Promocja „Światłowód dla studentów”

Promocja „Światłowód dla studentów”

Regulamin

 1. Promocja „Światłowód dla studentów” (zwana dalej „Promocją), której jesteśmy organizatorem, jest dostępna od 5.09.2017 r. do 30.11.2017 r. Ten regulamin określa szczegółowe jej warunki. Promocja dotyczy usługi Neostrada, w opcjach do 100 Mb/s, do 300 Mb/s i do 600 Mb/s, zwanej dalej „Usługą”. Usługa w opcji do 600 Mb/s dostępna jest na wybranym obszarze. Lista gmin, w których może być świadczona Usługa w opcji do 600 Mb/s dostępna jest na naszej stronie internetowej i w salonach.
 2. Mogą Państwo skorzystać z Promocji, jeżeli w okresie jej obowiązywania złożą Państwo zamówienie na Usługę, a następnie zawrą umowę o świadczenie Usługi w Promocji na okres 6 miesięcy oraz spełnią Państwo pozostałe warunki opisane w tym regulaminie.
 3. Możliwość skorzystania z Promocji uzależniamy od tego, czy:
  • nie zalegają Państwo z opłatami na naszą rzecz,
  • istnieją techniczne możliwości świadczenia usługi Neostrada w wybranej opcji na łączu we wskazanym przez Państwa lokalu,
  • okażą Państwo ważną legitymację studencką.
 1. W ramach Promocji obniżamy – pod warunkiem korzystania z faktury w postaci elektronicznej – opłaty za instalację i aktywację Usługi, a także miesięczną opłatę abonamentową za korzystanie z Usługi do wysokości określonej w cenniku.
 2. W tej Promocji przyznajemy następujące ulgi:

 

Ulgi w zakresie opłaty aktywacyjnej i opłat abonamentowych dla Usługi w Promocji (stawki z uwzględnieniem VAT)
Poz. Opcja Usługi Wariant umowy Ulga w zakresie opłaty aktywacyjnej i instalacyjnej Kwota całkowitej ulgi z tytułu opłaty abonamentowej
1. 100 Mb 6 miesięcy 199,00 816,00
2. 300 Mb 6 miesięcy 199,00 876,00
3. 600 Mb 6 miesięcy 199,00 1186,00
 1. Rachunki będziemy wysyłać na podany przez Państwa adres e-mail. Jeżeli nie podadzą nam Państwo adresu e-mail, rachunki będziemy udostępniać na Państwa indywidualnym koncie na naszej stronie internetowej.
 2. Akceptację otrzymywania faktur/rachunków w postaci elektronicznej mogą Państwo cofnąć w każdym czasie. W przypadku rezygnacji z otrzymywania faktur w postaci elektronicznej przed upływem okresu, na jaki została zawarta umowa, zostanie Państwu odpowiednio skorygowana opłata aktywacyjna do wysokości 199,00 zł z VAT.
 3. Jeśli rozwiążemy umowę z Państwa winy lub jeśli Państwo ją rozwiążą przed upływem okresu, na jaki zawarliśmy umowę, obciążymy Państwa odszkodowaniem związanym z przyznaną ulgą w zakresie opłaty aktywacyjnej. Kwotę tę pomniejszymy o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania. Odszkodowanie naliczymy tylko w przypadku rozwiązania umowy w okresie pierwszych 6 miesięcy jej obowiązywania.
 4. Ponadto obciążymy Państwa odszkodowaniem związanym z przyznaną ulgą w zakresie opłaty abonamentowej, jeśli rozwiążemy umowę z Państwa winy lub jeśli Państwo ją rozwiążą przed upływem okresu, na jaki zawarliśmy umowę. Będzie to suma opłat abonamentowych za Usługę pozostałych do zakończenia okresu, na jaki umowa została zawarta, nie wyższa jednak niż wysokość przyznanej ulgi, określonej w tabeli powyżej. Kwotę tę pomniejszymy o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy lub aneksu do umowy do dnia jej rozwiązania. Odszkodowanie naliczymy tylko w przypadku rozwiązania umowy w okresie pierwszych 6 miesięcy jej obowiązywania.
 5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dotyczącymi Usługi, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
 6. Do świadczenia Usługi na warunkach umowy zawartej w ramach Promocji stosujemy też Regulamin i Cennik Usługi.

 

Cennik

 1. W tym cenniku określamy ceny i warunki korzystania z Usługi Neostrada (zwanej dalej „Usługą”) na warunkach promocji „Światłowód dla studentów” (zwanej dalej „Promocją”).
 2. W tabeli poniżej określamy promocyjną opłatę abonamentową.
Miesięczne opłaty abonamentowe, opcje oraz warianty dla Usługi w Promocji

Poz.

Opcja Usługi Wariant umowy Miesięczna opłata abonamentowa w pierwszym miesiącu (zł z VAT) Miesięczna opłata abonamentowa w pozostałych miesiącach (zł z VAT)
1. 100 Mb 6 miesięcy 39,00 69,00
2. 300 Mb 6 miesięcy 49,00 79,00
3. 600 Mb 6 miesięcy 69,00 109,00
 1. Promocyjna opłata aktywacyjna i instalacyjna – pod warunkiem korzystania z faktury w postaci elektronicznej – jest równa 0,00 zł.

 

Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995, z pokrytym w całości kapitałem zakładowym 3 937 072 437 zł.