Starostowie

Starostowie

Starostowie grup pełnią nieocenioną rolę w uczelnianym systemie przepływu bieżącej informacji i szybkiego reagowania na pojawiające się problemy, trudności i niedociągnięcia.

Na spotkaniach starostów przedstawiciel kierownictwa uczelni będzie omawiał wszystkie sprawy istotne dla realizacji procesu kształcenia oraz inne, szczególnie interesujące studentów. Na tym forum przyjmowane też będą i opiniowane postulaty, wnioski i uwagi studentów.


Niezbywalnym prawem starostów jest prawo występowania z wnioskami do organów uczelni oraz organów samorządu studenckiego.
Obowiązki starosty grupy

Podstawowym zadaniem starosty grupy ćwiczeniowej jest reprezentowanie interesów studentów przed Władzami Uczelni a także zapoznawanie studentów z podjętymi przez organy Uczelni dotyczącymi studentów decyzjami, wydawanymi zarządzeniami i rozporządzeniami.
Bieżąca współpraca z Centrum Obsługi Studenta – pobieranie list grup, planów zajęć i innych dokumentów niezbędnych w organizacji roku akademickiego.
Współpraca z Biurem Prorektora ds. Kształcenia w zakresie spraw organizacyjnych dot. kształcenia.
Współpraca z Pionem Kanclerskim Uczelni m,in. w zakresie spraw związanych z finansami oraz bazą dydaktyczną.
Obowiązkowy udział w przedzjazdowych naradach organizacyjnych, przekazywanie studentom wszystkich informacji uzyskanych na tych naradach ( w przypadku niemożliwości uczestniczenia w naradzie należy wyznaczyć swojego przedstawiciela).
Przekazywanie nauczycielom dzienników zajęć w celu ewidencjonowania przez nich odbytych zajęć dydaktycznych (ćwiczeń).
Składanie dzienników wypełnionych do COS-u najpóźniej do środy po każdym zjeździe.
Przekazywanie indeksów całej grupy ćwiczeniowej do COS po uprzednim sprawdzeniu wpisów zaliczeńegzaminów.
W razie potrzeby pomoc wykładowcom przy wprowadzaniu wpisów do indeksów.
Uzgadnianie z wykładowcami terminów zaliczeń i egzaminów, podawanie tych informacji do Centrum Obsługi Studenta oraz informowanie o tych terminach studentów.
Przekazywanie do COS legitymacji studenckich swojej grupy ćwiczeniowej w celu przedłużenia ich ważności
Informowanie studentów o obowiązku przestrzegania obowiązujących we własnych i wynajmowanych obiektach dydaktycznych zasad funkcjonowania, przepisów porządkowych, przepisów BHP oraz przeciwpożarowych.
Pomoc w przekazywaniu informacji dot. zaległości w płatności czesnego przez studentów, pomoc w zakresie windykacji tych zaległości a także przekazywanie studentom informacji o możliwościach rozkładania czesnego na raty i przesuwania terminów płatności
Bieżąca współpraca z Samorządem Studenckim.
Aktywne uczestnictwo w pracach Samorządu Studenckiego.
Składanie pomysłów, projektów inspirujących pracę Samorządu Studenckiego.
Aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych Uczelni.
Inicjowanie prac w ramach studenckiego ruchu naukowego.
Podejmowanie inicjatywy w zakresie tworzenia uczelnianej gazetki studenckiej Erasmus (zbieranie materiałów do gazetki przekazywanie do Kierownika Biura Pionu Nauki lub COS).
Na koniec każdego roku akademickiego przeprowadzona będzie analiza i ocena pracy starostów. Ocena formułowana będzie w zakresie trzech sfer współpracy:

1) współpraca ze studentami
2) współpraca z administracją Uczelni
3) współpraca z Samorządem Studenckim.

Uzyskanie pozytywnej oceny uprawnia Starostów do uzyskania w następnym roku akademickim 10% zniżki w czesnym – dot starostów grup, 15% zniżki w czesnym – dot starostów roku (studentom lat III zniżka ta zostanie uwzględniona przy płatności opłaty dyplomowej).
Każdy Starosta uprawniony jest do skorzystania z 50% zniżki przy zakupie naszych wydawnictw dostępnych w COS.

Szanowni Starości,
W tym roku akademickim 2014/2015 specjalnie dla studentów we współpracy
z Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia, zostało przygotowane całodobowe ubezpieczenie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków w kraju i za granicą, połączone z kartą zniżkową GITc do kilkuset punktów handlowych w całej Polsce.
Całodobowe ubezpieczenie w kraju i za granicą obejmuje swoim zakresem zarówno nieszczęśliwe wypadki w życiu prywatnym, na Uczelni jak i podczas odbywania praktyk zawodowych i pedagogicznych. Ze względu na fakt, iż są one obowiązkowe – Uczelnia wymagać będzie przedłożenia kopii polisy prywatnej, w sytuacji, gdy student nie skorzysta z ubezpieczenia uczelnianego.
W związku z powyższym prosimy Państwa o zebranie w swoich grupach, od zainteresowanych ubezpieczeniem studentów, składki rocznej w wysokości 30,- zł.
(w załączniku lista do zapisów oraz szczegóły dotyczące ubezpieczenia).
Prosimy o rozliczenie się z zebranych kwot, na podstawie imiennych list, w Biurze Pionu Kanclerskiego, do dnia 20 października br.
Ubezpieczeniu będą podlegały jedynie osoby, które dokonają opłaty składki w wyznaczonym terminie.
Karta GITc (Global Insurance Travel Card) jest kartą ubezpieczeniowo – zniżkową. Jest to innowacyjny produkt powstały przy współpracy z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestią S.A., zapewniającym jednocześnie najlepsze warunki ubezpieczenia NNW obejmujące cały świat, jak i rabaty w wielu regionalnych i ogólnopolskich punktach handlowych. Ubezpieczenie gwarantuje: szybką wypłatę świadczeń z ubezpieczenia NNW – nawet do 48 h, szybkie orzekanie szkody bez udziału komisji lekarskiej oraz wysoką sumę ubezpieczenia. Karta zniżkowa obowiązuje w różnych miastach w Polsce w punktach z branż takich jak: gastronomia, zdrowie i uroda, turystyka, sport, kultura i rozrywka, motoryzacja, elektronika, edukacja, odzież i obuwie, usługi drobne. Stanowi to wygodną formę potwierdzenia ubezpieczenia oraz atrakcyjną część zniżkową łączącą w sobie wiele kart rabatowych akceptowanych w całej Polsce.
Kontakt Agnieszka Pril tel. 91 44-89-105, april@twp.szczecin.pl.

Kanclerz
mgr Joanna Golczyk

ZAKRES UBEZPIECZENIA

LISTA CHĘTNYCH