ZARZĄD SAMORZĄDU STUDENTÓW

Samorząd studencki

SAMORZĄD

W dniu 26 października 2019 roku odbyło się posiedzenie Rady Samorządu Studentów Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie podczas, którego wyłoniono skład Zarządu Samorządu Studentów WSH TWP w Szczecinie oraz składy poszczególnych komisji.


Zarząd Samorządu Studentów:

1. WIOLETTA LEKSZYCKA – Przewodnicząca
2. MAGDALENA NOWAK – Zastępca przewodniczącej
3. AGATA BLADY – Sekretarz
4. DOMINIKA RAM – Członek
5. ANDRZEJ TETERYCZ – Członek
6. AGNIESZKA MIKUCKA – Członek
7. TOMASZ CEGIEŁKA- Członek


Komisja Rewizyjna:

1. ŁUKASZ MROCZKOWSKI – Przewodnicząca
2. JOANNA MACH
3. KLAUDIA WOJTKIEWICZ


Komisja Skrutacyjna:
1. ALEKSANDRA RACHUTA – Przewodnicząca
2. JAKUB TUSZKIEWICZ
3. ARTUR DARUL

Delegaci do Senatu Uczelni:

1. JAKUB TUSZKIEWICZ – Przewodniczący
2. TOMASZ CEGIEŁKA – Członek
3. PAULINA GAJEWSKA -Członek
4. BLANKA DYBIOCH – Członek


Delegaci do Parlamentu Studentów RP:

1. BLANKA DYBIOCH – Przewodnicząca
2. MAGDALENA FENGER
3. ANDRZEJ TETERYCZ


Komisja Dyscyplinarna ds. nauczycieli:

1. ADAM ŻOCHOWSKI
2. WIKTORIA ŚMIECIŃSKA


Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna:

1. AGATA BLADY
2. TOMASZ CEGIEŁKA


Sąd Koleżeński:

1. TOMASZ CEGIEŁKA – Przewodniczący
2. ARTUR DARUL
3. MICHAŁ JANICKI
4. MAGDALENA KRYCZKA
5. BLANKA DYBIOCH


Odwoławczy Sąd Koleżeński:

1. AGNIESZKA SUSZEK – Przewodnicząca
2. ANDRZEJ ZAORSKI
3. AGATA BLADY
4. MAGDALENA FENGER
5. DOMINIKA RAM


Komisja ds. Osób Niepełnosprawnych:

1. MAGDALENA KRYCZKA


Odwoławcza Komisja Osób Niepełnosprawnych:

1. MAGDALENA NOWAK


Delegaci Rady Programowej:

1. AGNIESZKA SUSZEK


Delegaci do komisji ds. Jakości Kształcenia:

1. MARZENA KAFARSKA


Komisja stypendialna Wydziału Nauk Społecznych:

1. ALEKSANDRA RACHUTA
2. AGNIESZKA SUSZEK
3. MAGDALENA FENGER


Komisja stypendialna Wydziału Nauk Stosowanych:

1. ANDRZEJ ZAORSKI
2. ANNA WĄDOŁOWSKA
3. MAGDALENA NOWAK


Komisja stypendialna Wydziału Zamiejscowego w Koninie:

1. JULIA WLAZŁY


Komisja stypendialna Wydziału Zamiejscowego w Zgorzelcu:
1. EWELINA WĄSICKA-JĘDRYS

Odwoławcza Komisja stypendialna:

1. ADAM ŻOCHOWSKI
2. KLAUDIA WOJTKIEWICZ
3. ANDRZEJ ZAORSKI

RZECZNIK PRAW STUDENTA

Kto pełni funkcję?
Funkcję Rzecznika praw studenta Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie pełni mgr Anna Skotarczak.
Konsultacje Rzecznika praw studenta


Osoby, które chcą się umówić na konsultacje z mgr Anną Skotarczak proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny bądź za pomocą e-mail.
Tel.: (91) 424-32-31
askotarczak@wshtwp.pl

Regulamin regulujący stanowisko Rzecznika praw studenta

Regulamin regulujący stanowisko Rzecznika Praw Studenta w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie

Rzecznik Praw Studenta zwany dalej Rzecznikiem:

1. Załatwia zgłoszone przez studentów sprawy w formie pisemnej także poprzez pocztę elektroniczną.
2. Rzecznikowi przysługuje prawo odmowy przyjęcia skargi lub wniosku w przypadku, gdy pozostaje ona w sprzeczności ze Statutem Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP lub Regulaminem Studiów.
3. Rzecznik przekazuje sprawę odpowiedniej komórce organizacyjnej. Odpowiedź na monitowane sprawy studenci powinni otrzymać od rzecznika w terminie 2 tygodni od daty złożenia wniosku.
4. Rzecznik na bieżąco współpracuje z władzami uczelni oraz z Samorządem Studenckim.
5. Informacje o działalności Rzecznika ogłaszane są na stronie internetowej uczelni.
6. Rzecznik nie zastępuje żadnych struktur i procedur wewnątrzuczelnianych, a także nie podejmuje wiążących decyzji dla uczelni.

Wykaz tematów prac licencjackich i magisterskich