Możesz przystąpić do rekrutacji off-line czyli pobrać, wydrukować, wypełnić i podpisać formularze a następnie przynieść je do nas.

Jeśli jesteś zaineresowana(y) naszymi studiami i chcesz o coś zapytać w Punkcie Rekrutacyjnym a nie masz możliwości skontaktować się z nami, pozostaw nam Swój kontakt a odezwiemy się do Ciebie.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Matura stara / nowa (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Na studiach Prawa nasz Student otrzymuje bezpłatnie kurs prawniczego języka angielskiego TOLES (Test of Legal English Skills) w cenie studiów zyskując 1000 zł.

Studia na kierunku prawo umożliwiają zdobycie pogłębionej teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu nauk o prawie, dogmatycznych dyscyplin prawa oraz nauk historycznoprawnych. Podstawowym celem studiów jest przygotowanie absolwentów do profesjonalnego pełnienia roli prawnika, aktywnie współtworzącego rzeczywistość prawną, prezentującego postawę refleksyjną i etyczną. Studia umożliwią zdobycie umiejętności rozumienia aktów prawnych, ich interpretowania z wykorzystaniem zasad logicznego myślenia i reguł wnioskowań prawniczych. Studenci uzyskają pogłębioną wiedzę odnoszącą się do prawa ustrojowego, w tym źródeł prawa, zasad ustrojowych, praw i obowiązków obywatelskich i wolności jednostki, trójpodziału władz, organów kontroli państwowej i ochrony prawa. W szczególności uzyskają pogłębioną wiedzę z zakresu prawa cywilnego i karnego. W sposób pogłębiony rozumieć będą charakterystyczne dla tych gałęzi regulacje prawne z uwzględnieniem ich wzajemnych relacji i powiązań. Będą dysponować również wiedzą o systemie prawa polskiego na tle prawa międzynarodowego, w tym szczególnie prawa Unii Europejskiej. Właściwie identyfikować będą problemy prawne, wskazywać możliwe sposoby działania oraz optymalne rozwiązania z uwzględnieniem etycznego wymiaru tych działań.

Ogólne cele kształcenia na kierunku prawo zakładają m.in.:

 • nabycie umiejętności rozumienia tekstów prawnych oraz ich właściwego interpretowania
 • poznanie reguł wnioskowań prawniczych jako istotnego składnika prawniczego know how,
 • nabycie umiejętności związanych z techniką dekodowania norm z przepisów prawnych, zasadami wykładni, argumentacją prawniczą
 • nabycie wiedzy odnoszącej się do prawa ustrojowego, w tym źródeł prawa, zasad ustrojowych, praw i obowiązków obywatelskich i wolności jednostki, trójpodziału władz, organów kontroli państwowej i ochrony prawa;
 • nabycie wiedzy z zakresu poszczególnych dyscyplin prawniczych (prawa konstytucyjnego, administracyjnego, cywilnego, karnego, pracy, handlowego, gospodarczego, finansowego, podatkowego);
 • nabycie pogłębionej wiedzy w szczególności z zakresu prawa cywilnego i karnego
 • nabycie umiejętności sporządzania pism procesowych, przygotowywania pisemnych analiz i interpretacji konkretnych problemów prawnych;
 • przygotowanie studenta do podejmowania samodzielnego i krytycznego doskonalenia umiejętności (zdobywania nowych kwalifikacji) z zakresu nauk prawnych oraz innych nauk społecznych;

Studenci odbywają podczas studiów praktykę. Jej głównym celem jest pogłębienie oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji nabytych w Uczelni, podczas zajęć realizowanych w praktycznych formach w przyszłym środowisku pracy, a także nabycie nowych umiejętności oraz kompetencji społecznych i personalnych będących dopełnieniem programu studiów jako zasadniczego elementu kształcenia na studiach o profilu praktycznym.

Program studiów jest realizowany przez wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów i praktyków z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie prawa.

Wśród prowadzonych przedmiotów są m.in. takie, jak:

 • Prawo rzymskie
 • Doktryny polityczno-prawne
 • Prawo konstytucyjne
 • Konstytucyjna ochrona praw i wolności
 • Prawo międzynarodowe publiczne
 • Prawo karne
 • Pracownia prawa karnego – case method
 • Prawo cywilne
 • Techniki legislacyjne
 • Procedury stanowienia prawa w UE
 • Prawo urzędnicze
 • Europejskie prawo samorządu terytorialnego
 • Prawo o ustroju sądów powszechnych i prokuraturze
 • Prawo o adwokaturze, radcach prawnych i notariacie
 • Prawo i postępowanie w sprawach o wykroczenia
 • Prawo Unii Europejskiej
 • Sądownictwo międzynarodowe
 • Prawo dyplomatyczne i konsularne
 • Pracownia prawa cywilnego – case method
 • Prawo administracyjne
 • Pracownia prawa administracyjnego
 • Prawo zobowiązań
 • Prawo spadkowe
 • Postępowanie karne
 • Prawo międzynarodowe prywatne
 • Prawo ochrony środowiska
 • Prawo rolne
 • Retoryka i erystyka
 • Argumentacja prawnicza
 • Postępowanie administracyjne i egzekucyjne w administracji
 • Postępowanie sądowo-administracyjne
 • Prawo karne wykonawcze

W ramach studiowanego kierunku, student ma do wyboru dwie specjalności będące uzupełnieniem przedmiotów kształcenia ogólnego, podstawowego i kierunkowego: