Zapomoga Konin

Zapomoga w roku akademickim 2018/2019

 

1. Wniosek o zapomogę student generuje w e-dziekanacie, przesyła go elektronicznie a następnie drukuje wysłany wniosek, podpisuje go i wraz z kompletem niezbędnych załączników składa w Pionie Kanclerskim – ul. Potulicka 16, w Centrum Obsługi Studenta – ul. Monte Cassino 15 lub wysyła listem w terminie nie późniejszym niż 31 października (liczy się data stempla pocztowego).
Niewypełnienie wniosku w wersji elektronicznej uniemożliwia złożenie wniosku w wersji papierowej!

2. Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej.

Przyczynami uzasadniającymi wniosek o przyznanie zapomogi są w szczególności:
a) zgon członka najbliższej rodziny
b) ciężka choroba studenta lub członka najbliższej rodziny studenta
c) zdarzenia wypadkowe z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi
d) powódź, pożar i inne klęski żywiołowe

3. Student może wystąpić o zapomogę nie później niż 3 miesiące od wystąpienia zdarzenia będącego przesłanką do przyznania stypendium.

4. Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim z zastrzeżeniem, że nie mogą one wynikać z tej samej przyczyny losowej.

5. Zapomoga ma charakter doraźny i bezzwrotny.

UWAGA!
Wnioski błędnie wypełnione i niepotwierdzone wymaganymi załącznikami nie będą rozpatrywane. Świadczenia przyznane na podstawie fałszywych danych podlegają zwrotowi.