Stypendium rektora dla najlepszych studentów Konin

Stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2018/2019

1. Wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów student generuje w e-dziekanacie, przesyła go elektronicznie a następnie drukuje wysłany wniosek, podpisuje go i wraz z kompletem niezbędnych załączników składa w Pionie Kanclerskim – ul. Potulicka 16, w Centrum Obsługi Studenta – ul. Monte Cassino 15 lub wysyła listem w terminie nie późniejszym niż 31 października (liczy się data stempla pocztowego).
Niewypełnienie wniosku w wersji elektronicznej uniemożliwia złożenie wniosku w wersji papierowej!

2. Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest na 9 miesięcy w roku akademickim 2018/2019, czyli od października 2018 r. do czerwca 2019 r. Wnioski przyjmowane są tylko w terminie: 01-31 października 2018 r.

3. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał w ostatnim zaliczonym roku studiów wysoką średnią ocen lub uzyskał w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe w współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

4. Student, który osiągnął wysokie wyniki w nauce, sporcie czy uzyskał osiągnięcia artystyczne musi wystąpić samodzielnie z wnioskiem o dane stypendium.
Student wnioskuje tylko o jeden rodzaj stypendium rektora dla najlepszych studentów: za wysokie wyniki w nauce, za wysokie wyniki sportowe bądź za wybitne osiągnięcia artystyczne.

 

5. Stypendium rektora dla najlepszych studentówprzysługuje studentom:

–  II i III roku studiów pierwszego stopnia

– I roku studiów drugiego stopnia, jeżeli student rozpoczął studia drugiego stopnia w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia

– II roku studiów drugiego stopnia

– II i kolejnych lat studiów jednolitych magisterskich lub równorzędnych

jak również studentom:

– I roku studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich lub równorzędnych, czyli studentom przyjętym na pierwszy rok w roku złożenia egzaminu maturalnego, jeśli są  laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty

– I roku studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich lub równorzędnych, czyli studentom przyjętym na pierwszy rok w roku złożenia egzaminu maturalnego, którzy są laureatami lub finalistami olimpiady stopnia centralnego, o którym mowa w przepisach o systemie oświaty

– I roku studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich lub równorzędnych, czyli studentom przyjętym na pierwszy rok w roku złożenia egzaminu maturalnego, którzy są medalistami co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Studentów ujętych w dwóch ostatnich podpunktach nie liczymy przy obliczaniu 10%.

6. Stypendium rektora może być również przyznawane za wysokie wyniki sportowe, czyli:

– zajęcie przez studenta do piątego (indywidualnie) lub do trzeciego (drużynowo) miejsca w Mistrzostwach Polski lub zawodach międzynarodowych w grach zespołowych lub sportach indywidualnych,

– zajęcie przez studenta do piątego (indywidualnie) lub do trzeciego (drużynowo) miejsca w Mistrzostwach Polski AZS w grach zespołowych lub sportach indywidualnych

– udział w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich

– udział w Akademickich Mistrzostwach Świata lub Europy

Wyniki w sporcie należy udokumentować aktualnymi zaświadczeniami i dyplomami uzyskanymi w danej dyscyplinie sportowej.

 

  1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może być przyznane studentowi za wybitne osiągnięcia artystyczne, do których zalicza się nagrody w konkursach artystycznych (m.in. plastycznych, muzycznych, teatralnych) o zasięgu krajowym lub międzynarodowym.

 

  1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest w liczbie nie większej niż 10 % liczby studentów każdego kierunku studiów na dzień 31 października danego roku akademickiego.

Minimalna średnia ocen, która uprawnia studenta do ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów nie może być niższa niż 4,800, z czego średnia ta nie jest średnią gwarantującą otrzymanie stypendium rektora dla najlepszych studentów, jedynie umożliwia złożenie wniosku w przedmiotowej sprawie. Średnia ocen decyduje o miejscu w rankingu.

 

  1. 9. Wnioski studentów ubiegających się o stypendium rektora za wybitne osiągnięcia sportowe lub artystyczne umieszczane są po wnioskach za wysokie wyniki w nauce, czyli po wnioskach ze średnią 4,800 i więcej. Gdy ilość pozytywnie zaopiniowanych wniosków o stypendium rektora jest większa niż 10 % liczby studentów danego kierunku studiów, wówczas stypendium otrzymują studenci najwyżej ulokowani w ww. rankingu.

W przypadku, gdy mimo zastosowania zasady ulokowania w rankingu, w dalszym ciągu przekroczony jest próg procentowy ze względu na uzyskanie jednakowej wysokości średniej, bierze się pod uwagę średnią ważoną z uwzględnieniem punktów ECTS przypisanym poszczególnym przedmiotom.

W przypadku ponownego braku możliwości wyłonienia określonej ilości osób na podstawie średniej ocen oraz wysokości średniej ważonej z uwzględnieniem punktów ECTS, studenci zostaną wezwani do uzupełnienia wniosków o dokumenty potwierdzające ich zaangażowanie w działalność na rzecz uczelni w poprzednim roku akademickim, czyli  dodatkowe punkty student będzie mógł uzyskać za aktywny udział w:

– pracach koła naukowego WSH TWP, potwierdzony przez opiekuna koła naukowego (5 pkt.)

– pracach Samorządu Studenckiego WSH TWP potwierdzony przez Przewodniczącego Samorządu.

– organizacji konferencji WSH TWP potwierdzonych przez osobę nadzorującą konferencję.

– konferencjach WSH TWP poprzez wygłoszenie referatu, wykładu, potwierdzone przez osobę nadzorującą konferencję.

– badaniach ponadnormatywnych organizowanych przez WSH TWP potwierdzonych przez jednostkę organizacyjną uczelni realizującą badania.

Każda udokumentowana aktywność studenta będzie punktowana przez Rektora uczelni, z otrzymanych punktów zostanie utworzona nowa lista rankingowa, a wnioskowane stypendium otrzymają studenci z najwyższą ilością punktów za zaangażowanie w życie uczelni nie więcej jednak niż 10 % wszystkich studentów studiujących na danym kierunku.

 

UWAGA!
Wnioski błędnie wypełnione i niepotwierdzone wymaganymi załącznikami nie będą rozpatrywane. Świadczenia przyznane na podstawie fałszywych danych podlegają zwrotowi.