Zapomoga

Zapomoga w roku akademickim 2018/2019

 1. Wniosek o zapomogę student generuje w e-dziekanacie, przesyła go elektronicznie a następnie drukuje wysłany wniosek, podpisuje go i wraz z kompletem niezbędnych załączników składa w Pionie Kanclerskim – ul. Potulicka 16, w Centrum Obsługi Studenta – ul. Monte Cassino 15 lub wysyła listem w terminie nie późniejszym niż 31 października (liczy się data stempla pocztowego). Niewypełnienie wniosku w wersji elektronicznej uniemożliwia złożenie wniosku w wersji papierowej!

 2. Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej.

Przyczynami uzasadniającymi wniosek o przyznanie zapomogi są w szczególności:

   1. zgon członka najbliższej rodziny
   2. ciężka choroba studenta lub członka najbliższej rodziny studenta
   3. zdarzenia wypadkowe z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi
   4. powódź, pożar i inne klęski żywiołowe
 1. Student może wystąpić o zapomogę nie później niż 3 miesiące od wystąpienia zdarzenia będącego przesłanką do przyznania stypendium.

 2. Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim z zastrzeżeniem, że nie mogą one wynikać z tej samej przyczyny losowej.

 3. Zapomoga ma charakter doraźny i bezzwrotny.

UWAGA!

Wnioski błędnie wypełnione i niepotwierdzone wymaganymi załącznikami nie będą rozpatrywane. Świadczenia przyznane na podstawie fałszywych danych podlegają zwrotowi.