Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2018/2019

1. Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych student generuje w e-dziekanacie, przesyła go elektronicznie a następnie drukuje wysłany wniosek, podpisuje go i wraz z kompletem niezbędnych załączników składa w Pionie Kanclerskim – ul. Potulicka 16, w Centrum Obsługi Studenta – ul. Monte Cassino 15 lub wysyła listem w terminie nie późniejszym niż 31 października (liczy się data stempla pocztowego).
Niewypełnienie wniosku w wersji elektronicznej uniemożliwia złożenie wniosku w wersji papierowej!

2. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez właściwy organ orzekający, ale nie dłużej niż na okres od października 2018 r. do czerwca 2019 r.
Wnioski przyjmowane są w terminie: 01-31 października 2018 r. lub w miesiącu, w którym pojawiła się niepełnosprawność (w trakcie trwania roku akademickiego 2018/2019).

3. Jeżeli orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony, to prawo do stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia. Stypendium przestaje być wypłacane od następnego miesiąca po wygaśnięciu ważności orzeczenia.

4. Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych zależy od orzeczonego stopnia niepełnosprawności, nie jest uzależnione od sytuacji materialnej studenta i nie wyklucza przyznania innych świadczeń.

UWAGA!
Wnioski błędnie wypełnione i niepotwierdzone wymaganymi załącznikami nie będą rozpatrywane. Świadczenia przyznane na podstawie fałszywych danych podlegają zwrotowi.