Starostowie

Obowiązki i uprawnienia starosty

obowiązujące od roku akademickiego 2013/2014

 

Obowiązki starosty grupy:

  1. Reprezentowanie interesów studentów przed władzami uczelni oraz zapoznawanie studentów z działaniami podejmowanymi przez uczelnię, wydawanymi decyzjami, zarządzeniami i rozporządzeniami dotyczącymi studentów.

  2. Bieżąca współpraca z Centrum Obsługi Studenta – pobieranie list grup i innych dokumentów niezbędnych w organizacji roku akademickiego w tym m.in.: podbijanie legitymacji, przekazywanie studentom indeksów po zaliczeniu roku.

  3. Współpraca z Biurem Dziekana w zakresie wszelkich spraw organizacyjnych i technicznych dot. kształcenia.

  4. Obowiązkowy udział w przedzjazdowych spotkaniach organizacyjnych, przekazywanie studentom wszystkich informacji uzyskanych na tych spotkaniach.

( UWAGA: w przypadku braku możliwości uczestniczenia w naradzie należy wyznaczyć swojego przedstawiciela!).

  1. Pomoc wykładowcom we współpracy ze studentami.

  2. Aktywna i bieżąca współpraca z Samorządem Studenckim oraz kołami naukowymi, uczestnictwo w wydarzeniach uczelnianych.

  3. Współpraca z innymi komórkami ogólnouczelnianymi w zakresie działań na rzecz studentów oraz promocji i rozwoju uczelni.

 

Uprawnienia starosty grupy:

Na koniec każdego roku akademickiego przeprowadzona będzie analiza i ocena pracy starostów. Ocena formułowana będzie w zakresie trzech obszarów współpracy:

  1. współpraca ze studentami,

  2. współpraca z administracją Uczelni,

  3. współpraca z Samorządem Studenckim.

1. Uzyskanie pozytywnej oceny uprawnia Starostów do uzyskania na koniec roku akademickiego 5% zniżki w opłacie czesnego za dany rok akademicki.

2. Każdy Starosta uprawniony jest do skorzystania z 50% zniżki przy zakupie wydawnictw uczelnianych.

3. Starosta otrzymuje 20% zniżki w cenie za dowolnie wybrany kurs, szkolenie, warsztat oferowany przez Założyciela Uczelni – Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Szczecinie.