Zapomoga

Wniosek o zapomogę student wysyła elektronicznie przez platformę e-dziekanat (dostępna na stronie wshtwp.edziekanat24.pl), następnie drukuje wniosek, podpisuje i wraz z kompletem niezbędnych załączników składa w COS przy ul. Monte Cassino 15 lub w Pionie Kanclerskim, przy ul. Potulickiej 16.

Niewypełnienie wniosku w wersji elektronicznej uniemożliwia złożenie wniosku w wersji papierowej.

Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej.
Przyczynami uzasadniającymi wniosek o przyznanie zapomogi są w szczególności:

a) ciężka choroba studenta lub członka najbliższej rodziny studenta,
b) zgon członka najbliższej rodziny studenta,
c) zdarzenie wypadkowe z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi,
d) powódź, pożar i inne klęski żywiołowe.

Student może wystąpić o zapomogę nie później niż 3 miesiące od wystąpienia zdarzenia będącego przesłanką do przyznania stypendium.
Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim z zastrzeżeniem, że nie mogą one wynikać z tej samej przyczyny losowej.
Zapomoga ma charakter doraźny i bezzwrotny.

Kontakt
Pani Katarzyna Ufniarz
tel:
(91) 44-80-021; (91) 44-89-105
email: kufniarz@twp.szczecin.pl