REKRUTACJA BIAŁYSTOK

Filia w Białymstoku

 • Przyjęcie na studia pierwszego stopnia odbywa się na kierunek.
 • Rekrutacja na wszystkie kierunki odbywa się w ramach wolnego naboru.
 • Uruchomienie kształcenia na kierunku i specjalności zależy od liczby kandydatów.

Wykaz wymaganych dokumentów od kandydata na studia:

 • Podanie o przyjęcie na studia wraz ze zdjęciem.
 • Umowa o naukę – 2 egzemplarze.
 • Kserokopia świadectwa dojrzałości.
 • Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (w przypadku nowej matury).
 • Kserokopia odpis aktu małżeństwa – do wglądu (w przypadku innego nazwiska na świadectwie dojrzałości lub dyplomie).
 • podpisane kolorowe zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm
 • Dowód wniesienia opłaty wpisowej na konto uczelni:

Pekao S.A. IV O. Szczecin
53 1240 3930 1111 0000 4229 0746
lub na indywidualny numer konta otrzymany podczas rekrutacji elektronicznej.

 • Deklaracja płatności czesnego.
 • Deklaracja wyboru języka obcego.
 • Ostateczne zakończenie rekrutacji – 30 września 2020 r.

Podanie na studia

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych

Deklaracja wyboru języka na studiach I stopnia

Deklaracja wyboru rat