Stypendium socjalne w roku akademickim 2018/2019

 1. Wniosek o stypendium socjalne student generuje w e-dziekanacie, przesyła go elektronicznie a następnie drukuje wysłany wniosek, podpisuje go i wraz z kompletem niezbędnych załączników składa w Pionie Kanclerskim – ul. Potulicka 16, w Centrum Obsługi Studenta – ul. Monte Cassino 15 lub wysyła listem w terminie nie późniejszym niż 31 października (liczy się data stempla pocztowego). Niewypełnienie wniosku w wersji elektronicznej uniemożliwia złożenie wniosku w wersji papierowej!
  Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS – za 2017 rok.
 2. Stypendium socjalne przyznawane jest na semestr, a wnioski o stypendium przyjmowane są:
  ⇒ w semestrze zimowym: od 1 do 31 października 2018 r.
  ⇒ w semestrze letnim: od 1 do 31 marca 2019 r.
 3. Stypendium socjalne może otrzymywać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. w takiej, kiedy wysokość dochodu netto osiągniętego w 2017 r. (dochód po odliczeniu składek ZUS, ubezpieczenia zdrowotnego oraz podatku) nie przekracza progu 1000 zł netto na jedną osobę w jego rodzinie. O stypendium socjalne mogą wnioskować studenci studiów dziennych oraz zaocznych.
 4. Student studiów stacjonarnych może otrzymywać zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim lub w obiekcie innym niż DS., jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiłby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Zwiększenie stypendium socjalnego również może otrzymać w przypadku zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w DS. lub w obiekcie innym niż DS, po załączeniu do wniosku aktu małżeństwa, oświadczenia studenta o zamieszkiwaniu wspólnie z małżonkiem i/lub z dzieckiem, oświadczenie małżonka o fakcie bycia osobą niepracującą i nieposiadaniu statusu studenta, aktu urodzenia dziecka.
 5. Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego zobowiązany jest do udokumentowania dochodu rodziny oraz stanu liczebnego rodziny. Oba te czynniki decydują o wartości dochodu miesięcznego na członka rodziny, jest on podstawą do podjęcia decyzji przez Wydziałową Komisję Stypendialną i Uczelnianą Odwoławczą Komisję Stypendialną.
 6. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:
 • studenta
 • małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
 • rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Przy ustalaniu wysokości dochodu NIE uwzględnia się dochodów osiąganych przez:

– konkubenta studenta,
– konkubenta rodzica studenta,
– dziadków,
– teściów i dalszych krewnych.

 1. Student może również ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez wyżej wymienione osoby:
 • w przypadku, gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu (załącznik nr A) oraz spełnia przynajmniej jedną z następujących przesłanek:

– ukończył 26 lat,
– pozostaje w związku małżeńskim,
– ma na utrzymaniu dzieci,
– osiągnął pełnoletniość w pieczy zastępczej.

 • w przypadku, gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu (załącznik nr A) oraz spełnia łącznie następujące warunki:

– posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
– posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
– jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 maksymalnego kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy materialnej

 1. Aby ułatwić studentom Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP samodzielne wyliczenie dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny – przygotowaliśmy specjalny KALKULATOR. Wpisując do kalkulatora odpowiednie wartości, które potwierdzone są zasadnymi zaświadczeniami, czyli np. dochód, składki społeczne, składki zdrowotne, podatek i inne oraz ilość członków rodziny – dochód netto wylicza się automatycznie.

WERYFIKACJA WNIOSKÓW:

Weryfikacja poprawności wniosków oraz niezbędnych załączników odbywać się będzie tylko w Pionie Kanclerskim przy ul. Potulickiej 16 w Szczecinie, w godzinach 08:00-16:00, od poniedziałku do piątku – po uprzednim wyrażeniu (na piśmie) zgody na przetwarzanie danych osobowych (z uwagi na RODO).

Telefonicznie udzielamy tylko informacji ogólnych – nie analizujemy konkretnych sytuacji rodzinno-majątkowych studenta!
Jednocześnie uprzejmie prosimy o nie składanie wniosków „na ostatnią chwilę”, gdyż może to wydłużyć proces weryfikacji.

 1. Przykładowe sytuacje życiowe studenta i jego rodziny oraz przykładowe dokumenty poświadczające uzyskany dochód:

Sytuacja A – osoba pracująca w 2017 roku (bez przerw) i kontynuujące zatrudnienie, w dniu składania wniosku, w tym samym zakładzie pracy składa zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych w 2017 r. oraz zaświadczenie z ZUS o wysokości składki zdrowotnej odprowadzonej do ZUS w 2017 r.

Sytuacja B – rolnicy: zaświadczenie z Urzędu Gminy (lub nakaz płatniczy) o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach fizycznych i przeliczeniowych z 2017 roku oraz zaświadczenia z Urzędu Skarbowego jak wyżej

Sytuacja C – emeryci i renciści: zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, zaświadczenie z ZUS-u/KRUS-u

Sytuacja D – osoby samotnie wychowujące dziecko: wyrok sądu o alimentach albo oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów lub decyzję z MOPS o przyznaniu świadczeń alimentacyjnych bądź dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka. W przypadku braku tychże świadczeń należy dostarczyć – Odpis zupełny aktu urodzenia.

Sytuacja E – osoba bezrobotna: dostarcza zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz z Urzędu Pracy, że jest osobą zarejestrowaną i w jakiej wysokości pobiera zasiłek (netto) lub go nie pobiera. W przypadku braku zaświadczenia z Urzędu Pracy należy dostarczyć dokument potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego.

 1. Wykaz dokumentów określających dochód studenta i członków jego rodziny:

– Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, za rok podatkowy poprzedzający rok akademicki, w którym student ubiega się o przyznanie stypendium socjalnego (np. jeśli student ubiega się o stypendium w roku akademickim 2018/2019, to zaświadczenie powinno być za rok 2017). Każdy członek rodziny przedstawia oddzielne zaświadczenie – nie przyjmujemy zaświadczeń o wspólnych rozliczeniach – dokument OBOWIĄZKOWY

– Zaświadczenia z ZUS-u/KRUS-u o wysokości odprowadzonej składki na ubezpieczenie zdrowotne – za okres taki sam, jak w zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego, czyli za rok podatkowy poprzedzający rok akademicki. Zaświadczenie obowiązkowe dla wszystkich członków rodziny osiągających dochód (dotyczy tylko osób, które uzyskały dochody w 2017 r.) dokument OBOWIĄZKOWY

W przypadku, gdy dany członek rodziny ma dochód zerowy wykazany na zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego, to student nie ma konieczności dostarczania zaświadczenia z ZUS-u/KRUS-u o składce na ubezpieczenie zdrowotne dla tego członka rodziny

– Oświadczenie studenta o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami – Załącznik A do wniosku o stypendium socjalne – dokument OBOWIĄZKOWY

– Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o zryczałtowanym podatku za 2017 r. oraz zaświadczenie z ZUS-u/KRUS-u o wysokości składki zdrowotnej oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2017 r. – dotyczy TYLKO osób, które prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym

– Oświadczenie studenta/członka rodziny studenta o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – dotyczy osób, które uzyskały dochód w 2018 r. – Załącznik H.

– Zaświadczenie o wysokości dochodów członka rodziny studenta lub studenta za rok 2017 i 2018, w przypadku, jeśli osiągnął on dochody poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (wraz z tłumaczeniem sporządzonym przez polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy prowadzoną przez ministra sprawiedliwości RP lub konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument)

– Oświadczenia studenta lub członka rodziny studenta o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy np. alimenty na rzecz dzieci, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, dochody z gospodarstwa rolnego i inne dochody – Załącznik B.

– Zaświadczenie o zakwaterowaniu w domu studenckim – w przypadku ubiegania się o zwiększenie stypendium socjalnego.

– Oświadczenie o zamieszkiwaniu z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki – w przypadku ubiegania się o zwiększenie stypendium socjalnego.

– Oświadczenia o braku zmiany sytuacji finansowej studenta, zgodne z Załącznikiem Fdotyczy tylko wniosku o stypendium socjalne składanego przez studenta w II semestrze danego roku akademickiego.

Zaświadczenie o pobieraniu nauki w szkole lub wyższej uczelni dzieci studenta/rodzeństwa do 26 roku życia – jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym.

– Kopia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka

– Kopia aktu małżeństwa studenta

– Kopia aktu zgonu rodziców/rodzica studenta (w przypadku gdy jedno lub oboje nie żyją)

– Odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka

– Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka studenta lub rodzeństwa studenta powyżej 18 roku życia, o ile nie uczy się i pozostaje na utrzymaniu studenta lub rodziców/opiekunów prawnych studenta

W przypadku utraty źródła dochodu w 2017 lub 2018 r. – dokumenty określający datę utraty dochodu (np. świadectwo pracy, kserokopia umowy zlecenia, zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna, zaświadczenie o sprzedaży gospodarstwa rolnego, umowa wydzierżawienia, darowizny gospodarstwa rolnego itp.) oraz wysokość utraconego dochodu (PIT 11 lub odpowiednik), a także prawidłowo wypełniony Załącznik C do wniosku.

W przypadku uzyskania dochodu w 2017 lub 2018 r. – np. kserokopia umowy o pracę/umowy zlecenia/decyzja o przejściu na rentę lub emeryturę/uzyskanie zasiłku dla bezrobotnych/macierzyńskiego oraz wypełniony Załącznik C do wniosku.

– Zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego studenta lub członka rodziny studenta i okresie na jaki został on udzielony oraz o okresach zatrudnienia.

Zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni, w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

Umowę dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty strukturalnej

Umowę zawartą w formie aktu notarialnego o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną

Kserokopia wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną (właściwe podkreślić);

Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów w roku ubiegłym, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny

– W przypadku, gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej: zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą

Decyzja Funduszu Alimentacyjnego o przyznaniu świadczeń lub zaświadczenie o ich wysokości w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki

Odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenie alimentacyjne lub orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka

 1. Dochód utracony/dochód uzyskany:

W przypadku, gdy sytuacja studenta lub członka rodziny studenta zmieniła się w stosunku do informacji zawartych w zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego, dochód w rodzinie studenta jest korygowany o kwotę dochodu utraconego lub uzyskanego.

Utrata dochodu oznacza utratę dochodu spowodowaną:

– uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
– utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
– utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
– utratą prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych,
– wyrejestrowaniem lub zawieszenie pozarolniczej działalności gospodarczej,
– utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
– utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,
– utratą świadczenia rodzicielskiego – utratą stypendium doktoranckiego określonego w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym,
– utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych finansowanych ze środków UE Utraty dochodu nie stanowi fakt przebywania na urlopie bezpłatnym.

Uzyskanie dochodu oznacza uzyskanie dochodu spowodowane:

– zakończeniem urlopu wychowawczego,
– uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy,
– uzyskaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych,
– uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
– rozpoczęciem lub wznowienie pozarolniczej działalności gospodarczej,
– uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
– uzyskanie świadczenia rodzicielskiego,
– uzyskanie zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
– uzyskanie stypendium doktoranckiego określonego w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym,
– uzyskanie zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
-w przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, czyli w roku 2017,
– ustalając dochód uzyskany w tym roku, dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest wciąż uzyskiwany w dniu ustalania prawa do stypendium,
– w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, czyli w roku 2018 – kwotę dochodu uzyskanego stanowi dochód z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest wciąż uzyskiwany w dniu ustalania prawa do stypendium.

 1. Prawo do stypendium ustala się ponownie w trakcie roku w przypadku:

– zwiększenia się członków rodziny,
– zmniejszenia się członków rodziny z powodu śmierci.
– utraty dochodu,
– uzyskania dochodu,
– uzyskania przez dziecko lub rodzeństwo studenta orzeczenie o niepełnosprawności,
– zmniejszenia się członków rodziny z powodu ukończenia 26 lat przez rodzeństwo lub dziecko studenta pobierającego naukę,
– zmniejszenie się liczby członków rodziny z powodu ukończenia lub przerwania nauki przez rodzeństwo lub dziecko studenta w wieku do ukończenia 26 lat,
– utraty przez dziecko lub rodzeństwo studenta orzeczenia o niepełnosprawności z powodu upływu czasu, na który orzeczenie zostało wydane.

W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności, student zobowiązany jest do powiadomienia o tym właściwy organ wydający decyzję, a następnie złożenie wniosku o ponowne przeliczenie dochodu w terminie 7 dni od zaistnienia powyższych okoliczności.

UWAGA! Wnioski błędnie wypełnione i niepotwierdzone wymaganymi załącznikami nie będą rozpatrywane. Świadczenia przyznane na podstawie fałszywych danych podlegają zwrotowi.