STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Koła naukowe

Opiekun naukowy koła
dr inż. Wojciech Oleszak

Zakres działalności koła
Studenckie Koło Naukowe Edukacja dla Bezpieczeństwa działające przy Katedrze Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zrzesza studentów mających chęć wyjść poza ciasne ramy programów studiów, pogłębić wiedzę oraz doskonalić swoje umiejętności. Naszym celem jest poszerzanie i dzielenie się zainteresowaniami i pasjami studentów oraz zdobywanie umiejętności i doświadczeń przydatnych w przyszłej pracy. Organizujemy i bierzemy aktywny udział w konferencjach, debatach i spotkaniach tematycznych z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Prowadzimy badania naukowe. Organizujemy warsztaty praktyczne oraz pokazy filmowe. Dążymy do integracji środowiska studenckiego. Szukamy nowych horyzontów i perspektyw.

Cele badawcze

  • Stwarzanie członkom koła warunków do pogłębiania wiedzy i umiejętności z obszaru nauk o bezpieczeństwie.
  • Umożliwianie członkom koła debiutu naukowego – poprzez publikację artykułów w czasopismach naukowych oraz udział w konferencjach i seminariach naukowych.
  • Inicjowanie i prowadzenie prac popularyzujących wiedzę o bezpieczeństwie, a także szerzenie dobrej i przyjacielskiej atmosfery w środowisku studenckim.