Strona tytułowa pracy dyplomowej

Jak powinna wygladać strona tytułowa pracy dyplomowej?

Pracę dyplomową składa się w trzech, wydrukowanych i oprawionych, egzemplarzach. Z chwilią złożenia przechodzą na własność uczelni — dwa pierwsze są kierowane do recenzji, trzeci to egzemplarz do teczki osobowej studenta. Ponieważ uczelnia nie zwraca prac dyplomowych, dla własnych potrzeb warto dodrukować dodatkową kopię lub zachować ją w formie elektronicznej.
Trzeci, „archiwalny” egzemplarz musi spełniać następujące warunki:
musi być wydrukowany obustronnie,
musi mieć przezroczystą przednią okładkę, tak by strona tytułowa była widoczna,
tak jak pozostałe egzemplarze, musi być oprawiony z płaskim grzbietem, a więc np. klejony lub szyty; można też zlecić oprawienie egzemplarza pracy na termobindownicy (grzbiet „zgrzany”).
Niedopuszczalne jest bindowanie prac dyplomowych czy własnoręczne oprawianie w plastikowe biurowe grzbiety. Te nietrwałe, biurowe sposoby tymczasowej oprawy dokumentu są całkowicie niezdatne przy archiwizowaniu prac. Przypominamy, że obowiązkiem dyplomanta jest przedłożenie recenzentom pracy w profesjonalnej, eleganckiej formie.

Prosimy nie wprowadzać dodatkowych opisów — niepotrzebne jest pisanie: „Nr albumu: 3040”, lub: „Kierunek: Pedagogika” (zapewniamy, że osoby opracowujące dokumentację do egzaminu dyplomowego zdają sobie sprawę, co jest nazwą kierunku, co numerem albumu, a co tytułem pracy :). Nie ozdabia się też strony tytułowej rysunkami, logami czy zdjęciami. Radzimy raczej dokładnie sprawdzić tekst, aby ustrzec się literówek i błędów.
Wyjaśnienia do NAJCZĘŚCIEJ popełnianych błędów:
Nie stawia się kropki na końcu tytułu. To dotyczy nie tylko tytułu pracy, ale również wydzielonych partii tekstu pracy, czyli rozdziałów, podrozdziałów, punktów itd.
W przypadku długich tytułów należy je tak dzielić, by każdy wiersz stanowił logicznie dokończone pojęcie. Ponadto nie pozostawia się na końcu wiersza wyrazów jednoliterowych (i, o, a, u, w, z).
W nazwach kierunków czy specjalności studiów z wielkiej litery piszemy pierwszy wyraz, następne już z małych liter — np.: Edukacja informatyczna i medialna, Socjologia turystyki i rekreacji, Doradztwo personalne i public relations, itd.
Przypominamy, że w języku polskim nazwiska się odmienia. Nagminnym błędem spotykanym w opisach prac jest forma „napisana pod kierunkiem prof. Jacek Kowalski”. To niedopuszczalne.
Tak więc pracę piszemy „pod kierunkiem prof. dr. hab. Jacka Kowalskiego”; „pod kierunkiem dr Ewy Bieluń-Mądrzykowskiej”.
Gdy skrót jest tworzony przez odrzucenie końcówki wyrazu, to po początkowej literze (kilku początkowych literach) stawiamy kropkę — tak więc prof.= profesor
Po skrótach utworzonych przez połączenie pierwszej i ostatniej litery wyrazu nie stawiamy kropki — a więc: mgr = magister; dr = doktor
Ale gdy tego typu skrót występuje w innym przypadku niż mianownik, kropkę się stawia:
pod kierunkiem magistra Kowalskiego = pod kierunkiem mgr. Kowalskiego
pod kierunkiem doktora Nowaka = pod kierunkiem dr. Nowaka
Dodatkowo o użyciu kropki po skrócie lub jej braku może decydować również płeć osoby:
egzamin u dr Białki = egzamin u doktor Białki (‘kobiety’)
egzamin u dr. Białki = egzamin u doktora Białki (‘mężczyzny’)
Tak więc seminarzysta pani doktor Białki napisze na stronie tytułowej: „(…) napisana pod kierunkiem dr [‘doktor’] Eweliny Białki” — bez kropki.
A dyplomant pana doktora Białki napisze: „(…) napisana pod kierunkiem dr. [‘doktora’] Ewarysta Białki” — z kropką.
Pamiętaj
Składasz trzy egzemplarze pracy dyplomowej – wcześniej każdy z nich zatwierdza swoim podpisem promotor. Bez pisemnej aprobaty promotora prace dyplomowe nie zostaną przyjęte!
Każdy z trzech egzemplarzy posiada stronę z oświadczeniem o samodzielnym napisaniu pracy licencjackiej (tekst oświadczenia znajdziesz w swoim „Informatorze organizacyjnym”, s. 29); oświadczenie podpisujesz własnoręcznie i czytelnie.
Każdy egzemplarz jest oprawiony (klejony, szyty), z płaskim grzbietem, z tym że jeden z nich — egzemplarz do akt studenta — jest wydrukowany obustronnie i ma przezroczystą przednią okładką.
Strona tytułowa zawiera wszystkie wymagane elementy opisowe — nie zapomnij o numerze albumu (umieść go pod imieniem i nazwiskiem), o podaniu kierunku i specjalności.

PRACA LICENCJACKA przykładowa strona tytułowa
PRACA MAGISTERSKA przykładowa strona tytułowa