System stypendialny

Studia II stopnia

System stypendialny

System pomocy materialnej
Nasi studenci mają wiele możliwości skorzystania z pomocy materialnej przeznaczonej na ten cel z budżetu państwa. Co roku stypendia przyznawane są wielu osobom. Każdy student ma szansę stać się stypendystą i realnie obniżyć koszty swojej nauki

Oferujemy następujące świadczenia:

Stypendia rektora dla najlepszych studentów
Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen (min. 4,80) lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce
Student, posiadający osiągnięcia naukowe, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen może ubiegać się o przyznanie stypendium ministra za osiągnięcia w nauce.

Stypendia socjalne
Stypendia socjalne można otrzymać już na pierwszym semestrze studiów. Są przyznawane ze środków ministerialnych studentom wszystkich form, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. W roku akademickim 2012/2013 o stypendium socjalne mogą starać się osoby, których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekraczał 800,00 zł.

Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
WSH przyznaje również stypendia dla osób z udokumentowanym stopniem niepełnosprawności na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z dnia 30.08.2005 nr 164 poz. 1365).

Zapomogi
Zapomogi są przyznawane osobom, które znalazły się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

Kwoty stypendiów przyznawane w semestrze letnim 2014/2015

  • stypendium socjalne – od 490 do 670 zł/mies. (w zależności od wysokości dochodu)
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych- od 400 do 500 zł/mies. (w zależności od stopnia niepełnosprawności )
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów- od 400 do 500 zł/mies. (w zależności od wysokości średniej ocen)
  • zapomoga – w zależności od rodzaju zdarzenia losowego – do 1000 zł