Dokumenty do pobrania

Stypendia

Student ubiegający się o pomoc materialną w roku akademickim 2017/2018 wypełnia elektronicznie (poprzez platformę e-dziekanat) właściwy, co do rodzaju pomocy materialnej, WNIOSEK.

Wydrukowany i podpisany WNIOSEK wraz z kompletem wymaganych załączników student składa w Pionie Kanclerskim przy ul. Potulickiej, od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:00-16:00 lub w Centrum Obsługi Studenta, przy ul. Monte Cassino 15, w tych samych dniach i godzinach bądź wysyła pocztą w wytyczonym terminie naboru wniosków (liczy się data stempla pocztowego).

Weryfikacja poprawności wniosków i niezbędnych załączników odbywa się tylko w Pionie Kanclerskim przy ul. Potulickiej.

Poniżej znajdują się załączniki do stypendium socjalnego, które należy wydrukować, wypełnić, a następnie dołączyć do wniosku o stypendium socjalne.

Ponadto przedstawiamy też dwa WZORY zaświadczeń z Urzędu Skarbowego za 2016 r. Student przedstawia takie zaświadczenie z US, jakie dotyczy jego sytuacji lub sytuacji członków jego rodziny.

WZÓR 1-Urząd Skarbowy 2016

WZÓR 2-Urząd Skarbowy zryczałtowany podatek 2016

Załącznik 5 Oświadczenie o nie pobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku-uczelni

Załącznik B do wniosku o styp.socjalne-Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu

Załącznik C do wniosku o styp socjalne-Oświadczenie o dochodzie uzyskanym utraconym

Załącznik E do wniosku o styp. soc – Oświadczenie o braku zmiany sytuacji finansowej
(załącznik wymagany przy składaniu wniosku o stypendium socjalne w II semestrze roku akademickiego 2017/2018)

Załącznik F do wniosku o stypendium socjalne-Oświadczenie o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego