Stypendium Socjalne

Stypendium socjalne w roku akademickim 2017/2018

Wniosek o stypendium socjalne student wysyła elektronicznie przez platformę e-dziekanat następnie drukuje wniosek, podpisuje go i wraz z kompletem niezbędnych załączników składa w COS przy ul. Monte Cassino 15 lub w Pionie Kanclerskim, przy ul. Potulickiej 16.

Niewypełnienie wniosku w wersji elektronicznej uniemożliwia złożenie wniosku w wersji papierowej.

Poniżej znajduje się wykaz niezbędnych dokumentów do WNIOSKU o stypendium socjalne – proszę dokładnie zapoznać się z jego treścią.

WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW

DODATKOWE INFORMACJE:

Stypendium socjalne przyznawane jest studentowi oddzielnie na każdy semestr w danym roku akademickim, a wnioski o stypendium przyjmowane są:

– w semestrze zimowym: od 1 do 31 października 2017 r.
(studenci I roku na pierwszym zjeździe otrzymają login i hasło do e-Dziekanatu)
– w semestrze letnim: od 1 do 31 marca 2018 r.

Stypendium socjalne może otrzymywać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. wysokość dochodu netto osiągniętego w 2016 r. (dochód po odliczeniu składek ZUS, ubezpieczenia zdrowotnego oraz podatku) nie przekracza progu 1000 zł netto na jedną osobę w jego rodzinie. O stypendium socjalne mogą wnioskować studenci studiów dziennych oraz zaocznych.

Student studiów stacjonarnych może otrzymywać zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim lub w obiekcie innym niż DS., jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiłby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Zwiększenie stypendium socjalnego również może otrzymać w przypadku zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w DS. lub w obiekcie innym niż DS, po załączeniu do wniosku aktu małżeństwa, oświadczenia studenta o zamieszkiwaniu wspólnie z małżonkiem i/lub z dzieckiem, oświadczenie małżonka o fakcie bycia osobą niepracującą i nieposiadaniu statusu studenta, aktu urodzenia dziecka.

Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego zobowiązany jest do udokumentowania dochodu rodziny oraz stanu liczebnego rodziny. Oba te czynniki decydują o wartości dochodu miesięcznego na członka rodziny, jest on podstawą do podjęcia decyzji przez Wydziałową Komisję Stypendialną i Uczelnianą Odwoławczą Komisję Stypendialną.

Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:

1) studenta
2) małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
3) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Przy ustalaniu wysokości dochodu NIE uwzględnia się:

– konkubenta studenta,
– konkubenta/małżonka rodzica studenta,
– dziadków,
– teściów i dalszych krewnych

Student może również ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez wyżej wymienione osoby:

1) w przypadku, gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu (załącznik nr F) oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:
– ukończył 26. rok życia
– pozostaje w związku małżeńskim
– ma na utrzymaniu dzieci
– osiągnął pełnoletność w pieczy zastępczej
lub
2) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
– posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym
– posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym
– jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
– nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu (załącznik nr F)

Aby ułatwić studentom Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP wyliczenie dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny – przygotowaliśmy specjalny KALKULATOR,

Wpisując do kalkulatora odpowiednie liczby, które potwierdzone są zasadnymi zaświadczeniami, czyli np. dochód, składki społeczne, składki zdrowotne, podatek i inne oraz ilość członków rodziny – dochód netto wylicza się automatycznie.

Ważne przy wyliczeniu dochodu:

 1. W przypadku rolników dochód roczny wyliczany jest wg równania: dochód roczny = liczba hektarów przeliczeniowych x przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r., który wynosi 2577 zł.
 2. Osoby posiadające grunty rolne lub rozliczające się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym również są zobowiązane do dostarczenia zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych (nawet, jeżeli nie uzyskały z roku ubiegłym żadnych dochodów z tego tytułu).
 3. W przypadku, gdy członek rodziny ma ustalone prawo do alimentów, ale ich nie otrzymuje lub otrzymuje je w wartości niższej lub wyższej od ustalonej wyrokiem sądu – do dochodu rodziny wlicza się alimenty w otrzymywanej wysokości.
 4. Jeżeli członek rodziny ma zobowiązania alimentacyjne na rzecz osoby spoza rodziny – od dochodu członka rodziny odejmuje się kwotę alimentów zapłaconych na rzecz tej osoby w roku kalendarzowym 2016.
 5. W przypadku, gdy członek rodziny studenta znajduje się w pieczy zastępczej lub w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkoła wojskowa), przy ustalaniu dochodu rodziny studenta – nie uwzględnia się tej osoby.
 6. Dochody z tytułu świadczeń rodzinnych, z pomocy społecznej, dopłaty bezpośrednie dla rolników z UE, stypendia dla studentów przyznawane przez uczelnie, stypendia unijne NIEbrane pod uwagę przy liczeniu dochodu studenta dla celów stypendialnych.
 7. W przypadku, gdy członek rodziny osiąga dochody poza granicami RP, dokonuje się ich przeliczenia na podstawie średniego kursu walut NBP z ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego, z którego dochód członków rodziny stanowi podstawę ustalenia prawa do świadczeń pomocy materialnej.
 8. W przypadku, gdy członek rodziny uzyska poza granicami RP dochód, którego nie osiągnął w roku kalendarzowym stanowiącym podstawę do ustalenia prawa do świadczeń pomocy materialnej, przeliczenia tego dochodu dokonuje się na podstawie średniego kursu walut obcych z ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty.

Dochód utracony/dochód uzyskany:

W przypadku, gdy sytuacja studenta lub członka rodziny studenta zmieniła się w stosunku do informacji zawartych w zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego, dochód w rodzinie studenta jest korygowany o kwotę dochodu utraconego lub uzyskanego.

Utrata dochodu oznacza utratę dochodu spowodowaną:

– utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,- uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
– utratą prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych,
– utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
– wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej
– utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
– utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń.

Utraty dochodu nie stanowi fakt przebywania na urlopie bezpłatnym.

W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny, w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki (2016) lub po tym roku (2017), ustalając dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego.

Uzyskanie dochodu oznacza uzyskanie dochodu spowodowane:

– uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
– zakończeniem urlopu wychowawczego,
– uzyskaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych,
– uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
– rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej,
– uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki (2016.), ustalając dochód, uzyskany w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest wciąż uzyskiwany w dniu ustalania prawa do stypendium.

W przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki ( 2017) kwotę dochodu uzyskanego stanowi dochód z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest wciaż uzyskiwany w dniu ustalania prawa do stypendium.

Dochód netto, uwzględniając dochody wszystkich członków rodziny osiągane w 2016 r., wylicza się następująco:

 1. Przychody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych:

– od kwoty dochodu (pozycja z zaświadczenia z Urzędu Skarbowego za rok 2016) odejmuje się kwotę podatku należnego i składki na ubezpieczenie społeczne oraz wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2016, co można odczytać z zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 1. Przychody z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

– od kwoty przychodu (pozycja z zaświadczenia z Urzędu Skarbowego za rok 2016) odejmuje się wysokość opłaconego podatku i składki na ubezpieczenie społeczne oraz wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2016, co można odczytać z zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 1. Inne dochody niepodlegające opodatkowaniu, a wymienione w § 19 ust.1 pkt. c regulaminu pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie:

– kwota dochodu z oświadczenia stanowiącego załącznik nr B do wniosku o stypendium socjalne, (przy czym poz. 1 oświadczenia musi stanowić iloczyn liczby hektarów przeliczeniowych wynikających z zaświadczenia stosownego organu oraz stawki przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r., a poz. 2 musi być zgodna z zaświadczeniem stosownego organu potwierdzającego uzyskanie dochodu w 2016 r.)

Prawo do stypendium ustala się ponownie w trakcie roku w przypadku:

– zwiększenia się członków rodziny
– zmniejszenia się członków rodziny z powodu śmierci
– utraty dochodu
– uzyskania dochodu
– uzyskania przez dziecko lub rodzeństwo studenta orzeczenie o niepełnosprawności
– zmniejszenia się członków rodziny z powodu ukończenia 26 lat przez rodzeństwo lub dziecko studenta pobierającego naukę
– zmniejszenie się liczby członków rodziny z powodu ukończenia lub przerwania nauki przez rodzeństwo lub dziecko studenta w wieku do ukończenia 26 lat
– utraty przez dziecko lub rodzeństwo studenta orzeczenia o niepełnosprawności z powodu upływu czasu, na który orzeczenie zostało wydane

W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności, student zobowiązany jest do powiadomienia o tym właściwy organ wydający decyzję, a następnie złożenie wniosku o ponowne przeliczenie dochodu w terminie 7 dni od zaistnienia powyższych okoliczności.

UWAGA!
Wnioski błędnie wypełnione i niepotwierdzone wymaganymi załącznikami nie będą rozpatrywane. Świadczenia przyznane na podstawie fałszywych danych podlegają zwrotowi.

 

Kontakt
Pani Katarzyna Ufniarz
tel:
(91) 44-80-021; (91) 44-89-105
email: kufniarz@twp.szczecin.pl