REGULAMIN

Biblioteka

Nowe regulaminy biblioteki i pracowni psychometrycznej (COVID-19) obowiązują od 1 października 2020 r. do odwołania
Przed wizytą w bibliotece prosimy o zapoznanie się z nowymi zasadami korzystania z zasobów biblioteki WSH TWP w Szczecinie oraz Pracowni psychometrycznej w roku akademickim 2020/2021 (w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-COV-2).

Regulamin biblioteki

Regulamin Pracowni Psychometrycznej

Na czas obowiązywania powyższych regulaminów, regulaminy obowiązujące do 1 października 2020 r. (poniżej) tracą ważność.

I. Biblioteka jest jest jednostką utworzoną dla potrzeb studentów i pracowników i prawo do korzystania z niej mają wyłącznie studenci i pracownicy Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP.
II. Główne zadania biblioteki to:
1) gromadzenie księgozbioru wg profilów programowych oraz dezyderatów czytelników.
2) opracowywanie komputerowe księgozbioru i prowadzeniem katalogów dla czytelników.
3) udostępnianie zbiorów w czytelni.
4) udostępnianie zbiorów w wypożyczalni.
5) prowadzenie działalności informacyjnej-udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych.
6) prowadzenie dydaktyki bibliotecznej indywidualnej oraz zajęć grupowych z „Przysposobienia bibliotecznego i informacyjnego”.
7) Prowadzenie działalności naukowo-badawczej

III. Czytelnicy legitymują się specjalną kartą wydawaną przez bibliotekę.
1) Karta biblioteczna jest identyfikatorem komputerowym, którego nie można odstępować.
2) Należy zgłaszać zmiany danych osobowych i ewentualną utratę karty.
3) Karta biblioteczna podlega zwrotowi w momencie rezygnacji z nauki lub jej zakończenia.

IV. Studentom, którzy odchodzą z uczelni biblioteka potwierdza rozliczenie na „karcie obiegowej”, niezbędnej przy odbiorze dokumentów z Centrum Obsługi Studenta.
V. Wypożyczalnia i czytelnia pracuje w określonych dniach i godzinach, do których czytelnicy powinni się bezwzględnie dostosować.
VI. Czytelnicy zapoznawani są z regulaminami biblioteki, wypożyczalni (załącznik nr 1) i czytelni (załącznik nr 2). Podpisem złożonym na karcie zapisu do biblioteki przyjmuje te regulaminy do wiadomości i przestrzegania.
VII. W przypadku przekroczenia ustaleń niniejszego Regulaminu czytelnik może być zawieszony w prawach czytelniczych lub całkowicie ich
pozbawiony.

Załącznik nr 1 do regulaminu

Załącznik nr 2 do regulaminu