Wspomaganie rozwoju dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z niepełnosprawnością sprzężoną

Studia podyplomowe dla nauczycieli

Cel studiów:

Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie wspierania rozwoju dzieci, młodzieży, osób dorosłych z niepełnosprawnością: wadą słuchu, wadą wzroku, obniżoną sprawnością intelektualną, niesprawnością ruchową, niesprawnością sprzężoną ograniczającą funkcjonowanie psychospołeczne. Studia umożliwiają zdobycie kompetencji i umiejętności do prowadzenia zajęć (w zależności od wykształcenia kierunkowego) w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz szkołach specjalnych przysposabiających do pracy w ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością sprzężoną realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego, w warsztatach terapii zajęciowej, domach dziennego pobytu, domach pomocy społecznej, placówkach rehabilitacyjnych, domach opieki nad osobami starszymi, szpitalach, pensjonatach, zakładach karnych, świetlicach terapeutycznych, domach dziecka.

Podstawa prawna studiów:

  • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 nr 164 poz. 1365);
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17.01.2012 r. (poz. 131) w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela;
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 w sprawie zasad udzielaniai organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2013, poz. 532).

Warunki i tryb rekrutacji:
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I lub II stopnia, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne (nauczyciele/pedagodzy, pedagodzy specjalni, psycholodzy).

Czas trwania studiów:
studia trwają 2 semestry.

Opłaty:

  • Wpisowe 100 zł
  • Czesne za jeden semestr wynosi: 1500 zł
  • Opłata za świadectwo 30 zł
  • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.