Stanowisko: Pracownik techniczny / gospodarczy

Stanowisko: Pracownik techniczny / gospodarczy

Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie jest niepubliczną uczelnią kształcącą na kierunkach humanistycznych i społecznych z siedzibą w Szczecinie. Założona przez Oddział Regionalny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie w 1997 roku.

Stanowisko: Pracownik techniczny / gospodarczy

Charakterystyka zadań:
– naprawy serwisowe i konserwacyjne,
– prace techniczne oraz remontowe,
– prowadzenie magazynów pomocniczych oraz warsztatu,
– utrzymanie czystości na posesji, koszenie traw, odśnieżanie,
– pomoc w przygotowaniu obiektów do realizacji zadań uczelni,
– dozór pomocniczy obiektów uczelni.

Wymagania:
– doświadczenie na podobnym stanowisku pracy,
– samodyscyplina i dbałość o powierzone narzędzie i sprzęt,
– dyspozycyjność,
– zdolności interpersonalne i komunikacyjne,
– umiejętność pracy w zespole,
– praca na wysokości do 3 m,
– mile widziane prawo jazdy kat. B oraz uprawnienia elektryczne.

Zapewniamy:
– umowę o pracę,
– stabilne zatrudnienie w uczelni wyższej o ugruntowanej pozycji na rynku,
– odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w młodym zespole,
– możliwość rozwoju zawodowego i osobistego,
– satysfakcjonujące wynagrodzenie.

CV prosimy przesyłać do dnia 28.02.2020 r. drogą e-mailową na adres: twp@twp.szczecin.pl
.
W tytule oferty prosimy wpisać: “Nabór pracownik techniczny”.

Dokumenty muszą zawierać klauzulę o treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Klauzula informacyjna dot. naboru
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie, z siedzibą: ul. Monte Cassino 15, 70-466 Szczecin, reprezentowana przez Rektora Uczelni. Z Administratorem można skontaktować się telefonicznie: (91) 42 43 200, za pośrednictwem poczty e-mail: cos(at)wshtwp.pl lub osobiście w siedzibie uczelni.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, tel. (91) 44 80 021, e-mail: iod@twp.szczecin.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
art. 6, ust. 1, lit. c RODO – wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) tj.: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, natomiast w zakresie nieprzewidzianym w powyższych przepisach wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Dane o których mowa w ust. 3 nie będą udostępniane innym podmiotom.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane, stosowanie do art. 22 RODO,

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Posiada Pani/Pan:
a. prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)
b. prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)
c. prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO)
f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (art. 77 RODO).