Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych student wysyła elektronicznie przez platformę e-dziekanat, następnie drukuje wniosek, podpisuje go i wraz z kompletem niezbędnych załączników składa w COS przy ul. Monte Cassino 15 lub w Pionie Kanclerskim, przy ul. Potulickiej 16.
Niewypełnienie wniosku w wersji elektronicznej uniemożliwia złożenie wniosku w wersji papierowej.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na rok akademicki, a wnioski przyjmowane są:
– do 31 października lub w miesiącu, w którym pojawiła się niepełnosprawność

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytuł niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu (np. powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, Zakład Ubezpieczeń Społecznych).

Jeżeli orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony, prawo do stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

W przypadku, gdy student niezwłocznie złoży wniosek o wydanie nowego orzeczenia oraz dostarczy ważne orzeczenie, z którego wynika nieprzerwane trwanie niepełnosprawności, studentowi przysługuje wyrównanie za czas, jaki upłynął od daty utraty ważności poprzedniego orzeczenia.

W przypadku, gdy ważność orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wygaśnie w trakcie roku akademickiego, stypendium to przestaje być wypłacane od następnego miesiąca po wygaśnięciu ważności orzeczenia.

Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych zależy od orzeczonego stopnia niepełnosprawności, nie jest uzależnione od sytuacji materialnej studenta i nie wyklucza przyznania innych świadczeń.

UWAGA!
Studenci ubiegający się również o stypendium socjalne! Nie wystarczy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności do wniosku o stypendium socjalne, konieczne jest złożenie odrębnego wniosku o przyznanie specjalnego stypendium dla osób niepełnosprawnych.

Kontakt
Pani Katarzyna Ufniarz
tel:
(91) 44-80-021; (91) 44-89-105
email: kufniarz@twp.szczecin.pl