Wniosek o stypendium dla najlepszych studentów student wysyła elektronicznie przez platformę e-dziekanat, następnie drukuje wniosek, podpisuje go i wraz z kompletem niezbędnych załączników składa w COS przy ul. Monte Cassino 15 lub w Pionie Kanclerskim, przy ul. Potulickiej 16.

Niewypełnienie wniosku w wersji elektronicznej uniemożliwia złożenie wniosku w wersji papierowej.

Stypendium rektora przyznawane jest na rok akademicki, a wnioski przyjmowane są:
– tylko do 31 października

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał w ostatnim zaliczonym roku studiów wysoką średnią ocen lub uzyskał w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe w współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów przysługuje studentom drugiego i trzeciego roku studiów I stopnia oraz studentom pierwszego (w przypadku, gdy studia zostały rozpoczęte w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia) i drugiego roku studiów II stopnia

jak również

Student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest na rok akademicki, czyli na 9 miesięcy (od października do czerwca roku następnego).

Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest w liczbie nie większej niż 10 % liczby studentów każdego kierunku studiów na dzień 31 października danego roku akademickiego. Minimalna średnia ocen, która uprawnia studenta do ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów nie może być niższa niż 4,80. Średnia 4,80 nie jest średnią gwarantującą otrzymanie stypendium rektora dla najlepszych studentów, jedynie umożliwia złożenie wniosku w przedmiotowej sprawie.

  1. Średnia ocen decyduje o miejscu w rankingu.
  2. Zaopiniowane pozytywnie wnioski studentów ubiegających się o stypendium rektora za wybitne osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe umieszczane są po wnioskach ze średnią 4,80 – o ile nie zostały wcześniej wpisane na listę ze względu na uzyskaną wysoką średnią ocen.
  3. Gdy ilość pozytywnie zaopiniowanych wniosków o stypendium rektora jest większa niż 10 % liczby studentów kierunku studiów, wówczas stypendium otrzymują studenci najwyżej ulokowani w ww. rankingu.
  4. W przypadku, gdy mimo zastosowania zasady ulokowania w rankingu, w dalszym ciągu przekroczony jest próg procentowy ze względu na uzyskanie jednakowej wysokości średniej, bierze się pod uwagę średnią ważoną z uwzględnieniem punktów ECTS przypisanym poszczególnym przedmiotom.
  5. W przypadku braku możliwości wyłonienia określonej ilości osób na podstawie średniej ocen oraz wysokości średniej ważonej z uwzględnieniem punktów ECTS, studenci zostaną wezwani do uzupełnienia wniosków o dokumenty potwierdzające ich zaangażowanie w działalność na rzecz uczelni w poprzednim roku akademickim:

a) dodatkowe punkty student będzie mógł uzyskać za aktywny udział w:
– pracach koła naukowego WSH TWP, potwierdzony przez opiekuna koła naukowego
– pracach Samorządu Studenckiego WSH TWP potwierdzony przez Przewodniczącego Samorządu
– organizacji konferencji WSH TWP potwierdzonych przez osobę nadzorującą konferencję
– konferencjach WSH TWP poprzez wygłoszenie referatu, wykładu, potwierdzone przez osobę nadzorującą konferencję
– badaniach ponadnormatywnych organizowanych przez WSH TWP potwierdzonych przez jednostkę organizacyjną uczelni realizującą badania
b) każda udokumentowana aktywność studenta będzie punktowana przez Rektora uczelni.
c) z otrzymanych punktów tworzy się listę rankingową.
d) wnioskowane stypendium otrzymają studenci z najwyższą ilością punktów za zaangażowanie w życie uczelni nie więcej jednak niż 10 % wszystkich studentów studiujących na danym kierunku.

Stypendium rektora może być również przyznawane za wysokie wyniki sportowe, czyli:

– zajęcie przez studenta do piątego (indywidualnie) lub do trzeciego (drużynowo) miejsca w Mistrzostwach Polski lub zawodach międzynarodowych w grach zespołowych lub sportach indywidualnych,
– zajęcie przez studenta do piątego (indywidualnie) lub do trzeciego (drużynowo) miejsca w Mistrzostwach Polski AZS w grach zespołowych lub sportach indywidualnych
– udział w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich
– udział w Akademickich Mistrzostwach Świata lub Europy

Wyniki w sporcie winny być udokumentowane aktualnymi zaświadczeniami i dyplomami uzyskanymi w danej dyscyplinie sportowej:

  1. Za wybitne osiągnięcia naukowe uważa się:

– publikacje naukowe w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu co najmniej krajowym lub publikacje naukowe w formie książki,
– autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego,
– nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu krajowym lub międzynarodowym.

  1. Za wybitne osiągnięcia artystyczne uważa się nagrody w konkursach artystycznych (m.in. plastycznych, muzycznych, teatralnych) o zasięgu krajowym lub międzynarodowym.

Student, który osiągnął wysokie wyniki w nauce, sporcie czy uzyskał osiągnięcia artystyczne musi wystąpić samodzielnie z wnioskiem o dane stypendium.

Kontakt
Pani Katarzyna Ufniarz
tel:
(91) 44-80-021; (91) 44-89-105
email: kufniarz@twp.szczecin.pl