Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*

Pedagogika specjalna* – studia magisterskie

wczesne wspomaganie rozwoju

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych oraz w placówkach opiekuńczo wychowawczych (stosownie do zakresu ich działania), ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i ośrodkach wczesnej interwencji zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (z póź. zm.), instytucjach niepublicznych – ośrodkach, fundacjach, stowarzyszeniach i innych placówkach, w których powoływane są zespoły do prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, poradniach psychologiczno – pedagogicznych prowadzących program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Celem studiów jest wyposażenie studentów w umiejętności profesjonalnego organizowania wczesnej, kompleksowej i systematycznej pomocy dzieciom zagrożonym nieprawidłowym rozwojem; dzieciom z niepełnosprawnością oraz ich rodzinom w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem w zakresie określonym przez indywidualny program wczesnego wspomagania; przygotowanie studentów do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju małych dzieci o zaburzonym rozwoju psychoruchowym i społecznym.

Efekty kształcenia na tej specjalności obejmują między innymi:

 • Medyczne podstawy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej interwencji terapeutycznej,
 • Biologiczne podstawy rozwoju,
 • Psychologiczno-pedagogiczne podstawy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej interwencji terapeutycznej,
 • Zagadnienia niepełnosprawności i zagrożenia niepełnosprawnością,
 • Psychoedukację oraz wsparcie psychopedagogiczne rodziców i opiekunów dziecka z zagrożonym rozwojem,
 • Zasady przeprowadzania treningi umiejętności wychowawczych,
 • Posługiwanie się językami alternatywnymi,
 • Podstawy rehabilitacji dzieci z zaburzeniami funkcji ruchowych, słuchowych, wzrokowych i mowy,
 • Programy terapeutyczne stosowane we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka i wczesnej interwencji terapeutycznej.

W toku studiów student zdobędzie wiedzę specjalistyczną z takich przedmiotów jak:

 • Diagnoza małego dziecka z zaburzeniami rozwoju,
 • Praca z rodziną małego dziecka z zaburzeniami rozwoju,
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca,
 • Projektowanie pracy edukacyjno-terapeutycznej we wczesnym wspomaganiu rozwoju,
 • Terapia małego dziecka ze złożoną niepełnosprawnością,
 • Typowe i problemowe zachowania seksualne w okresie dzieciństwa,
 • Wczesna terapia logopedyczna,
 • Wczesna terapia pedagogiczna,
 • Wczesne wspomaganie rozwoju – podstawy prawne oraz modele organizacji pracy,
 • Wspieranie funkcji sensorycznych,
 • Wspieranie rozwoju ruchowego i terapia odruchów,
 • Wspomaganie kompetencji społecznych małego dziecka,
 • Wspomaganie rozwoju małego dziecka przez zabawę.
 • Wspomaganie kompetencji poznawczych małego dziecka,
 • Wspomaganie rozwoju dziecka urodzonego przedwcześnie,
 • Zagrożenia rozwojowe wczesnego dzieciństwa,

*w organizacji

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Adres:ul. Monte Cassino 15, 70-466 Szczecin
Tel: 91 424 32 00
Fax: 91 424 32 03
E-mail: cos@wshtwp.pl