ankiety oceny nauczyciela akademickiego”