RODO

Szanowni Państwo!
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie przy ul. Monte Cassino 15, 70-466 Szczecin, dane kontaktowe Administratora: adres e-mail: rektor@old.wshtwp.pl, tel. 91 424 32 11.
2. Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

a) w celu rozpowszechniania i wykorzystania wizerunku oraz przesyłania informacji marketingowej na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO);
b) w celu realizacji umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. b RODO);
c) w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizacją usług edukacyjnych oraz w celu przeprowadzenia procesu przyznawania pomocy materialnej ( 6 ust. 1 pkt. c oraz art. 9 ust. 2 pkt. b i f RODO);
d) w celu odpowiedzi na zapytania i żądania oraz dla obrony przed roszczeniami, podstawą jest prawnie uzasadniony interes prawny administratora (zgodnie z art. 6 ust. f RODO);
e) dane osobowe z monitoringu przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia na podstawie art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r., – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 poz. 917).

3. Pani/Pana dane osobowe w zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych będą przechowywane przez różne okresy czasu. Dane są przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, a po realizacji tego celu zgodnie z terminami wynikającymi z przepisów prawa. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych w związku z wykonywaniem umowy której stroną była Pani/Pan lub w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na Pani/Pana żądanie dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy a po tym czasie zgodnie z terminami wynikającymi z przepisów prawa. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody dane będą przechowywane przez Administratora do czasu jej dobrowolnego cofnięcia. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
4. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody podanie danych jest dobrowolne i nie jest obowiązkiem ustawowym. W pozostałych przypadkach podanie danych jest wymogiem ustawowym lub też jest niezbędne do realizacji umowy której Pani/Pan jest stroną.
5. Odbiorcami danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na polecenie Administratora.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Administrator Danych informuje że każde żądanie będzie rozstrzygane indywidualnie.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
8. Pani/Pana dane osobowe będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, jednakże decyzje w Pani/Pana sprawie nie będą zapadać w sposób zautomatyzowany, a Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.
9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.