Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna

Studia I stopnia

Możesz przystąpić do rekrutacji off-line czyli pobrać, wydrukować, wypełnić i podpisać formularze a następnie przynieść je do nas.

Jeśli jesteś zaineresowana(y) naszymi studiami i chcesz o coś zapytać w Punkcie Rekrutacyjnym a nie masz możliwości skontaktować się z nami, pozostaw nam Swój kontakt a odezwiemy się do Ciebie.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Matura stara / nowa (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Celem specjalności Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna jest wyposażenie studentów w wiedzę oraz umiejętności praktyczne z zakresu diagnostyki oraz metodyki pracy z dziećmi i młodzieżą w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz z osobami niedostosowanymi społecznie i z zaburzeniami zachowania. Podczas studiów student zdobędzie również kompetencje w zakresie projektowania i realizacji oddziaływań wychowawczych i resocjalizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem metod pracy z grupą, z osobami uzależnionymi, wychowankami agresywnymi oraz z rodzinami dysfunkcyjnymi.

Efekty kształcenia dla tej specjalności obejmują między innymi:

 • wiedzę o metodach diagnozowania problemów rozwojowych i wychowawczych dzieci i młodzieży oraz diagnozowania trudnych sytuacji psychospołecznych w rodzinie, szkole i środowisku rówieśniczym;
 • wiedzę o istocie i metodyce zajęć terapeutycznych, podstaw organizacji i zarządzania placówką opiekuńczą i resocjalizacyjną;
 • wiedzę o zagrożeniach współczesnej rodziny, strategiach i formach jej wspierania,
 • umiejętność praktycznego wykorzystania metod pracy z osobami wymagającymi opieki i/lub resocjalizacji w określonych placówkach;
 • umiejętność wykorzystania w praktyce metod oraz technik negocjacyjnych i rozwiązywania konfliktów;
 • kompetencje w zakresie nawiązywania właściwego kontaktu z jednostkami nieprzystosowanymi społecznie.

W toku studiów student zdobędzie specjalistyczną wiedzę z takich przedmiotów jak:

 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
 • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Podstawy prawne opieki i resocjalizacji
 • Funkcjonowanie i organizacja pracy placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych
 • Warsztaty pracy z rodziną
 • Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów
 • Diagnoza i terapia niedostosowania społecznego
 • Profilaktyka zachowań patologicznych
 • Wybrane zagadnienia z kryminologii
 • Warsztaty terapeutyczne

Integralnym elementem kształcenia są praktyki pedagogiczne oraz wizyty studyjne w instytucjach opieki, wychowania i resocjalizacji. Dzięki stałej współpracy uczelni z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Szczecinie studenci mają możliwość odbywania zajęć dydaktycznych na terenie zakładów karnych w Nowogardzie, Goleniowie, Gorzowie, jak również w Areszcie Śledczym w Szczecinie. Uczelnia zapewnia również możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez działalność w kołach naukowych, gdzie każdy student może poszerzyć swoją wiedzę a także podjąć działalność naukową czy badawczą biorąc udział w realizacji ciekawych projektów badawczych, konferencjach, sympozjach i warsztatach.

Absolwenci specjalności Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna mogą być zatrudnieni w:

 • młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
 • młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
 • pogotowiach opiekuńczych,
 • domach dziecka,
 • placówkach opieki częściowej (półinternaty, internaty, bursy, świetlice środowiskowe),
 • ośrodkach profilaktyki i terapii dla uzależnionych,
 • ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych,
 • aresztach śledczych i zakładach karnych dla młodocianych i dorosłych,
 • schroniskach dla nieletnich,
 • zakładach poprawczych,
 • policji,
 • instytucji kuratora sądowego.