Pedagogika specjalna*

jednolite 5-letnie studia magisterskie

Możesz przystąpić do rekrutacji off-line czyli pobrać, wydrukować, wypełnić i podpisać formularze a następnie przynieść je do nas.

Jeśli jesteś zaineresowana(y) naszymi studiami i chcesz o coś zapytać w Punkcie Rekrutacyjnym a nie masz możliwości skontaktować się z nami, pozostaw nam Swój kontakt a odezwiemy się do Ciebie.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Matura stara / nowa (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Pedagogika specjalna

Studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna mają na celu przygotowanie nauczycieli do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w placówkach kształcenia specjalnego, integracyjnego i edukacji włączającej. Student (w zależności od wybranej specjalności) zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie rehabilitacji, edukacji, resocjalizacji i terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz pozna uwarunkowania tych procesów. Będzie znał i potrafił wykorzystać w swojej pracy współczesne podejścia do problemów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i stosować wynikające z nich nowe formy i metody edukacji, w tym integracyjnej i włączającej.

Zgodnie z zakładanymi efektami kształcenia absolwent m. in.:

Zna i rozumie:

– koncepcje rehabilitacji, edukacji, resocjalizacji i terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz różnorodne uwarunkowania tych procesów;

– organizację i metodyki kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie integracyjnym i włączającym, w szczególności modele współpracy pedagogów specjalnych z nauczycielami, specjalistami, rodzicami lub opiekunami, oraz modele indywidualizacji lekcji, efektywne strategie nauczania i uniwersalnego projektowania zajęć.

Potrafi:

– diagnozować złożone sytuacje rehabilitacyjne, edukacyjne, terapeutyczne i resocjalizacyjne, projektować i prowadzić zajęcia z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów;

– prowadzić zajęcia w grupie zróżnicowanej, indywidualizować zadania, dostosowywać metody i treści do potrzeb i możliwości uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, oraz wykorzystywać zasady i metody indywidualnego projektowania zajęć.

Jest gotów do:

– porozumiewania się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk i o różnej kondycji emocjonalnej, dialogowego rozwiązywania konfliktów oraz tworzenia dobrej atmosfery dla komunikacji w klasie szkolnej i poza nią;

– rozpoznawania specyfiki środowiska lokalnego i regionalnego oraz ich wpływu na funkcjonowanie uczniów, a także podejmowania współpracy na rzecz dobra uczniów i tych środowisk.

W toku studiów student zdobędzie specjalistyczną wiedzę z min. takich przedmiotów jak:

 1. Diagnoza w pracy pedagoga specjalnego,
 2. Praca z uczniem zdolnym, z choroba przewlekłą, zaburzeniami ze spektrum autyzmu,

ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

 1. Psychologia kliniczna z elementami psychiatrii i psychopatologii,
 2. Rozwój psychoseksualny osoby z niepełnosprawnością,
 3. Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych na wszystkich etapach edukacji,
 4. Profilaktyka przemocy w szkole i socjoterapia,
 5. Wsparcie osób z niepełnosprawnościami,
 6. Komunikacja alternatywna i wspomagająca,
 7. Projektowania pracy edukacyjno – terapeutycznej.

Integralnym elementem kształcenia są praktyki, których program jest realizowany w placówkach oświatowych zajmujących się wychowaniem i edukacją dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uczelnia zapewnia również możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez działalność w kołach naukowych, gdzie każdy student może poszerzyć swoją wiedzę a także podjąć działalność naukową czy badawczą biorąc udział w realizacji ciekawych projektów badawczych, konferencjach, sympozjach i warsztatach.

Absolwenci Pedagogiki specjalnej, w zależności od wybranej specjalności, mogą być zatrudnieni w:

 • przedszkolach i szkołach specjalnych;
 • przedszkolach i szkołach integracyjnych;
 • przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych realizujących edukację włączającą;
 • ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz rewalidacyjno-wychowawczych dla osób niepełnosprawnych;
 • instytucjach działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin, takich jak stowarzyszenia i organizacje pozarządowe,

W trakcie studiów na kierunku Pedagogika specjalna student będzie mógł wybrać specjalności:

Specjalność: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Absolwent jest przygotowany do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych, szkołach ponadpodstawowych specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, szkołach specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w ośrodkach umożliwiających dzieciom i

młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a także kwalifikacji do prowadzenia zajęć rewalidacyjno – wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

Specjalność: Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia zajęć terapeutycznych dzieci z autystycznego spektrum zaburzeń w przedszkolach, przedszkolach integracyjnych, przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych, szkołach integracyjnych, szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych, dla dzieci i młodzieży z autystycznego spektrum zaburzeń oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w ośrodkach umożliwiających dzieciom z autystycznego spektrum zaburzeń oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Specjalność: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych oraz w placówkach opiekuńczo wychowawczych (stosownie do zakresu ich działania) zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (z póź. zm.).