Rzecznik praw studenta

Rzecznik praw studenta

Kto pełni funkcję?
Funkcję Rzecznika praw studenta Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie pełni mgr Anna Skotarczak.
Konsultacje Rzecznika praw studenta


Osoby, które chcą się umówić na konsultacje z mgr Anną Skotarczak proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny bądź za pomocą e-mail.
Tel.: (91) 424-19-25
askotarczak@wshtwp.pl

Regulamin regulujący stanowisko Rzecznika praw studenta

Regulamin regulujący stanowisko Rzecznika Praw Studenta w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie

Rzecznik Praw Studenta zwany dalej Rzecznikiem:

1. Załatwia zgłoszone przez studentów sprawy w formie pisemnej także poprzez pocztę elektroniczną.
2. Rzecznikowi przysługuje prawo odmowy przyjęcia skargi lub wniosku w przypadku, gdy pozostaje ona w sprzeczności ze Statutem Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP lub Regulaminem Studiów.
3. Rzecznik przekazuje sprawę odpowiedniej komórce organizacyjnej. Odpowiedź na monitowane sprawy studenci powinni otrzymać od rzecznika w terminie 2 tygodni od daty złożenia wniosku.
4. Rzecznik na bieżąco współpracuje z władzami uczelni oraz z Samorządem Studenckim.
5. Informacje o działalności Rzecznika ogłaszane są na stronie internetowej uczelni.
6. Rzecznik nie zastępuje żadnych struktur i procedur wewnątrzuczelnianych, a także nie podejmuje wiążących decyzji dla uczelni.