Wychowanie do życia w rodzinie

Studia podyplomowe dla nauczycieli

Cel studiów:

Wyposażenie słuchaczy w wiedzę oraz umiejętności metodyczne niezbędne do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie w placówkach oświatowych.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela. Moduł 4: Przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć).

Warunki i tryb rekrutacji:
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie oraz przygotowanie pedagogiczne wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela.

Absolwent będzie miał uprawnienia do:
Nauczania przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie” na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.

Profil absolwenta
Po ukończeniu studiów absolwent będzie praktycznie przygotowany do nauczania przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”. Posiądzie wiedzę z zakresu m.in. biomedycznych aspektów rozwoju człowieka, podstaw seksuologii, psychologii małżeństwa i rodziny, pedagogiki rodziny, profilaktyki, poradnictwa, prawa małżeńskiego i rodzinnego, a także metod rozpoznawania płodności i metod oraz środków antykoncepcji. Słuchacza będą charakteryzować postawy prospołeczne, prorodzinne, otwartość, empatia, poczucie odpowiedzialności.

Czas trwania studiów:
Studia trwają 3 semestry.

Warunki studiowania:
Zajęcia odbywają się w sesjach trzydniowych: piątek- sobota- niedziela (przeciętnie 2 razy w miesiącu). Praktyki są organizowane i realizowane przez Słuchaczy we własnym zakresie pod kierunkiem opiekuna praktyk z uczelni. Uczelnia nie pokrywa kosztów związanych z odbywaniem praktyk. Szczegółowe informacje zawarte są w programie praktyk. Studia kończą się egzaminem.

Opłaty

  • Wpisowe 100 zł
  • Czesne za jeden semestr wynosi 1400 zł
  • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.