PRAWO W POMOCY SPOŁECZNEJ

Studia podyplomowe pozostałe kierunki | Szczecin, Konin, Białystok, Zgorzelec

Typ studiów: doskonalące
Liczba semestrów: 2

Sylwetka absolwenta (uzyskane kompetencje, kwalifikacje, typowe miejsca pracy):

  • Studia są adresowane do osób zatrudnionych lub zamierzających podjąć zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej lub organizacjach pozarządowych współpracujących z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, w szczególności do osób zatrudnionych na stanowiskach związanych z załatwianiem indywidualnych spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej lub w związku z realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny (w tym m. in. przyznawaniem świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia i dodatku wychowawczego, świadczeń w pieczy zastępczej).
  • Studia umożliwiają zdobycie kompetencji i umiejętności do prowadzenia postępowań w pomocy społecznej, sporządzania decyzji administracyjnych i innych pism w postępowaniu administracyjnym w tym zakresie, zdobycie wiedzy o rozwiązaniach przyjętych na potrzeby ustawy o pomocy społecznej stanowiących lex specialis wobec innych regulacji prawnych.
  • Studia są ukierunkowane na wykształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry urzędniczej (w szczególności takich jednostek jak ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, regionalne ośrodki polityki społecznej), wyróżniającej się znajomością nie tylko regulacji prawnych z zakresu pomocy społecznej, ale również praktycznych aspektów stosowania procedury administracyjnej w kontekście udzielania tej pomocy.

Kryteria rekrutacyjne:

  • Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I lub II stopnia,

Czas trwania studiów:

  • Studia trwają 2 semestry.

Opłaty:

  • Wpisowe 100 zł
  • Czesne za jeden semestr wynosi 1500 zł
  • Opłata za świadectwo 30 zł
  • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Adres: ul. Monte Cassino 15, 70-466 Szczecin
Tel: 91 424 32 02
Fax: 91 424 32 00 w.03
E-mail: cos@wshtwp.pl