Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z edukacją integracyjną - NOWOŚĆ

Studia I stopnia

Celem studiów jest przygotowanie kandydatów na nauczycieli do pracy dydaktyczno-wychowawczej w zakresie zintegrowanej edukacji w przedszkolu i w klasach 1-3 szkoły podstawowej, z dokształceniem do pracy w grupach integracyjnych z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Absolwent jest przygotowany do realizacji podstawowych celów i zadań wczesnoszkolnego oraz przedszkolnego kształcenia, tj. wspierania wszechstronnego rozwoju uczniów, przygotowania do zdobywania wiedzy i umiejętności oraz wykorzystania ich w otoczeniu społecznym, przyrodniczym itd. Jednocześnie absolwent posiada poszerzoną wiedzę w odniesieniu do pierwszego etapu edukacyjnego uwzględniającą specyfikę funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych. Posiada umiejętności diagnostyczne pozwalające na dobór zadań i dostosowanie metod oraz treści do potrzeb i możliwości uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) w stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w trakcie typowych zajęć w przedszkolu i klasie szkolnej.

Absolwent posiada umiejętności związane z tworzeniem uczniom optymalnych szans edukacyjnych odpowiednio do ich możliwości i potrzeb. Posiada umiejętność stosowania różnorodnych form, metod i technik edukacyjnych oraz terapeutycznych w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz umiejętność organizacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
Łączenie specjalności pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej z edukacją integracyjną daje szanse dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na uzyskanie fachowej pomocy na pierwszym etapie kształcenia.

Absolwenci są przygotowani do pracy na stanowisku nauczyciela w przedszkolu i w klasach 1-3 szkoły podstawowej z dokształceniem do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w grupach integracyjnych.