O projekcie Humanistyczny Senior w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”

Cel projektu

Celem nadrzędnym projektu jest upowszechnianie nauk humanistycznych i społecznych, badań naukowych, ich wykorzystania w życiu społecznym, wśród określonej grupy społecznej, jaką są osoby powyżej 60 roku życia. Bogata i urozmaicona oferta zajęć dydaktycznych oraz kulturalnych realizowana przez pracowników jednostek naukowych Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie przyczyni się do aktywizacji intelektualnej i społecznej, pogłębieniu wiedzy specjalistycznej, która będzie miała bezpośredni wpływ na rozwój zainteresowań oraz da możliwość dalszej realizacji edukacyjnej seniora.

Cel główny:

Umożliwienie rozwijania wszechstronnych zainteresowań, aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez aktywizację intelektualną, wiedzę historyczną, regionalną w Jubileuszowym Roku 2018 dotyczącym 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Integrację, wsparcie i wyrównywanie malejących wraz z wiekiem możliwości samodzielnego zaspokajania potrzeb, integrację z lokalną społecznością oraz udziału w życiu społecznym przez osoby zrzeszone w UTW na terenie województwa zachodniopomorskiego w okresie 15.03.2018r.–31.10.2018r. przez m.in. 4 istniejące i 2 nowo powstałe UWT .

Cele szczegółowe:

– włączanie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego przez stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej,
– poszerzanie wiedzy historycznej i regionalnej szczególnie dotyczącej 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości
– prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnej aktywizacji intelektualnej, psychicznej, fizycznej osób starszych,
– prowadzenie różnych form działalności edukacyjnej, społecznej, kulturalnej, turystyczno-krajoznawczej oraz zdrowotnej dla seniorów,
– nabycie i/lub wzrost poczucia własnej wartości wśród osób starszych
z woj. zachodniopomorskiego,
– integracja ze społeczeństwem poprzez aktywny udział we wspólnych spotkaniach, wycieczkach integracyjnych, wieczorach filmowych, teatralnych, spotkaniach w towarzystwie rówieśników,
– podniesienie poziomu wiedzy jak zachować się w trudnej sytuacji życia codziennego,
– podniesienie kwalifikacji w zakresie korzystania z komputera,
– aktywizacja intelektualna, artystyczna i fizyczna osób starszych poprzez organizowanie stałych, systematycznych i różnorodnych spotkań, oraz wycieczek,
– integrowanie lokalnej społeczności, kształtowanie pozytywnych i otwartych relacji łączących pokolenia.
– spotkania z ludźmi nauki i Kultury,
– poznanie nowych lub kontynuowanie własnych pasji, zainteresowań przez Seniorów,
– upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, i turystyki,
– prowadzenie działalności informacyjnej i oświatowej,

Cele zostaną osiągnięte poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach grupowych
i poszerzenie własnych horyzontów.