Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych Konin

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2018/2019

 

1. Wniosek o stypendium należy pobrać ze strony, wydrukować go, wypełnić, podpisać i wraz z kompletem niezbędnych załączników wysłać na adres: Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie,  ul. Potulicka 16, 70-952 Szczecin z dopiskiem “Stypendium”. Termin nadsyłania wniosków od 01 do 31 października (liczy się data stempla pocztowego).

2. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez właściwy organ orzekający, ale nie dłużej niż na okres od października 2018 r. do czerwca 2019 r.
Wnioski przyjmowane są w terminie: 01-31 października 2018 r. lub w miesiącu, w którym pojawiła się niepełnosprawność (w trakcie trwania roku akademickiego 2018/2019).

3. Jeżeli orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony, to prawo do stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia. Stypendium przestaje być wypłacane od następnego miesiąca po wygaśnięciu ważności orzeczenia.

4. Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych zależy od orzeczonego stopnia niepełnosprawności, nie jest uzależnione od sytuacji materialnej studenta i nie wyklucza przyznania innych świadczeń.

UWAGA!
Wnioski błędnie wypełnione i niepotwierdzone wymaganymi załącznikami nie będą rozpatrywane. Świadczenia przyznane na podstawie fałszywych danych podlegają zwrotowi.