STYPENDIUM SOCJALNE W I SEMESTRZE R.A. 2019/2020

Stypendia

Stypendium socjalne w roku akademickim 2019/2020

Student ubiegający się o stypendium socjalne w I semestrze r.a. 2019/2020 zobowiązany jest złożyć wniosek w terminie od 1 do 31 października 2019 r.

Uwaga!

Wnioski przyjmowane będą TYLKO w Centrum Obsługi Studenta przy ul. Monte Cassino 15, od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:00-16:00 oraz w soboty zjazdowe (studia I i II stopnia) w godzinach: 07:30-15:30.

STUDENT UBIEGAJĄCY SIĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO SKŁADA:

 1. wniosek zawierający oświadczenie studenta o liczbie i składzie rodziny studenta pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, źródła i wysokość dochodów,
 2. stosowne zaświadczenia o źródłach i wysokości dochodów studenta, osób zobowiązanych do jego utrzymania, będących na jego utrzymaniu oraz członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe.

Jak złożyć wniosek?

 1. Student wypełnia wniosek poprzez eDziekanat, a następnie przesyła go w e-dziekanacie do systemu ewidencji wniosków.
 2. W kolejnym kroku student drukuje przesłany wcześniej wniosek w systemie e-dziekanat, podpisuje wniosek, uzupełnia daty i wraz z niezbędnymi dokumentami/załącznikami składa go w Centrum Obsługi Studenta przy ul. Monte Cassino 15 w Szczecinie.
 1. PODSTAWOWYM KRYTERIUM PRZYZNANIA STYPENDIUM SOCJALNEGO jest dochód miesięczny netto na osobę w rodzinie studenta. dochód ten nie może być wyższy niż 1000 zł netto na jednego członka rodziny.

Jeżeli miesięczny dochód netto przypadający na jednego członka rodziny studenta jest niższy od kwoty 528,00 zł, to OBOWIĄZKOWO należy przedstawić zaświadczenie z właściwego ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny.

 1. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:

– studenta,

– małżonka studenta,

– rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta,

– będące na utrzymaniu studenta dzieci niepełnoletnie oraz dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

 1. Do składu rodziny studenta nie zalicza się:
  1. członka rodziny studenta, rodzeństwa lub dziecka studenta w wieku powyżej 26 lat, nawet jeżeli pozostaje na utrzymaniu, chyba że legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. wstępnych (np.: babci, dziadka studenta),
  3. rodziców małżonka studenta (teściowie) nawet, jeżeli razem prowadzą wspólne gospodarstwo domowe,
  4. dochodu uzyskiwanego przez partnera studenta, pozostającego w związku nieformalnym, nawet, jeżeli mają wspólne dzieci,
  5. dzieci pobierające naukę do 26 roku życia na studiach doktoranckich,
  6. członka rodziny studenta, który zaginął, po przedstawieniu przez studenta zaświadczenia właściwej w tej sprawie jednostki Policji o przyjęciu zgłoszenia o zaginięciu członka rodziny studenta.
 1. Student we wniosku przedstawia skład rodziny wg stanu na dzień składania wniosku.

 

 1. Student może również ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych w przypadku, gdy:
  1. nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu (załącznik nr A) oraz spełnia przynajmniej jedną z następujących przesłanek:
  • ukończył 26 lat,
  • pozostaje w związku małżeńskim,
  • ma na utrzymaniu dzieci,
  • uzyskał pełnoletniość w pieczy zastępczej.
 1. nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu (załącznik nr A) oraz:

– posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Źródłem stałego dochodu studenta może być wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, a także m.in. renta po zmarłym rodzicu, renta inwalidzka, alimenty, cyklicznie zawierane umowy zlecenia, umowy o dzieło.

 1. Miesięczny dochód netto przypadający na jednego członka rodziny studenta oblicza się ustalając dochód poszczególnych członków rodziny studenta w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki (dla roku akademickiego 2019/20120 jest to rok 2018 r.) , w którym student ubiega się o świadczenia dla studentów, z uwzględnieniem dochodów uzyskanych i utraconych w roku bazowym (2019 r.) i po roku bazowym (2020 r.), po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób, po czym roczne dochody członków rodziny sumuje się, następnie dzieli przez liczbę miesięcy w roku kalendarzowym oraz przez liczbę członków rodziny.
 2. Do dochodu wliczane są, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

– przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, z późn. zm.), pomniejszone o:

  1. koszty uzyskania przychodu,
  2. należny podatek dochodowy od osób fizycznych,
  3. składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu,
  4. składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Każdy członek rodziny studenta, który ukończył 18 rok życia ma obowiązek złożyć zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego.

Dotyczy to również osób, którym przysługuje prawo wspólnego rozliczania się oraz przedstawić zaświadczenia zawierające informacje o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne członków rodziny; zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne jest wymagane od członków rodziny studenta, którzy w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki osiągali dochody wykazane w zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, i 30e i 30f Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

– dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;

W przypadku ustalania dochodu z tytułu prowadzenia działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w danym roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez Ministra właściwego ds. Rodziny w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku.

– inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, określonych w art. 3 pkt. 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z późn. zm), takie jak:

   1. renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
   2. renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
   3. świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny, określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,
   4. dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny, określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
   5. świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,
   6. emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939–1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,
   7. renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939–1945, otrzymywane z zagranicy,
   8. zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,
   9. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,
   10. należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą – w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.),
   11. należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,
   12. należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,
   13. dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,
   14. alimenty na rzecz dzieci,
   15. stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstawie przepisów prawa o szkolnictwie wyższym, stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1263),
   16. kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,
   17. należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,
   18. dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. 2018, poz. 967),
   19. dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,
   20. ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”,
   21. ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla, określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003 – 2006,
   22. świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
   23. dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
   24. dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
   25. renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
   26. zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
   27. świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
   28. pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560 i 1669) oraz świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–3 i 5 oraz art. 212 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
   29. świadczenie pieniężne określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690 oraz z 2019 r. poz. 730),
   30. kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8–10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
   31. świadczenie rodzicielskie,
   32. zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
   33. stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej,
   34. rodzicielskie świadczenie uzupełniające – tzw. Mama 4plus.
 1. Do dochodu studenta nie wlicza się:
  1. świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1 (stypendium socjalne), art. 359 ust. 1 (stypendium ministra, które może otrzymać student wykazujący się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi) oraz art. 420 ust. 1 (uczelnia może utworzyć ze środków innych niż określone w art. 365 własny fundusz na stypendia za wyniki w nauce dla studentów oraz stypendia naukowe dla pracowników i doktorantów),
  2. stypendiów otrzymywanych przez uczniów, studentów i doktorantów w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA), umów międzynarodowych lub programów stypendialnych,
  3. świadczeń pomocy materialnej otrzymywanych przez uczniów na podstawie przepisów o systemie oświaty,
  4. stypendiów o charakterze socjalnych przyznawanych przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1509, 1540 , 1552, 1629), do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3 800,00 zł.
 1. Do dochodu rodziny nie wlicza się także, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1851 ze zm.) świadczenia wychowawczego.
 1. Ponadto do dochodu nie wlicza się:
  1. świadczeń rodzinnych, tj. zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłku rodzinnego, świadczeń opiekuńczych, w tym zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych;
  2. świadczeń z pomocy społecznej, tj. zasiłków stałych, celowych, okresowych itd.;
  3. dopłat bezpośrednich dla rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.
  4. w przypadku śmierci rodzica lub współmałżonka i innego członka rodziny, nie bierze się pod uwagę zarówno osoby nieżyjącej, jak i dochodu przez nią uzyskanego.

Spis załączników do wniosku o stypendium socjalne, które umożliwią wyliczenie dochodu na osobę w rodzinie studenta:

  1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, za rok podatkowy poprzedzający rok akademicki, w którym student ubiega się o przyznanie stypendium socjalnego (np. jeśli student ubiega się o stypendium w roku akademickim 2019/2020, to zaświadczenie powinno być za rok 2018).
  2. Jeżeli student lub pełnoletni członek jego rodziny nie osiągał żadnych dochodu, musi przedstawić zaświadczenie z Urzędu Skarbowym o dochodzie zerowym. Zaświadczenia o nierozliczeniu się z urzędem skarbowym nie są dokumentem stwierdzającym wysokość dochodu oraz stanowią przesłankę o uznaniu wniosku za niekompletny,
  3. Zaświadczenia z ZUS-u/KRUS-u o wysokości odprowadzonej składki na ubezpieczenie zdrowotne – za rok podatkowy poprzedzający rok akademicki w którym jest składany wniosek. Zaświadczenie obowiązkowe dla wszystkich członków rodziny osiągających dochód (dotyczy tylko osób, które uzyskały dochody w 2018 r.),
  4. Oświadczenie studenta o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami – Załącznik A do wniosku o stypendium socjalne,
  5. Zaświadczenie z właściwego ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny, w przypadku osiągania dochodu w poprzednim roku kalendarzowym poniżej 528 zł miesięcznie na członka rodziny,
  6. W przypadku prowadzenia działalności w formie zryczałtowanego podatku dochodowego – zaświadczenia z Urzędu Skarbowego zawierające informacje o: formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku oraz zaświadczenie z ZUS-u/KRUS-u o wysokości składki zdrowotnej i składki na ubezpieczenie społeczne za rok podatkowy poprzedzający rok akademicki, w którym student ubiega się o przyznanie stypendium socjalnego (np. jeśli student ubiega się o stypendium w roku akademickim 2019/2020, to zaświadczenie powinno być za rok 2018),
  7. Oświadczenie studenta/członka rodziny studenta o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – dotyczy osób, które uzyskały dochód w 2018 r. – Załącznik K.
  8. Oświadczenia studenta lub członka rodziny studenta o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy np. alimenty na rzecz dzieci, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, dochody z gospodarstwa rolnego – Załącznik B. W oświadczeniu tym student wpisuje wysokość otrzymanych lub zapłaconych alimentów na dzieci spoza rodziny w roku poprzedzającym rok akademicki, dla roku akademickiego 2019/2020 jest to rok 2018,
  9. Potwierdzenie kwoty zasądzonych alimentów na rzecz osób w rodzinie studenta lub poza nią: kserokopia wyroku sądu, odpis protokołu z posiedzenia zawierające treści ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem.
  10. Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów w roku ubiegłym, jeżeli członkowie rodziny zobowiązani są orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
  11. W przypadku, gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej: zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów lub informację właściwego sądu/właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
  12. Decyzja Funduszu Alimentacyjnego o przyznaniu świadczeń lub zaświadczenie o ich wysokości w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, dla roku akademickiego 2019/2020 jest to rok 2018,
  13. Odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenie alimentacyjne lub orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka,
  14. Zaświadczenie o wysokości dochodów członka rodziny studenta lub studenta osiągniętych w roku kalendarzowym stanowiącym podstawę ustalenia prawa do świadczeń stypendialnych roku, w przypadku, jeśli dochody uzyskiwane były poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Zaświadczenie powinno zawierać takie wielkości, jak: podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne), wydanym przez właściwy organ podatkowy kraju, w którym te dochody zostały osiągnięte (wraz z tłumaczeniem sporządzonym przez polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy prowadzoną przez ministra sprawiedliwości RP lub konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument),
  15. Zaświadczenie z Urzędu pracy o wysokości otrzymywanego zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych oraz okresie na który zostały one przyznane w przypadku niepracującego członka rodziny zarejestrowanego jako bezrobotny,
  16. Zaświadczenia właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego, wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni, w roku poprzedzającym rok akademicki, czyli dla roku 2019/2020 za 2018 rok,
  17. Umowy dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
  18. Umowy zawarte w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
  19. Zaświadczenie o zakwaterowaniu w domu studenckim – w przypadku ubiegania się o zwiększenie stypendium socjalnego (dotyczy tylko studentów studiów stacjonarnych),
  20. W przypadku utraty źródła dochodu – dokumenty określające datę utraty dochodu (świadectwo pracy, kserokopia umowy zlecenia, zaświadczenie o sprzedaży gospodarstwa rolnego, darowizny gospodarstwa rolnego, wypis z CEIDG potwierdzający wykreślenie o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej oraz wysokość utraconego dochodu (zaświadczenie od płatnika dochodu), a także prawidłowo wypełniony Załącznik C do wniosku,
  21. W przypadku uzyskania dochodu dokumenty określające datę uzyskania dochodu (kserokopia umowy o pracę/umowy zlecenia/decyzja o przyznaniu renty lub emerytury/uzyskanie zasiłku dla bezrobotnych/macierzyńskiego) oraz wypełniony Załącznik C do wniosku,
  22. Zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego studenta lub członka rodziny studenta i okresie na jaki został on udzielony oraz o okresach zatrudnienia,
  23. Potwierdzona za zgodność z oryginałem skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub rodzeństwa studenta, które nie ukończyło 18 roku życia,
  24. Zaświadczenie o pobieraniu nauki w szkole lub wyższej uczelni dzieci studenta/rodzeństwa do 26 roku życia – jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym,
  25. Potwierdzona za zgodność z oryginałem Kopia aktu małżeństwa studenta,
  26. Potwierdzone za zgodność z oryginałem Kopia aktu zgonu rodziców/rodzica studenta,
  27. Odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
  28. Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka studenta lub rodzeństwa studenta powyżej 18 roku życia, o ile nie uczy się i pozostaje na utrzymaniu studenta lub rodziców/opiekunów prawnych studenta,
  29. Oświadczenia o braku zmiany sytuacji finansowej studenta, zgodne z Załącznikiem F – dotyczy tylko wniosku o stypendium socjalne składanego przez studenta w II semestrze danego roku akademickiego.
  30. Inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do ubiegania się o pomoc materialną dla studentów.
 1. W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania bądź utraty dochodu lub innych zmian mających wpływ na prawo do stypendium socjalnego student zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie Komisję Stypendialną w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia.
 1. Utrata dochodu oznacza utratę dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki lub po tym roku, spowodowaną:
  1. uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
  2. utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych (w tym finansowanych ze środków UE),
  3. utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  4. utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. poz. 303),
  5. wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650 i 858) lub art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.),
  6. utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
  7. utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,
  8. utratą świadczenia rodzicielskiego,
  9. utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
  10. utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
 1. W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki lub po tym roku, ustalając ich dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego.
 1. Utratę dochodu przez studenta lub członka jego rodziny dokumentuje się zaświadczeniem płatnika utraconego dochodu ze wskazaniem daty utraty dochodu, świadectwem pracy albo innym dokumentem potwierdzającym fakt utraty dochodu (w przypadku dochodów nieopodatkowanych, ryczałtu lub karty podatkowej) zawierającym informację o kwocie utraconego dochodu. W zależności od rodzaju dochodu zaświadczenie lub oświadczenie powinno zawierać wszystkie składniki dochodu, które wykazywane są na wzorach tych dokumentów.
 2. Uzyskanie dochodu oznacza uzyskanie dochodu spowodowane:
  1. zakończeniem urlopu wychowawczego,
  2. uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
  3. uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  4. uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym,
  5. rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
  6. uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  7. uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
  8. uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
  9. uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 3. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki w którym składany jest wniosek o świadczenie, ustalając dochód członka rodziny, osoby uczącej się lub dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, osiągnięty w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten był uzyskiwany, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczeń dla studenta.
 4. Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny, osoba ucząca się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.
 5. Dochodu uzyskanego lub utraconego nie stanowi:
  1. zmiana warunków zatrudnienia (np. wzrost. wynagrodzenia, zwiększenie wymiaru etatu, zmniejszenie wynagrodzenia, zmniejszenie wymiaru etatu); wyjątek stanowi przypadek rozwiązania umowy o pracę i zawarcia kolejnej umowy bez dnia przerwy, ale w obniżonym wymiarze czasu pracy, co za tym idzie z mniejszym wynagrodzeniem – wówczas zmianę tą należy traktować jak utratę dochodu,
  2. przebywanie członka rodziny na urlopie bezpłatnym,
  3. zmiana powierzchni gospodarstwa rolnego (np. sprzedaż, zakup),
  4. wypowiedzenie umowy dzierżawionego gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 3 pkt. 23 ustawy o świadczeniach rodzinnych,
  5. jednorazowa wypłata zaległego świadczenia przez ZUS, pracodawcę itp. (np.: wyrównanie renty, nagroda jubileuszowa, tzw. „13-sta pensja”, jednorazowe odprawy pracownicze itp.),
  6. jednorazowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów w 2019 r. , tzw. 13 emerytura.
 6. Ustalając dochód rodziny studenta uzyskiwany z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, dochód ten ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, który w 2018 roku wynosi: 2715 zł .
 1. W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te sumuje się.
 1. Student, który spełnia kryteria do otrzymania stypendium socjalnego, może ubiegać się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Szczególnie uzasadniony przypadek to taka sytuacja studenta lub członka jego rodziny, która ponad wszelką wątpliwość pozwala stwierdzić, że miały miejsce drastyczne i dotkliwe w skutkach oraz daleko ingerujące w plany życiowe zdarzenia, którym student lub członek jego rodziny nie mógł zapobiec.