Pytania – egzamin dyplomowy

Pytania egzaminacyjne 2014/2015

PWP I stopnia

Pytania egzaminacyjne z pedagogiki
dla studentów kończących studia pierwszego stopnia
w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie
obowiązujące w roku akademickim 2014/2015

1. Pedagogika jako nauka – kryteria odróżniające naukę od innych form działalności
społecznej.
2. Pedagogika jako dyscyplina naukowa wśród innych nauk społecznych i
humanistycznych.
3. Geneza wychowania u ludów pierwotnych oraz w Starożytnej Grecji.
4. Instytucje wychowawcze w okresie Średniowiecza i ich związki z kościołem.
5. Jan Amos Komeński jako pedagog i jego wkład do nauki o edukacji.
6. Wybrane współczesne kierunki pedagogiczne.
7. Komisja Edukacji Narodowej w Polsce i jej historyczne znaczenie.
8. Współczesne subdyscypliny pedagogiczne oraz ich związki z praktyką nauczania,
wychowania i opieką.
9. Psychologiczne podstawy wychowania.
10. Socjologiczne podstawy wychowania.
11. Filozoficzne podstawy wychowania.
12. Aksjologiczne i teleologiczne podstawy wychowania.
13. Proces wychowania i jego struktura.
14. Wychowanie a samowychowanie.
15. Zasady i metody wychowania.
16. Formy, techniki i środki wychowania.
17. Oddziaływanie sytuacji społeczno-historycznej i politycznej na wychowanie.
18. Dydaktyka ogólna jako subdyscyplina pedagogiczna.
19. Cele i treści kształcenia oraz ich źródła.
20. Formy i środki dydaktyczne stosowane w edukacji.
21. Poznawanie uczniów i ich motywowanie do nauki.
22. Rodzina jej funkcje i postawy rodzicielskie.
23. Cele badań pedagogicznych formułowane w trakcie pisania pracy dyplomowej.
24. Relacje między sformułowanym tematem pracy dyplomowej a zawartością jej treści.
25. Ochrona wartości intelektualnych w badaniach naukowych, naukowych, m.in. w
pedagogice.
26. Merytoryczne i sytuacyjne uzasadnienie wyboru tematu pracy dyplomowej
27. Problemy badawcze w pedagogice – źródła dla ich formułowania.
28. Hipotezy badawcze w pedagogice – ich źródła oraz możliwości potwierdzenia lub
obalenia.
29. Zmienne i wskaźniki w badaniach pedagogicznych.
30. Metody badawcze w pedagogice.
31. Techniki badawcze w pedagogice oraz możliwości ich zastosowania.
32. Narzędzia badawcze oraz procedury ich doboru lub konstruowania.
33. Stwierdzenia uogólniające i praktyczne wnioski w badaniach pedagogicznych.
34. Struktura pracy dyplomowej oraz logiczne związki między jej elementami a
merytorycznymi wątkami.
35. Walory pracy dyplomowej uważanej za oryginalną.
Pytania z grupy przedmiotów kształcenia specjalnościowego
1. Agresja w szkole i jej przyczyny.
2. Wyniki kształcenia ich pomiar oraz formułowanie ocen.
3. Zasady i metody nauczania w szkole.
4. Klasa szkolna jako środowisko dydaktyczno-wychowawcze.
5. System szkolny, jego elementy strukturalne i funkcje.
6. Programy kształcenia i ich realizacja w szkole.
7. Kompetencje nauczyciela.
8. Kompetencje ucznia.
9. Niepowodzenia szkolne ich źródła i możliwości przezwyciężenia.
10. Czas wolny i jego spożytkowanie dla wychowania i rozwoju.
11. Ryzyko zaburzeń dyslektycznych – objawy i diagnoza pedagogiczna.
12. Metody pracy terapeutycznej nauczyciela w grupie przedszkolnej i klasie szkolnej.
13. Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej – diagnoza i terapia.
14. Istota i znaczenie edukacji zintegrowanej.
15. Przedszkole jako instytucja wychowawcza.
16. Edukacja wczesnoszkolna i jej rola w dynamizowaniu rozwoju dziecka.
17. Pedagogiczno-społeczne funkcje instytucji przedszkolnych
18. Współpraca wychowawcza przedszkola i szkoły z rodziną dziecka.
19. Grupa rówieśnicza i jej znaczenie w rozwoju i wychowaniu dziecka.
20. Zabawa jako imperatyw rozwojowy i edukacyjny małego dziecka.
21. Nowa koncepcja edukacji [Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23
grudnia 2008 r. dotyczące nowej podstawy programowej – załącznik nr 2 ze zmianami
z dn. 27 sierpnia 2012 r.] pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.
22. Zajęcia planowane w przedszkolu i ich integrująca rola.
23. Metody pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.
24. Współczesne tendencje w pedagogice przedszkolnej.
25. Przedstawiciele pedagogiki przedszkolnej.
26. Trudności wychowawcze w procesie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
27. Błędy wychowawcze i ich następstwa.
28. Sylwetka nauczyciela przedszkola (postulaty i rzeczywistość).
29. Oczekiwana i rzeczywista rola nauczyciela w toku edukacji wczesnoszkolnej.
30. Sześciolatek do szkoły- założenia Reformy Szkolnej
31. Klasa integracyjna jako miejsce wszechstronnego rozwoju uczniów.
32. Treści edukacji wczesnoszkolnej.
33. Istota i uwarunkowania stosowania metod aktywizujących w klasach I-III.
34. Dlaczego tradycyjny sposób oceniania nie spełnia wymogów współczesnej edukacji
wczesnoszkolnej?
35. Nowe wyzwania dla nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.

EBHP I stopnia

Pytania egzaminacyjne z pedagogiki
dla studentów kończących studia pierwszego stopnia specjalność EBHP w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP
w Szczecinie obowiązujące w roku akademickim 2014/2015

1. Pedagogika jako nauka – kryteria odróżniające naukę od innych form działalności
społecznej.
2. Pedagogika jako dyscyplina naukowa wśród innych nauk społecznych i
humanistycznych.
3. Geneza wychowania u ludów pierwotnych oraz w Starożytnej Grecji.
4. Instytucje wychowawcze w okresie Średniowiecza i ich związki z kościołem.
5. Jan Amos Komeński jako pedagog i jego wkład do nauki o edukacji.
6. Wybrane współczesne kierunki pedagogiczne.
7. Komisja Edukacji Narodowej w Polsce i jej historyczne znaczenie.
8. Współczesne subdyscypliny pedagogiczne oraz ich związki z praktyką nauczania,
wychowania i opieką.
9. Psychologiczne podstawy wychowania.
10. Socjologiczne podstawy wychowania.
11. Filozoficzne podstawy wychowania.
12. Aksjologiczne i teleologiczne podstawy wychowania.
13. Proces wychowania i jego struktura.
14. Wychowanie a samowychowanie.
15. Zasady i metody wychowania.
16. Formy, techniki i środki wychowania.
17. Oddziaływanie sytuacji społeczno-historycznej i politycznej na wychowanie.
18. Dydaktyka ogólna jako subdyscyplina pedagogiczna.
19. Cele i treści kształcenia oraz ich źródła.
20. Formy i środki dydaktyczne stosowane w edukacji.
21. Poznawanie uczniów i ich motywowanie do nauki.
22. Rodzina jej funkcje i postawy rodzicielskie.
23. Cele badań pedagogicznych formułowane w trakcie pisania pracy dyplomowej.
24. Relacje między sformułowanym tematem pracy dyplomowej a zawartością jej treści.
25. Ochrona wartości intelektualnych w badaniach naukowych, naukowych, m.in. w
pedagogice.
26. Merytoryczne i sytuacyjne uzasadnienie wyboru tematu pracy dyplomowej
27. Problemy badawcze w pedagogice – źródła dla ich formułowania.
28. Hipotezy badawcze w pedagogice – ich źródła oraz możliwości potwierdzenia lub
obalenia.
29. Zmienne i wskaźniki w badaniach pedagogicznych.
30. Metody badawcze w pedagogice.
31. Techniki badawcze w pedagogice oraz możliwości ich zastosowania.
32. Narzędzia badawcze oraz procedury ich doboru lub konstruowania.
33. Stwierdzenia uogólniające i praktyczne wnioski w badaniach pedagogicznych.
34. Struktura pracy dyplomowej oraz logiczne związki między jej elementami a
merytorycznymi wątkami.
35. Walory pracy dyplomowej uważanej za oryginalną.
Pytania z grupy przedmiotów kształcenia specjalnościowego
1. Główne organy nadzoru zewnętrznego nad warunkami bezpieczeństwa pracy
2. Organy nadzoru bezpieczeństwa pracy w zakładzie
3. Źródła prawa i obowiązków w zakresie bezpieczeństwa pracy
4. Rodzaje umów o pracę
5. Obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
6. Obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
7. Obowiązki dyrektora placówki oświatowej w zakresie przeglądów technicznych
budynku
8. Szkolenia pracownicze z zakresu bezpieczeństwa pracy
9. Zadania i uprawnienia służby BHP
10. Zadania i uprawnienia społecznego inspektora pracy
11. Ryzyko zawodowe
12. Zagrożenia biologiczne w pracy
13. Zagrożenia fizyczne w pracy
14. Zagrożenia psychofizyczne w pracy
15. Zagrożenia chemiczne w pracy
16. Sposoby ograniczenia zagrożeń w miejscu pracy
17. Czynniki uciążliwe w środowisku pracy
18. Czynniki szkodliwe w środowisku pracy
19. Pomiary czynników szkodliwych w środowisku pracy
20. Przyczyny wypadków według systematyki TOL
21.Wypadek przy pracy
22.Wypadek w drodze do pracy lub z pracy
23. Obowiązki pracodawcy z tytułu wypadku przy pracy
24. Postępowanie powypadkowe
25. Choroby zawodowe
26. Profilaktyczna opieka medyczna w zakładzie
27. Środki ochrony indywidualnej
28. Kultura bezpieczeństwa pracy
29. Kształtowanie systemu zarządzania (wg Pętli Deminga)
30. Sposoby wdrażania systemu zarządzania bhp w przedsiębiorstwie

Pedagogika II stopnia POIR

Pytania egzaminacyjne dla studentów pedagogiki drugiego stopnia
specjalność Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna
obowiązujące w roku akademickim 2014/2015

Pytania z grupy przedmiotów kształcenia podstawowego
1. Przesłanki teoretyczne przy formułowaniu tematu pracy naukowej.
2. Relacje zachodzące między celem poznawczym i praktycznym a stwierdzeniami
uogólniającymi i wnioskami w pracy magisterskiej.
3. Co to są badania opisowo-diagnostyczne i na czym polega ich rozpoznawczo-oceniający
charakter?
4. Geneza etyki, jej istota i relacje w stosunku do moralności.
5. Związki zachodzące między etyką, prawem i obyczajami.
6. Warunki poprawności definicji.
7. Kultura w ujęciu naukowym i potocznym.
8. Związki między tzw. regionalizmem a globalizacją.
9. Współczesne subkultury i ich charakterystyka.
10.Więź społeczna jako podstawowy termin w socjologii.
11.Kapitał ludzki i społeczny.
12. Zmiany progresywne i regresywne w rozwoju człowieka.
13. Postawy społeczne a interakcje interpersonalne.
14.Oddziaływanie społeczeństwa na konformizm, uległość i nieprzystosowanie.
Pytania z grupy przedmiotów kształcenia kierunkowego
1. Relacje między teorią i praktyką edukacyjną.
2. Cywilizacyjno-kulturowe uwarunkowania ewolucji pedagogiki.
3. Podobieństwa i różnice między pedagogiką a pedagogią.
4. Pedagogika porównawcza i stosowane w niej procedury badawcze.
5. Przyczyny ustawicznej modernizacji programów kształcenia i zmian organizacyjnoprawnych
w edukacji.
6. System oświatowy w Polsce w porównaniu do wybranego kraju w Unii Europejskiej.
7. Prawa i obowiązki nauczyciela w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej.
8. Prawa i obowiązki ucznia.
9. Konwencja Praw Dziecka.
10. Człowiek dorosły, jego możliwości i uwarunkowania rozwojowe.
11. Potrzeby i możliwości oraz organizacja wychowania dorosłych w różnych środowiskach.
12. Specyfika kształcenia dorosłych w uczelniach wszechnicowych.
13.Możliwości i utrudnienia w realizacji idei LLL (uczenie się przez całe życie) w krajach
Unii Europejskiej.
Pytania z grupy przedmiotów kształcenia specjalnościowego dla pedagogiki opiekuńczej
i resocjalizacyjnej
1. Patologie społeczne jako zjawiska społeczne i przedmiot badań pedagogicznych.
2. Rodzaje patologii społecznych i ich przyczyny.
3. Charakter i specyfika diagnozy pedagogicznej w pracy opiekuńczej w zróżnicowanych
środowiskach.
4. Możliwości i utrudnienia w badaniach środowiskowych w domach dziecka i w rodzinach
zastępczych.
5. Charakter i specyfika badań pedagogicznych wśród młodocianych przestępców.
6. Podstawy prawne dotyczące opieki w rodzinie biologicznej i zastępczej.
7. Podstawy prawne dotyczące opieki instytucjonalnej.
8. Relacje w pracy opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej.
9. Opieka nad młodzieżą z dysfunkcjami somatycznymi i psychicznymi.
10. Twórcze przekształcanie tożsamości dewiacyjnej w okresie dojrzewania.
11. Kurator sądowy, jego funkcje założone i realizowane.
12. Antropotechnika psychosocjologiczna w oddziaływaniu resocjalizacyjnym.
13. Zasady działania MONAR-u.
14. Psychoedukacyjne wsparcie i pomoc dziecku w sytuacjach krytycznych zdarzeń
życiowych.
15. Pomiar i społeczna ocena skutków przestępczości.
16. Zdrowie fizyczne, psychiczne, społeczne i moralne oraz ich uwarunkowania.
17. Możliwości i utrudnienia w zakresie interwencji kryzysowej wobec osób doznających
przemocy w rodzinie.
18. Strategie i style pracy socjoterapeutycznej wśród osób społecznie niedostosowanych.
19. Problematyka ubóstwa w Polsce – przyczyny, następstwa i przeciwdziałanie.
20. Doświadczenia wyniesione z praktyk opiekuńczych i resocjalizacyjnych.

Pedagogika II stopnia EPiWzK

Pytania egzaminacyjne dla studentów pedagogiki drugiego stopnia
specjalność Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
z terapią korekcyjno-kompensacyjną
obowiązujące w roku akademickim 2014/2015

Pytania z grupy przedmiotów kształcenia podstawowego
1. Przesłanki teoretyczne przy formułowaniu tematu pracy naukowej.
2. Relacje zachodzące między celem poznawczym i praktycznym a stwierdzeniami
uogólniającymi i wnioskami w pracy magisterskiej.
3. Co to są badania opisowo-diagnostyczne i na czym polega ich rozpoznawczo-oceniający
charakter?
4. Geneza etyki, jej istota i relacje w stosunku do moralności.
5. Związki zachodzące między etyką, prawem i obyczajami.
6. Warunki poprawności definicji.
7. Kultura w ujęciu naukowym i potocznym.
8. Związki między tzw. regionalizmem a globalizacją.
9. Współczesne subkultury i ich charakterystyka.
10.Więź społeczna jako podstawowy termin w socjologii.
11.Kapitał ludzki i społeczny.
12. Zmiany progresywne i regresywne w rozwoju człowieka.
13. Postawy społeczne a interakcje interpersonalne.
14.Oddziaływanie społeczeństwa na konformizm, uległość i nieprzystosowanie.
Pytania z grupy przedmiotów kształcenia kierunkowego
1. Relacje między teorią i praktyką edukacyjną.
2. Cywilizacyjno-kulturowe uwarunkowania ewolucji pedagogiki.
3. Podobieństwa i różnice między pedagogiką a pedagogią.
4. Pedagogika porównawcza i stosowane w niej procedury badawcze.
5. Przyczyny ustawicznej modernizacji programów kształcenia i zmian organizacyjnoprawnych
w edukacji.
6. System oświatowy w Polsce w porównaniu do wybranego kraju w Unii Europejskiej.
7. Prawa i obowiązki nauczyciela w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej.
8. Prawa i obowiązki ucznia.
9. Konwencja Praw Dziecka.
10. Człowiek dorosły, jego możliwości i uwarunkowania rozwojowe.
11. Potrzeby i możliwości oraz organizacja wychowania dorosłych w różnych środowiskach.
12. Specyfika kształcenia dorosłych w uczelniach wszechnicowych.
13.Możliwości i utrudnienia w realizacji idei LLL (uczenie się przez całe życie) w krajach
Unii Europejskiej.
Pytania z grupy przedmiotów kształcenia specjalnościowego
1. Źródła i struktura programu wychowania przedszkolnego.
2. Metody aktywizujące we wczesnej edukacji.
3. Metody kształtowania osobowości społeczno-moralnej dziecka.
4. Kompetencje nauczyciela wczesnej edukacji.
5. Współpraca przedszkola/szkoły z rodziną i lokalnym środowiskiem.
6. Projektowanie dwuzadaniowej sytuacji edukacyjnej w przedszkolu.
7. Charakterystyka dziecka przedszkolnego w wieku od 2 do 3 lat.
8. Charakterystyka dziecka przedszkolnego w wieku od 4 do 5 lat.
9. Metody diagnozy i terapii dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
10. Cele kształcenia i wychowania w edukacji wczesnoszkolnej.
11. Charakterystyka dziecka w wieku wczesnoszkolnym.
12. Diagnozowanie trudności edukacyjnych ucznia klas początkowych.
13. Pojęcie i uwarunkowania gotowości szkolnej.
14. Konspekt i scenariusz zajęć dydaktycznych w klasach wczesnoszkolnych.
15. Specyficzne trudności w uczeniu się.
16. Ocena i samoocena osiągnięć edukacyjnych uczniów w klasach wczesnoszkolnych.
17. Istota i charakter kształcenia zintegrowanego.
18. Organizacja działań terapeutycznych.
19. Diagnoza i terapia w pracy z dzieckiem dyslektycznym.
20. Logopedia i glottodydaktyka i ich stosowanie we wczesnej edukacji.

Pedagogika II stopnia PPzC

Pytania egzaminacyjne dla studentów pedagogiki drugiego stopnia
specjalność Pedagogika pracy z coachingiem zawodowym
obowiązujące w roku akademickim 2014/2015

Pytania z grupy przedmiotów kształcenia podstawowego
1. Przesłanki teoretyczne przy formułowaniu tematu pracy naukowej.
2. Relacje zachodzące między celem poznawczym i praktycznym a stwierdzeniami
uogólniającymi i wnioskami w pracy magisterskiej.
3. Co to są badania opisowo-diagnostyczne i na czym polega ich rozpoznawczo-oceniający
charakter?
4. Geneza etyki, jej istota i relacje w stosunku do moralności.
5. Związki zachodzące między etyką, prawem i obyczajami.
6. Warunki poprawności definicji.
7. Kultura w ujęciu naukowym i potocznym.
8. Związki między tzw. regionalizmem a globalizacją.
9. Współczesne subkultury i ich charakterystyka.
10.Więź społeczna jako podstawowy termin w socjologii.
11.Kapitał ludzki i społeczny.
12. Zmiany progresywne i regresywne w rozwoju człowieka.
13. Postawy społeczne a interakcje interpersonalne.
14.Oddziaływanie społeczeństwa na konformizm, uległość i nieprzystosowanie.
Pytania z grupy przedmiotów kształcenia kierunkowego
1. Relacje między teorią i praktyką edukacyjną.
2. Cywilizacyjno-kulturowe uwarunkowania ewolucji pedagogiki.
3. Podobieństwa i różnice między pedagogiką a pedagogią.
4. Pedagogika porównawcza i stosowane w niej procedury badawcze.
5. Przyczyny ustawicznej modernizacji programów kształcenia i zmian organizacyjnoprawnych
w edukacji.
6. System oświatowy w Polsce w porównaniu do wybranego kraju w Unii Europejskiej.
7. Prawa i obowiązki nauczyciela w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej.
8. Prawa i obowiązki ucznia.
9. Konwencja Praw Dziecka.
10. Człowiek dorosły, jego możliwości i uwarunkowania rozwojowe.
11. Potrzeby i możliwości oraz organizacja wychowania dorosłych w różnych środowiskach.
12. Specyfika kształcenia dorosłych w uczelniach wszechnicowych.
13.Możliwości i utrudnienia w realizacji idei LLL (uczenie się przez całe życie) w krajach
Unii Europejskiej.
Pytania z grupy przedmiotów kształcenia specjalnościowego
1. Funkcje i zadania współczesnego zakładu pracy.
2. Kultura bezpieczeństwa pracy.
3. Pojęcie komunikacji. Komunikacja werbalna i niewerbalna.
4. Pojęcia pedagogiki pracy: kształcenie, dokształcanie i doskonalenie.
5. Akty prawne obowiązujące w Polsce dotyczące prawa pracy.
6. Uwarunkowania procesu pracy.
7. Definicja i rodzaje coachingu.
8. Rodzaje narzędzi coachingowych.
9. Istota i cele doradztwa personalnego.
10.Doradztwo zawodowe w planowaniu kariery zawodowej.
11.Metody i techniki coachingu.
12. Rodzaje rynków pracy.
13.Nierówności w dostępie do rynku pracy.
14. Przyczyny i skutki bezrobocia.
15. Rynek pracy w Unii Europejskiej.
16.Kompetencje pracowników a oczekiwania pracodawców.
17.Diagnoza predyspozycji zawodowych.
18.Kodeks etyczny coacha.
19. Bariery i uwarunkowania sprawnego działania.
20.Kształcenie ustawiczne w kontekście wymagań rynku pracy.

Socjologia I stopnia

Pytania do egzaminu dyplomowego dla kierunku: socjologia
studia I stopnia
rok akademicki 2014/2015

1. Socjologia jako dyscyplina naukowa.
2. Pojęcia: zachowanie, działanie, interakcja i ich zastosowanie w analizach
socjologicznych.
3. Więź społeczna i jej rodzaje.
4. Struktura społeczeństwa polskiego po 1989 roku.
5. Teorie stratyfikacji społecznej.
6. Pojęcie ruchliwości społecznej.
7. Pojęcie klasy społecznej w socjologii M. Webera.
8. Procesy społeczne i ich typologia.
9. Podstawowe procesy demograficzne we współczesnym świecie.
10. Socjologiczna koncepcja kultury.
11. Kultura symboliczna.
12. Socjologiczna koncepcja kultury masowej.
13. Znaczenie terminu „subkultura” w analizach socjologicznych.
14. Socjologiczna definicja opinii publicznej.
15. Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja.
16. Socjologiczne koncepcje osobowości.
17. Socjalizacja pierwotna i wtórna. Fazy socjalizacji.
18. Pojęcie tożsamości społecznej.
19. Pojęcie grupy społecznej. Typologia grup społecznych.
20. Struktura grupy społecznej.
21. Przywództwo w grupie społecznej.
22. Rodzina, jej struktura i funkcje.
23. Zbiorowość terytorialna a zbiorowość lokalna.
24. Socjologiczne teorie dewiacji i patologii społecznych.
25. Instytucje i procesy instytucjonalizacji.
26. Problemy społeczne współczesnego społeczeństwa polskiego.
27. Teorie konfliktu społecznego.
28. Funkcjonalizm w socjologii.
29. Teorie interakcjonistyczne i dramaturgiczny interakcjonizm E. Goffmana.
30. E. Durkheim i jego koncepcja faktu społecznego.
Pytania do egzaminu dyplomowego dla kierunku: socjologia
z zakresu metodologii nauk społecznych
rok akademicki 2013/2014
1. Specyfika metodologii nauk społecznych.
2. Postulat metodologiczny socjologii humanistycznej.
3. Jaka jest różnica między metodą a techniką badań socjologicznych?
4. Wyjaśnianie i przewidywanie w naukach społecznych.
5. Problem rozumienia w metodologii nauk społecznych.
6. Problematyka pomiaru w socjologii.
7. Zmienne w badaniach socjologicznych, ich rola i typologie.
8. Wskaźniki i ich rola w badaniu socjologicznym.
9. Podstawowe etapy realizacji badania socjologicznego.
10. Problemy operacjonalizacji w badaniu socjologicznym.
11. Podstawowe rodzaje prób stosowanych w socjologii. Typy doboru próby.
12. Rodzaje, zalety i ograniczenia badań sondażowych.
13. Zasady formułowania pytań kwestionariuszowych oraz zasady budowania
kwestionariusza wywiadu w socjologii.
14. Podstawowe etapy opracowania i analizy danych sondażowych.
15. Badania opinii publicznej.
16. Rodzaje, zalety i ograniczenia technik obserwacyjnych w badaniu socjologicznym.
17. Wykorzystanie dokumentów urzędowych i osobistych w badaniach socjologicznych.
18. Ilościowe a jakościowe badania w socjologii.

Socjologia II stopnia

Pytania egzaminacyjne dla studentów kierunku socjologia
studia drugiego stopnia
obowiązujące w roku akademickim 2014/2015

Pytania kierunkowe
1. Socjologia a inne nauki społeczne
2. Wiedza socjologiczna a wiedza potoczna
3. Funkcje socjologii
4. Osobowość, tożsamość, podmiotowość społeczna
5. Socjalizacja i wychowanie
6. Grupa(y) społeczna(e)
7. Socjologiczne ujęcie kultury
8. Kontrola społeczna
9. Więź społeczna
10. Instytucja(e) społeczna(e)
11. Grecka myśl społeczna – Platon i Arystoteles
12. Przyczyny powstania socjologii
13. Augusta Comte’a koncepcje socjologii
14. Ewolucjonistyczna socjologia Herberta Spencera
15. Socjologia Emila Durkheima
16. Przełom antypozytywistyczny w socjologii – Max Weber
17. Pragmatyzm amerykański
18. Socjologia Floriana Znanieckiego
19. Symboliczny interakcjonizm w socjologii
20. Teorie wymiany społecznej
21. Koncepcja reprodukcji kultury P. Bourdieu
22. Funkcjonalna teoria stratyfikacji Davisa i Moore’a
23. Postmodernizm i teorie ponowoczesności
24.Marginalizacja społeczna i jej wymiary
25. Cooleya koncepcja grup pierwotnych i ich funkcji
26. Procesy powstania i funkcje struktur nieformalnych
27. Społeczno-kulturowe źródła tożsamości społecznej jednostki
28. Społeczeństwo obywatelskie i III sektor
29. Socjologiczne ujęcia wspólnot społecznych
30.Wielokulturowość współczesnych społeczeństw
31. Rola społeczna – ujęcia teoretyczne
32. Podstawowe kategorie analizy makrostruktury społecznej
33. Ruchliwość społeczna i jej konsekwencje
34. Klasy społeczne – tradycyjne ujęcia (K. Marks, M. Weber)
35. Klasa średnia i procesy jej przekształceń
36. Teorie zmian i rozwoju społecznego
37. Procesy przemian współczesnego społeczeństwa polskiego
38. Kapitał społeczny i jego źródła
39. Podstawowe wymiary zróżnicowania społecznego
40.Marginalizacja i wykluczenie społeczne
41. Kulturowa dominacja i podporządkowanie
42. Globalizacja
43. Elity polityczne III RP
44. Tabloizacja współczesnej polityki.
Pytania metodologiczne
1. Pojęcie metody naukowej w socjologii
2. Moc predykatywna wnioskowania indukcyjnego
3. Wskaźniki i typy wskaźników
4. Problemy badawcze i hipotezy
5. Pomiar, typy skal pomiarowych
6. Klasyfikacja, typologie, typ idealny
7. Indywidualizm i holizm w socjologii
8. Pojęcia obserwacyjne i pojęcia oznaczające własności ukryte
9. Struktura procesu badawczego
10. Konceptualizacja i operacjonalizacja w badaniu socjologicznym
11. Etapy postępowania badawczego
12. Dobór próby, techniki pobierania próby
13. Zalety i ograniczenia badań opartych na wywiadzie socjologicznym
14. Zalety i ograniczenia technik obserwacyjnych
15. Zalety i ograniczenia badań opartych na analizie dokumentów
16. Kwantyfikacja danych i podstawowe sposoby analizy ilościowej w socjologii
17.Metoda biograficzna
18.Metoda monograficzna
19. Analiza treści w badaniach socjologicznych
20. Badania panelowe
21. Specyfika badań ewaluacyjnych