ZARZĄD SAMORZĄDU STUDENTÓW

Samorząd studencki, rzecznik praw studenta

SAMORZĄD

W dniu 26 października 2019 roku odbyło się posiedzenie Rady Samorządu Studentów Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie podczas, którego wyłoniono skład Zarządu Samorządu Studentów WSH TWP w Szczecinie oraz składy poszczególnych komisji.


Zarząd Samorządu Studentów:

1. WIOLETTA LEKSZYCKA – Przewodnicząca
2. MAGDALENA NOWAK – Zastępca przewodniczącej
3. AGATA BLADY – Sekretarz
4. DOMINIKA RAM – Członek
5. ANDRZEJ TETERYCZ – Członek
6. AGNIESZKA MIKUCKA – Członek
7. TOMASZ CEGIEŁKA- Członek


Komisja Rewizyjna:

1. ŁUKASZ MROCZKOWSKI – Przewodnicząca
2. JOANNA MACH
3. KLAUDIA WOJTKIEWICZ


Komisja Skrutacyjna:
1. ALEKSANDRA RACHUTA – Przewodnicząca
2. JAKUB TUSZKIEWICZ
3. ARTUR DARUL

Delegaci do Senatu Uczelni:

1. JAKUB TUSZKIEWICZ – Przewodniczący
2. TOMASZ CEGIEŁKA – Członek
3. PAULINA GAJEWSKA -Członek
4. BLANKA DYBIOCH – Członek


Delegaci do Parlamentu Studentów RP:

1. BLANKA DYBIOCH – Przewodnicząca
2. MAGDALENA FENGER
3. ANDRZEJ TETERYCZ


Komisja Dyscyplinarna ds. nauczycieli:

1. ADAM ŻOCHOWSKI
2. WIKTORIA ŚMIECIŃSKA


Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna:

1. AGATA BLADY
2. TOMASZ CEGIEŁKA


Sąd Koleżeński:

1. TOMASZ CEGIEŁKA – Przewodniczący
2. ARTUR DARUL
3. MICHAŁ JANICKI
4. MAGDALENA KRYCZKA
5. BLANKA DYBIOCH


Odwoławczy Sąd Koleżeński:

1. AGNIESZKA SUSZEK – Przewodnicząca
2. ANDRZEJ ZAORSKI
3. AGATA BLADY
4. MAGDALENA FENGER
5. DOMINIKA RAM


Komisja ds. Osób Niepełnosprawnych:

1. MAGDALENA KRYCZKA


Odwoławcza Komisja Osób Niepełnosprawnych:

1. MAGDALENA NOWAK


Delegaci Rady Programowej:

1. AGNIESZKA SUSZEK


Delegaci do komisji ds. Jakości Kształcenia:

1. MARZENA KAFARSKA


Komisja stypendialna Wydziału Nauk Społecznych:

1. ALEKSANDRA RACHUTA
2. AGNIESZKA SUSZEK
3. MAGDALENA FENGER


Komisja stypendialna Wydziału Nauk Stosowanych:

1. ANDRZEJ ZAORSKI
2. ANNA WĄDOŁOWSKA
3. MAGDALENA NOWAK


Komisja stypendialna Wydziału Zamiejscowego w Koninie:

1. JULIA WLAZŁY


Komisja stypendialna Wydziału Zamiejscowego w Zgorzelcu:
1. EWELINA WĄSICKA-JĘDRYS

Odwoławcza Komisja stypendialna:

1. ADAM WRÓBEL
2. WOJTKIEWICZ KLAUDIA
3. MÓL JOANNA
4. KAFARSKA MARZENA
5. TUSZKIEWICZ JAKUB
6. DARUL ARTUR

RZECZNIK PRAW STUDENTA

Kto pełni funkcję?
Funkcję Rzecznika praw studenta Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie pełni mgr Anna Skotarczak.
Konsultacje Rzecznika praw studenta


Osoby, które chcą się umówić na konsultacje z mgr Anną Skotarczak proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny bądź za pomocą e-mail.
Tel.: (91) 424-32-31
askotarczak@wshtwp.pl

Regulamin regulujący stanowisko Rzecznika praw studenta

Regulamin regulujący stanowisko Rzecznika Praw Studenta w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie

Rzecznik Praw Studenta zwany dalej Rzecznikiem:

1. Załatwia zgłoszone przez studentów sprawy w formie pisemnej także poprzez pocztę elektroniczną.
2. Rzecznikowi przysługuje prawo odmowy przyjęcia skargi lub wniosku w przypadku, gdy pozostaje ona w sprzeczności ze Statutem Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP lub Regulaminem Studiów.
3. Rzecznik przekazuje sprawę odpowiedniej komórce organizacyjnej. Odpowiedź na monitowane sprawy studenci powinni otrzymać od rzecznika w terminie 2 tygodni od daty złożenia wniosku.
4. Rzecznik na bieżąco współpracuje z władzami uczelni oraz z Samorządem Studenckim.
5. Informacje o działalności Rzecznika ogłaszane są na stronie internetowej uczelni.
6. Rzecznik nie zastępuje żadnych struktur i procedur wewnątrzuczelnianych, a także nie podejmuje wiążących decyzji dla uczelni.