Przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu

Studia podyplomowe dla nauczycieli

Cel studiów:

Studia podyplomowe mają za zadanie przygotowanie nauczycieli do nauczania drugiego przedmiotu zgodnie z rozporządzeniem MNISW z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Ukończenie tego kierunku pozwala nauczycielom innych przedmiotów, zdobyć wiedzę niezbędną do nauczania tego przedmiotu oraz uzyskać formalne uprawnienie do nauczania.
Dotyczy przedmiotów: biologia, chemia, etyka, fizyka, geografia, historia, matematyka, wychowanie do życia w rodzinie.
Podstawa prawna studiów:

 • Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005 nr 164 poz.1365);
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2005 nr 164 poz.1365, z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie MEN z dnia z dnia12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2009 nr 50 poz. 400).

Warunki i tryb rekrutacji:
adresatami studiów są osoby, które posiadają wykształcenie wyższe (I-go lub II-go stopnia) i wymagane kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela (przygotowanie pedagogiczne).

Czas trwania studiów:
studia trwają 3 semestry
Opłaty

 • Wpisowe 100 zł
 • Czesne za jeden semestr wynosi 1600 zł
 • PROMOCJA 1500 zł
  Wpisowe 0 zł
  WAŻNE: Brak kosztów dodatkowych przy rozłożeniu płatności na raty!!!

 • Opłata za świadectwo 30 zł
 • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach