Kierunki dokształcające i nadające kwalifikacje do pracy w innych zawodach

Studia podyplomowe

Kierunki dokształcające i nadające kwalifikacje do pracy w innych zawodach:

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
Studia podyplomowe
oferta na rok akademicki 2016/2017

Bezpieczeństwo i higiena pracy – edukacja i zarządzanie

Cel studiów:
Celem studiów jest nabycie kwalifikacji do samodzielnej pracy w służbach BHP oraz daje możliwość prowadzenia szkoleń w tym zakresie.
Podstawa prawna studiów:
– rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 02.09.1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.) .
Warunki i tryb rekrutacji:
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I i II stopnia.
Czas trwania studiów:
Studia trwają 2 semestry.
Opłaty:
Wpisowe 100 zł
Czesne za jeden semestr wynosi 1500 zł
Opłata za świadectwo 30 zł
Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

Edukacja dorosłych z zakresu BHP z elementami e-learningu i coachingu

Cel studiów:
celem studiów jest przygotowanie do pracy pedagogicznej z osobami dorosłymi, szczególnie z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii i ochrony pracy. Podczas studiów słuchacze dowiedzą się jak uczyć i wspierać w autoedukacji osoby dorosłe, z wykorzystanie e-learningu oraz metod aktywizujących.
Podstawa prawna studiów:
– rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3.02.2006 r. w spr. uzyskiwania i uzupełniania przesz osoby dorosłe wiedzy ogólnej i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.
-Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r., art. 6. pkt. 5.
Warunki i tryb rekrutacji:
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I i II stopnia.
Czas trwania studiów:
Studia trwają 2 semestry.
Opłaty:
Czesne za jeden semestr wynosi 1500 zł

Grafika komputerowa

Cel studiów:
Celem studiów jest nabycie wiedzy i umiejętności zawodowych w obszarze posługiwania się nowoczesnymi narzędziami, samodzielnej pracy w redakcjach i agencjach prasowych, wydawnictwach, agencjach reklamowych, studiach komputerowych przygotowujących publikacje do druku (DTP), szkołach i wszystkich firmach, w których istnieje potrzeba projektowania i obróbki materiałów graficznych. Absolwenci studiów nabędą praktyczne umiejętności opracowywania grafiki na potrzeby stron WWW, obróbki zdjęć, przygotowywania materiałów reklamowych, składu i łamania tekstu, a także przygotowania dokumentów do druku. W trakcie studiów uczestnicy zdobędą umiejętności posługiwania się narzędziami graficznymi, typu: CorelDraw, Gimp, Adobe PhotoShop, Illustrator, Indesign, Bridge, Lightroom, Flash, Acrobat Professional, Google SketchUp, Pinnacle Studio.
Słuchacze mają udostępniony pakiet multimedialnych materiałów dydaktycznych (platforma e-learningowa), w oparciu o które są realizowane zajęcia.
Podstawa prawna studiów:
-Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r., art. 6. pkt. 5.
Warunki i tryb rekrutacji:
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I i II stopnia kierunku dziennikarstwo, absolwentów uczelni wyższych posiadających podstawowe umiejętności z zakresu obsługi komputera, nauczycieli różnych przedmiotów, osób zamierzających rozpocząć pracę w charakterze grafika, osób pragnących podnieść praktyczne umiejętności z zakresu grafiki.
Czas trwania studiów:
Studia trwają II semestry.
Opłaty:
Wpisowe 100 zł
Czesne za jeden semestr wynosi 1900 zł
Opłata za świadectwo 30 zł
Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

Pozyskiwanie i ochrona informacji

Cel studiów:
Celem studiów podyplomowych jest nabycie kwalifikacji w zakresie pozyskiwania informacji oraz informacji niejawnych, gospodarowania posiadaną wiedzą, wyposażenie w wiedzę z zakresu prawa i stosowania właściwych procedur zabezpieczających przez nieuprawnionym dostępem do posiadanych zasobów informacyjnych. Zapoznanie słuchaczy ze współczesnymi technikami i technologiami zapewnienia bezpieczeństwa informacji chronionych w systemach i sieciach teleinformatycznych.
Podstawa prawna studiów:
-Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r., art. 6. pkt. 5.
Warunki i tryb rekrutacji:
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I i II stopnia, osób zajmujących się problematyką ochrony informacji niejawnych i danych osobowych we wszystkich sektorach gospodarki a w szczególności dla pracowników administracji rządowej i samorządowej (gmin, powiatów, województw), służb mundurowych, inspekcji  i straży, a także dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką ochrony i pozyskiwania informacji, dla osób, które w różnego typu podmiotach gospodarczych, organizacjach społecznych i politycznych pozyskują informacje związane z funkcjonowaniem rynku, kondycją i wiarygodnością kontrahentów, konkurencją, a także tych, którzy w związku z wykonywanymi obowiązkami zawodowymi mają do czynienia z poufnymi danymi i informacjami chronionymi z mocy prawa.
Czas trwania studiów:
Studia trwają 2 semestry.
Opłaty:
Wpisowe 100 zł
Czesne za jeden semestr wynosi 800 zł
Opłata za świadectwo 30 zł
Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

Mediacje, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów

Cel studiów:
Celem studiów podyplomowych jest nabycie umiejętności do rozwiązywania pozasądowych sporów społecznych.
Absolwenci nabędą wiedzę i umiejętności do pracy w zawodzie mediatora, również mediatora sądowego tj. osoby neutralnej, bezstronnej i nie zaangażowanej w konflikt, która stosując różnorodne metody i techniki negocjacyjne oraz przestrzegając określonych procedur mediacyjnych będzie pomagać w dochodzeniu do porozumienia skonfliktowanym stronom.
Podstawa prawna studiów:
-Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r., art. 6. pkt. 5.
Warunki i tryb rekrutacji:
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I i II stopnia.
Czas trwania studiów:
Studia trwają 2 semestry.
Opłaty:
Wpisowe 100 zł
Czesne za jeden semestr wynosi 1500 zł
Opłata za świadectwo 30 zł
Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

Współczesne dziennikarstwo elektroniczne

Cel studiów:
Celem studiów jest nabycie umiejętności praktycznych w zakresie doboru i klasyfikacji  konkretnych rozwiązań dziennikarskich, umiejętności badania, budowania strategii, formułowania, inicjowania i kalkulowania zaawansowanych działań dziennikarskich. Doskonaleniu zostają poddane umiejętności w zakresie wyszukiwania, wykorzystywania, sporządzania, użytkowania a przede wszystkim stosowania różnorodności warsztatu dziennikarskiego.
Podstawa prawna studiów:
-Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r., art. 6. pkt. 5.
Warunki i tryb rekrutacji:
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I i II stopnia, dziennikarzy, rzeczników prasowych, pracowników administracji samorządowej oraz kadry menedżerskiej.
Czas trwania studiów:
Studia trwają 2 semestry.
Opłaty:
Wpisowe 100 zł
Czesne za jeden semestr wynosi 1500 zł
Opłata za świadectwo 30 zł
Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

Dziennikarstwo polityczne

Cel studiów:
Celem studiów jest podwyższenie umiejętności zawodowych i podniesienie poziomu wiedzy w tak istotnych dziedzinach jak filozofia, ekonomia, politologia, socjologia czy prawo związane z mediami. Absolwent studiów wyniesie również rzecz najważniejszą w tym zawodzie: kontakty, w toku studiów przewidziano bowiem spotkania z politykami i interesującymi osobami z regionalnego i nie tylko świata medialnego.
Podstawa prawna studiów:
-Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r., art. 6. pkt. 5.
Warunki i tryb rekrutacji:
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I i II stopnia, wykonujących zawód dziennikarza, mających potrzebę odnowienia i uporządkowania swojej wiedzy ogólnej i zawodowej związanej z pracą publicysty – komentatora najważniejszych bieżących problemów Polski i świata.
Czas trwania studiów:
Studia trwają 2 semestry.
Opłaty:
Wpisowe 100 zł
Czesne za jeden semestr wynosi 1500 zł
Opłata za świadectwo 30 zł
Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

Animator pracy z seniorami

Cel studiów:
Celem studiów jest rozwój kompetencji specjalistów do spraw organizowania i prowadzenia różnych form przedsięwzięć edukacyjnych, dedykowanych seniorom.
Studia na tym kierunku dostarczą wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu wspierania seniorów w środowisku rodzinnym, lokalnym i instytucjonalnym. Absolwent będzie miał uprawnienia do pracy z seniorami.
Podstawa prawna studiów:
– Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r., art. 6. pkt. 5.
Warunki i tryb rekrutacji:
Słuchaczami mogą być absolwenci wyższych studiów I i II stopnia. Studia przeznaczone są dla pracowników organizacji pozarządowych, trenerów, animatorów, pedagogów, wolontariuszy, osób działających w projektach międzypokoleniowych, którzy pragną zdobyć bądź poszerzyć posiadane umiejętności i kompetencje.
Adresatami studiów są zarówno osoby, które mają już doświadczenie w pracy z seniorami, jak też osoby, które dopiero chcą zdobyć umiejętności w tym kierunku.
Oferta zajęć adresowana jest m.in. do przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji pomocy społecznej, instytucji edukacyjnych, a także animatorów kultury oraz do wszystkich osób zainteresowanych problematyką starzenia się i starości.
Czas trwania studiów:
2 semestry
Opłaty:
Wpisowe 100 zł
Czesne wynosi 1500 zł za semestr
Opłata za świadectwo 30 zł
Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

Organizacja opieki nad osobami starszymi

Cel studiów:
Celem studiów jest wykształcenie kadry zarządzającej i organizującej opiekę nad osobami starszymi, co umożliwi podniesienie jakości świadczonych usług opiekuńczych i zdrowotnych poprzez objęcie ludzi starszych holistyczną opieką. Absolwent będzie przygotowany do pracy w charakterze kadry zarządzającej i organizującej opiekę nad osobami starszym.
Podstawa prawna studiów:
-Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r., art. 6. pkt. 5.
Warunki i tryb rekrutacji:
Słuchaczami mogą być absolwenci wyższych studiów I i II stopnia. Studia przeznaczone są dla osób, które ze względu na zajmowane stanowisko i w związku z wykonywaniem zadań zawodowych chcą pogłębić swoją wiedzę o naturze i uwarunkowaniach aktywności edukacyjnej dorosłych, pragną poznać najnowsze teorie i modele wyjaśniające specyfikę określonych rodzajów, metod i form pracy opiekuńczej z dorosłymi oraz wszelkich uwarunkowań, w tym organizacyjnych i formalno-prawnych związanych z procesem starzenia się i sytuacja zdrowotną seniorów w różnych obszarach ich aktywności.
Czas trwania studiów:
2 semestry
Opłaty:
Wpisowe 100 zł
Czesne wynosi 1500 zł za semestr
Opłata za świadectwo 30 zł
Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

Akademia coachingu

Cel studiów:
Celem studiów jest zrozumienie istoty coachingu, pozyskanie wiedzy i kompetencji w zakresie pracy nad wyznaczaniem i osiąganiem własnych celów oraz klientów. Po odbyciu studiów słuchacze będą potrafili samodzielnie prowadzić sesje coachingowe zgodnie ze standardami ICF.
Podstawa prawna studiów:
-Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r., art. 6. pkt. 5.
Warunki i tryb rekrutacji:
Słuchaczami mogą być absolwenci wyższych studiów I i II stopnia. Studia są przeznaczone zarówno dla osób chcących popracować nad własnym rozwojem osobistym, by móc rozwijać się w innych dziedzinach oraz dla osób, które interesowały się już coachingiem i chciałyby rozwinąć swoją wiedzę oraz wykorzystać ją w praktyce.
Słuchaczami mogą być osoby pełniące stanowiska kierownicze, oczekujące awansu, jak i planujące karierę zawodową w obszarze zarządzania, pracy zespołowej, sprzedaży bądź negocjacji.
Czas trwania studiów:
2 semestry
Opłaty:
Wpisowe 100 zł
Czesne wynosi 1950 zł za semestr
Opłata za świadectwo 30 zł
Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

Akademia trenera

Cel studiów:
Celem studiów jest kompleksowe przygotowanie słuchaczy do pracy z grupami, zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie diagnozy, badania i rozpisywania potrzeb szkoleniowych, wyznaczania celów, dobierania metod i technik ich prowadzenia oraz profesjonalnej pracy z grupą, w tym z “trudnym uczestnikiem” czy w obszarze skonfliktowanej grupy. Zajęcia wyposażą słuchaczy w wiedzę i umiejętności w projektowaniu i prowadzeniu szkoleń, pozwolą popracować nad własnych samorozwojem, wyznaczaniem celów, komunikacją, asertywnością, kreatywnym myśleniem.
Podstawa prawna studiów:
-Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r., art. 6. pkt. 5.
Warunki i tryb rekrutacji:
Słuchaczami mogą być absolwenci wyższych studiów I i II stopnia. Studia przeznaczone są zarówno dla osób początkujących w zakresie prowadzenia szkoleń, jak i dla tych, które interesowały się już prowadzeniem szkoleń i chciałyby rozwinąć swoją wiedzę oraz wykorzystać ją w praktyce.
Słuchaczami mogą być wszystkie osoby pragnące podnieść swoje kompetencje w zakresie pracy z grupami (młodzieży, dorosłych), osoby już pełniące stanowiska kierownicze, oczekujące awansu, jak i planujące karierę zawodową w zakresie prowadzenia szkoleń.
Czas trwania studiów:
2 semestry
Opłaty:
Wpisowe 100 zł
Czesne wynosi 1950 zł za semestr
Opłata za świadectwo 30 zł
Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

Public relations

Cel studiów:
Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy i umiejętności praktycznych do kreowania wizerunku oraz prowadzenia działalności promocyjnej firm i organizacji. Zebrane wykłady i warsztaty pozwolą słuchaczom skutecznie radzić sobie w sytuacjach trudnych i stresowych w kontakcie z mediami.
Podstawa prawna studiów:
-Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r., art. 6. pkt. 5.
Warunki i tryb rekrutacji:
Słuchaczami mogą być absolwenci wyższych studiów I i II stopnia. Studia są przeznaczone dla osób:
 – zatrudnionych w specjalistycznych agencjach PR,
– pracujących w zakresie budowania wizerunku,
– specjalistów działów reklamy i marketingu,
– prowadzących własną działalność,
– osób planujących rozwój własnej kariery w kierunku PR,
– rzeczników prasowych,
– zajmujących się polityką.
Czas trwania studiów:
2 semestry
Opłaty:
Wpisowe 100 zł
Czesne wynosi 1950 zł za semestr
Opłata za świadectwo 30 zł
Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

Psychologia zarządzania

Cel studiów:
Celem studiów jest przekazanie wiedzy oraz nabycie kompetencji i umiejętności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi (z uwzględnieniem psychologicznych procesów zachodzących w umyśle człowieka). Studia dają możliwość kształtowania i rozwijania kompetencji menedżerskich, pozwolą na lepsze budowanie relacji, sprawniejszą i bardziej efektywną komunikację, sprawne rozwiązywanie konfliktów, prowadzenie skutecznych negocjacji, budowania misji i wizji.
Podstawa prawna studiów:
-Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r., art. 6. pkt. 5.
Warunki i tryb rekrutacji:
Słuchaczami mogą być absolwenci wyższych studiów I i II stopnia. Studia przeznaczone są dla dyrektorów, menadżerów, kierowników – osób na co dzień zarządzających zasobami ludzkimi jak również osób planujących rozpocząć swoją karierę zawodową w zakresie zarządzania. Na studia zapraszamy również osoby zainteresowane zagadnieniami psychologicznymi w obszarze zasobów ludzkich, osobowości.
Czas trwania studiów:
2 semestry
Opłaty:
Wpisowe 100 zł
Czesne wynosi 1950 zł za semestr
Opłata za świadectwo 30 zł
Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

Socjoinformatyka

Cel studiów:
Celem studiów jest kształcenie osób o umiejętnościach informatycznych, które posiadają zainteresowania z zakresu nauk społecznych.
Absolwent będzie miał wiedzę i umiejętności z zakresu socjologii i zarządzania,
a ponadto będzie potrafił posługiwać się narzędziami informatycznymi w celu gromadzenia i przetwarzania wiedzy.
Podstawa prawna studiów:
Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r., art. 6. pkt. 5.
Warunki i tryb rekrutacji:
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I i II stopnia.
Czas trwania studiów:
Studia trwają 2 semestry.
Opłaty:
Wpisowe 100 zł
Czesne za jeden semestr wynosi 1100 zł
Opłata za świadectwo 30 zł
Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

Menadżer informacji sieciowej

Cel studiów:
Celem studiów jest kształcenie osób zainteresowanych informacją znajdującą się w sieci internetowej oraz dziennikarstwem z wykorzystywaniem narzędzi informatycznych.
Podstawa prawna studiów:
Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r., art. 6. pkt. 5.
Warunki i tryb rekrutacji:
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I i II stopnia.
Czas trwania studiów:
Studia trwają 2 semestry.
Opłaty:
Wpisowe 100 zł
Czesne za jeden semestr wynosi 1300 zł
Opłata za świadectwo 30 zł
Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

Zarządzanie kapitałem ludzkim

Cel studiów:
Celem studiów jest zdobycie wiedzy z zakresu poszczególnych funkcji zarządzania kapitałem ludzkim oraz prawa pracy, rynku pracy, psychologii i socjologii pracy. Znajomość technik twórczego myślenia pozwoli absolwentom na bycie liderami w tworzeniu i kształtowaniu organizacji w przedsiębiorstwie.
Podstawa prawna studiów:
Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r., art. 6. pkt. 5.
Warunki i tryb rekrutacji:
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I i II stopnia. Studia przeznaczone są dla kadry kierowniczej i średniego szczebla organizacji, pracowników pionów kadrowych oraz osób pragnących zdobyć nową specjalność zawodową.
Czas trwania studiów:
Studia trwają 2 semestry.
Opłaty:
Wpisowe 100 zł
Czesne za jeden semestr wynosi 1500 zł
Opłata za świadectwo 30 zł
Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

Zarządzanie w ochronie zdrowia

Cel studiów:
Celem studiów jest doskonalenie kwalifikacji zawodowych w zakresie funkcjonowania podmiotów leczniczych, z uwzględnieniem ich relacji
z organami założycielskimi i Narodowym Funduszem Zdrowia.
Program nakierowany jest na wykształcenie u słuchaczy umiejętności: rozwiązywania problemów organizacyjnych, planowania strategii rozwojowej, sprawnego podejmowania decyzji oraz skutecznego kierowania zespołami pracowników.
Podstawa prawna studiów:
Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r., art. 6. pkt. 5.
Warunki i tryb rekrutacji:
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I i II stopnia. Słuchaczami mogą być: osoby zakładające podmioty lecznicze, pracownicy i kadra zarządzająca podmiotami leczniczymi, lekarze, pielęgniarki, pracownicy administracji publicznej (jednostek samorządu terytorialnego) współpracującej lub nadzorującej działalność podmiotów leczniczych.
Czas trwania studiów:
Studia trwają 2 semestry.
Opłaty:
Wpisowe 100 zł
Czesne za jeden semestr wynosi (podamy niebawem)
Opłata za świadectwo 30 zł
Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.