Wczesne nauczanie języka angielskiego

Studia podyplomowe dla nauczycieli

Cel studiów:

 • Nabycie kwalifikacji metodycznych do nauczania j. angielskiego w przedszkolu i klasach I – III szkoły podstawowej.
 • Doskonalenie wiedzy i umiejętności psychologiczno-pedagogicznych niezbędnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym.
 • Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie znajomości języka angielskiego oraz wiedzy o krajach anglojęzycznych
 • Przygotowanie do zdania egzaminu FCE, dającego kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III wg rozporządzenia MEN z dnia 12.03.2009 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. 2013, poz. 1207)
 • Rozporządzenie MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 26.05.2014 roku, zmieniające Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Warunki i tryb rekrutacji:
Studia adresowane są do nauczycieli posiadających kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub szkołach podstawowych (klasy I-III) oraz znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym i zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji metodycznych do nauczania języka angielskiego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (Young Learners) oraz podniesieniem znajomości języka angielskiego.

Kryteria przyjęcia na studia podyplomowe:

 • Ukończenie studiów o kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • oraz znajomość języka angielskiego udokumentowana jednym z wymienionych poniżej dokumentów:

Udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie B1:

 • Matura na poziomie podstawowym z języka angielskiego wynik 80% i wyżej
 • Matura na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego wynik 40% i wyżej
 • Zaświadczenie ze szkoły językowej potwierdzające ukończenie kursu z języka angielskiego na poziomie B1
 • Osoby nie posiadające żadnego zaświadczenia będą zakwalifikowane po napisaniu z wynikiem pozytywnym testu językowego

Czas trwania studiów:

 • Studia trwają 3 semestry.
 • 460 godzin- w tym 60 godzin praktyki

Opłaty

  • Wpisowe – 100 zł
  • Czesne za jeden semestr wynosi 1400 zł

 • Opłata za świadectwo 30 zł
 • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.