REDAKCJA

Edukacja humanistyczna

KONTAKT Z REDAKCJĄ:
Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie
ul. Monte Cassino 15, 70-466 Szczecin
tel. (91) 424-32-38
email: redakcja@wshtwp.pl

KOMITET REDAKCYJNY:
REDAKTOR NACZELNY
Eunika Baron-Polańczyk – profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, doktor habilitowany w Instytucie Pedagogiki. Kierownik Zakładu Mediów i Technologii Informacyjnych. Redaktor naczelny czasopisma „Edukacja humanistyczna” – półrocznika poświęconego zagadnieniom społecznym i pedagogicznym, wydawanego od 1999 r. Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Partnerstwa lokalnego na rzecz poradnictwa zawodowego i Komitetu redakcyjnego półrocznika „Problemy Profesjologii”. Zainteresowania naukowe: pedagogika medialna oraz zastosowania ICT w edukacji. Koordynator międzynarodowego projektu i redaktor naukowy cyklu wydawniczego: ICT in Educational Design – Processes, Materials, Resources (od 2011). Merytoryczny ekspert i koordynator projektów realizowanych przez Akademię Programowania i Robotyki. Współredaktor czasopisma Wyzwania i dylematy edukacyjno-zawodowe (od 2014). Autor następujących książek: Multimedialne materiały dydaktyczne. Projektowanie i wykorzystywanie w edukacji techniczno-informatycznej (2006), Multimedialne materiały dydaktyczne w edukacji techniczno-informatycznej w szkole podstawowej i gimnazjum. Raport z badań (2007), Chmura czy silos? Nauczyciele wobec nowych trendów ICT (2011), The media literacy of children and young people (2014), Photography as visualisation of students’ leisure time (2015), My i Oni. Uczniowie wobec nowych trendów ICT (2019), Reasons for using ICT by children and adolescents in their daily practice (research report) (2019).

ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO
Anna Oleszak – doktor nauk humanistycznych. Prawnik.  Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych WSH TWP w Szczecinie. Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. Absolwentka Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej (inżynier budownictwa) oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego. Nauczyciel akademicki  z wieloletnim doświadczeniem. Wiceprezes Towarzystwa Wiedzy Powszechnej OR w Szczecinie oraz wiceprezes Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP Oddział Szczecin. Organizatorka i wykładowca szkoleń BHP. Aktywna uczestniczka seminariów i konferencji naukowych o krajowym i międzynarodowym zasięgu z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Autorka licznych publikacji  naukowych i popularno-naukowych poruszających kwestie kształtowania kultury bezpieczeństwa w zakładach pracy.

SEKRETARZ REDAKCJI

 • Marta Białas, WSH TWP w Szczecinie
 • Monika Urbanik-Pająk, WSH TWP w Szczecinie

CZŁONKOWIE KOMITETU

 • Renata Kasperska, Uniwersytet Zielonogórski
 • Grzegorz Dudarski, Uniwersytet Zielonogórski

REDAKTORZY TEMATYCZNI

 • Pedagogika – Cezary Hendryk, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
 • Socjologia – Marek Woś, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
 • Psychologia – Zbigniew Nęcki, Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • Dydaktyka – Alina Tomaszewska, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
 • Poradnictwo zawodowe – Aneta Klementowska, Uniwersytet Zielonogórski
 • Nauki o zarządzaniu – Renata Kasperska, Uniwersytet Zielonogórski
 • Media w edukacji – Jacek Jędryczkowski, Uniwersytet Zielonogórski
 • Prawo – Anna Oleszak, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
 • Nauki o bezpieczeństwie – Wojciech Oleszak, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
 • Ergonomia – Andrzej Lasota, Uniwersytet Zielonogórski

REDAKTORZY JĘZYKOWI

 • Alla Matuszak, Czelabiński Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny, Rosja – język rosyjski
 • Jarek Janio, Santa Ana College, Santa Ana, California, USA – język angielski
 • Anna Oleszak, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie, Polska – język polski

REDAKTOR STATYSTYCZNY

 • Marek Hajdukiewicz, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie, Polska

OBOWIĄZKI KOMITETU REDAKCYJNEGO:

 • monitorowanie i ocena planu wydawniczego i finansowego czasopisma,
 • podejmowanie działań zmierzających do rozwoju czasopisma,
 • podejmowanie ostatecznych decyzji w sprawach spornych dotyczących wydania negatywnie zrecenzowanych artykułów naukowych,
 • sporządzania sprawozdania rocznego z działalności Wydawnictwa,
 • przygotowanie projektów umów z dystrybutorami wydawnictw naukowych oraz rejestracji na platformach cyfrowych (krajowych i zagranicznych bazach artykułów naukowych),
 • podejmowanie działań zmierzających do wykluczenia przejawów nierzetelności naukowej – zapobieganie przypadkom ghostwriting i guest authorship.

 
OBOWIAZKI REDAKTORÓW:

 • Redaktor naczelny nadzoruje całokształt prac redakcyjnych związanych z przygotowaniem danego numeru lub tomu czasopisma, w szczególności:
 • przyjmuje i kwalifikuje artykuły i inne materiały przeznaczone do publikacji oraz wyznacza recenzentów zewnętrznych,
 • podejmuje na podstawie otrzymanej recenzji ostateczną decyzję w sprawie publikacji artykułów,
 • zatwierdza listę recenzentów,
 • współpracuje z z-cą red. naczelnego w kwestiach dotyczących ostatecznej redakcji tomu lub numeru, jego korekty i innych prac redaktorskich,
 • zatwierdza dany numer do druku po redakcji technicznej,
 • podejmuje decyzje dotyczące kolportażu czasopisma i jego obecności na platformach cyfrowych,
 • ustala strategię rozwoju czasopisma w kontekście zmian prawnych dotyczących oceny parametrycznej,
 • podejmuje decyzje dotyczące włączenia nowych członków do rady naukowej czasopisma.

Z-ca redaktora naczelnego nadzoruje tok wydawniczy poszczególnych numerów kwartalnika, a w szczególności:

 • współpraca z redaktorem naczelnym, redaktorem statystycznym i redaktorami językowymi,
 • współpraca z autorami i recenzentami, w tym nadzoruje realizację poprawek zleconych przez recenzenta,
 • ustala listę recenzentów,
 • współpraca z redaktorami technicznymi czasopisma,
 • administrowanie stroną internetową czasopisma,
 • współpraca z bazami indeksującymi czasopisma naukowe,
 • przekazanie kompletu materiałów (tekstu i recenzji) z danego numeru lub tomu do redaktora technicznego przygotowującego dany numer,
 • sprawdzenie poprawności złożenia publikacji przez drukarnię,
 • wykonuje inne zlecone przez red. naczelnego prace organizacyjne,
 • wysuwa propozycje dotyczące kolportażu tomu lub numeru czasopisma i jego obecności na platformach cyfrowych, w bazach indeksacyjnych oraz na krajowym i międzynarodowym rynku wydawniczym.

Redaktor statystyczny weryfikuje obliczenia wyników badań prezentowanych w artykułach przeznaczonych do druku w czasopiśmie.