REKRUTACJA

Filia w Białymstoku

Podanie na studia (ankieta osobowa)

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych

Deklaracja wyboru języka na studiach I, II stopnia i jednolitych magisterskich

Opłaty za studia w roku akademickim 2020/2021

Deklaracja wyboru rat 2020/2021

Ślubowanie

Powyższe dokumenty (wraz z tabelą opłat za studia, która jest załącznikiem do umowy), należy wydrukować, wypełnić i wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami dostarczyć na uczelnię osobiście lub wysłać listem poleconym.

Wykaz wymaganych dokumentów od kandydata na studia:

 • Podanie o przyjęcie na studia wraz ze zdjęciem.
 • Umowa o naukę – 2 egzemplarze.
 • Kserokopia świadectwa dojrzałości.
 • Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (w przypadku nowej matury).
 • Kserokopia odpis aktu małżeństwa (w przypadku innego nazwiska na świadectwie dojrzałości lub dyplomie).
 • 2 podpisane kolorowe zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm
 • Dowód wniesienia opłaty wpisowej na konto uczelni
  Pekao S.A. IV O. Szczecin
  53 1240 3930 1111 0000 4229 0746
  lub na indywidualny numer konta otrzymany podczas rekrutacji elektronicznej.
 • Deklaracja płatności czesnego.
 • Deklaracja wyboru języka obcego.
 • Ślubowanie.

Ostateczne zakończenie rekrutacji – 30 września 2020 r.