Starzejące się społeczeństwo oraz wydłużające się lata pracy stworzyły nową potrzebę edukacyjną – edukację dorosłych. Andragogika – nauka zajmująca się edukacją dorosłych zdecydowanie odróżnia edukację szkolną od pracy z dorosłymi w miejscu ich pracy, podczas szkoleń i wszystkich form edukacji całożyciowej. Aktywny senior to postawa promowana społecznie i coraz częściej obserwowana. Celem studiów na tej specjalności jest poznanie specyfiki uczenia się dorosłych, poznanie celów edukacji dorosłych oraz metod ich osiągania. Metodyka prowadzenia zajęć z dorosłymi wzbogacona jest szerokim wachlarzem przedmiotów pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych i prawnych, z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych, zawodowych i zdrowotnych. Efektem studiów jest nabycie zdolności oceny potrzeb edukacyjnych dorosłych, umiejętności budowania programów kształcenia i prowadzenia zajęć stosownie do potrzeb edukacyjnych i rozwojowych.

Efekty kształcenia[1] dla tej specjalności obejmują między innymi:

 • wiedzę z zakresu nauk o wychowaniu a w szczególności działów dotyczących procesu rozwoju człowieka, procesów kształcenia osób dorosłych, kształcenia ustawicznego, psychologii, socjologii, kultury;
 • umiejętność diagnozowania stanu i potrzeb edukacji dorosłych w konkretnych zakładach pracy czy placówkach edukacyjnych;
 • umiejętność oceny potrzeb szkoleniowych oraz prowadzenia zajęć uwzględniających specyfikę edukacji dorosłych;
 • umiejętność konstruowania programów edukacyjnych i szkoleniowych dla dorosłych;
 • umiejętność organizowania i koordynowania działalności edukacyjnej w firmach i instytucjach, opracowywania planów szkoleń dla grup pracowników w różnych firmach i organizacjach, tworzenia nowoczesnych materiałów i środków dydaktycznych zgodnie z zasadami dydaktyki dorosłych oraz doskonalenia zawodowego pracowników;
 • poznanie metod pracy edukacyjnej i opiekuńczej z seniorami;
 • umiejętności podejmowania działań w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu osób 50+ w sferze aktywności społecznej i zawodowej, pomocy w rozumieniu wpływu edukacji na jakość życia jednostek i grup społecznych;
 • kompetencje społeczne umożliwiające poprawne rozstrzyganie dylematów etycznych w pracy seniorami, podejmowanie indywidualnych i zespołowych działań na rzecz aktywizacji osób dorosłych.

W toku studiów student zdobędzie specjalistyczną wiedzę z takich przedmiotów jak:

 • Andragogika
 • Gerontologia
 • Psychologia człowieka dorosłego
 • Metodyka pracy dydaktycznej z ludźmi dorosłymi
 • Metodyka prowadzenia szkoleń
 • Doradztwo zawodowe
 • Diagnoza potrzeb w zakresie edukacji dorosłych
 • Potrzeby opiekuńcze osób starszych
 • Polityka całożyciowego uczenia się w UE

Integralnym elementem kształcenia są praktyki pedagogiczne i zawodowe realizowane w placówkach i instytucjach zgodnych z profilem specjalności. Uczelnia zapewnia również możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez działalność w kołach naukowych, gdzie każdy student może poszerzyć swoją wiedzę a także podjąć działalność naukową czy badawczą biorąc udział w realizacji ciekawych projektów badawczych, konferencjach, sympozjach i warsztatach.

Absolwenci specjalności Edukacja dorosłych gerontologią mogą być zatrudnieni w:

 • w placówkach edukacyjnych dla osób dojrzałych i seniorów (od 50+);
 • w placówkach kształcenia ustawicznego;
 • rodzinnych, obywatelskich, centrach seniora;
 • organizacjach pozarządowych;
 • fundacjach na rzecz rodziny i seniora;
 • uniwersytetach trzeciego wieku, klubach seniora (dzielnicowych, przyzakładowych, przykościelnych);
 • w placówkach opiekuńczych dla osób dorosłych i starszych.