Praktyki

INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI OBOWIĄZKOWYCH PRAKTYK STUDENCKICH

Praktyki – dokumentacja
1. Jeśli korzystasz z umów zbiorowych podpisanych z uczelnią – lista placówek dostępna w COS oraz w załącznikach
Pobierz wniosek (2 egzemplarze) z COS i udaj się z nim do wybranego zakładu pracy w celu ustalenia terminu praktyki.
Wróć do COS z podpisanym wnioskiem (zostaw go w COS) i pobierz na jego podstawie skierowanie na praktykę – rozpocznij jej realizację.
Pamiętaj o dokładnym wypełnianiu Dziennika praktyk podczas odbywania praktyki.
2. Jeśli samodzielnie znalazłeś placówkę:
Udaj się do COS i pobierz 2 egzemplarze umowy indywidualnej.
Po podpisaniu umowy przez placówkę zwróć 2 egzemplarze w COS.
Rozpocznij praktykę i pamiętajo dokładnym wypełnianiu Dziennika praktyk podczas odbywania praktyki.

Umowa, którą dostarczyłeś do COS zostanie podpisana przez uczelnianego opiekuna praktyk i odesłana do placówki, w której odbywasz praktykę.

Podanie do Dziekana w spr. zwolnienia z praktyk

Zaliczenie pracy zawodowej, stażu,wolontariatu na poczet praktyki
Zgodnie z § 8. pkt. 7 oraz 8 obowiązującego Regulaminu realizacji praktyk studenckich w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie:

§ 8.Zasady zaliczania studenckich praktyk
Studentowi można zaliczyć, jako praktykę lub jej część, pracę zawodową, prowadzenie własnej działalności gospodarczej, wolontariat i uczestnictwo w stażach, w tym także za granicą, jeżeli charakter wykonywanej pracy spełnia wymagania programu praktyki, a okres pracy był nie krótszy niż okres praktyki określony planem kształcenia.
Zaliczenie, o którym mowa w pkt. 7., następuje na pisemny wniosek studenta skierowany do dziekana i pozytywnie zaopiniowany przez uczelnianego opiekuna praktyk. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające staż pracy i informacje o charakterze zatrudnienia, stanowisku, skróconym zakresie czynności oraz opinia o przebiegu pracy, pozwalające na ocenę stopnia osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia ujętych w programie praktyk.
Jakie dokumenty należy złożyć w tym celu?
Pobierz podanie w sprawie zaliczenia pracy zawodowej na poczet praktyki (z COS lub ze strony internetowej uczelni), kierowany do Dziekana Wydziału Nauk Społecznych WSH TWP w Szczecinie, wypełnij go i załącz wymagane dokumenty:
– zaświadczenie o stażu pracy na określonym stanowisku,
– skrócony zakres czynności,
– opinia przełożonego.

Decyzję otrzymasz pocztą na wskazany w podaniu adres do korespondencji.

Zaliczenie praktyki
Do zaliczenia praktyki proszę składać komplet dokumentów: indeks wraz z kartą zaliczeniową oraz dziennik praktyk.

Indeks należy uzupełnić zgodnie z kartą.
Na stronie 82 proszę również o dokonanie wpisu zgodnie z wytycznymi w indeksie:
– bieżący rok akademicki,
– rok studiów,
– miejsce odbycia praktyki,
– liczba zrealizowanych godzin praktyki zgodnych z programem studiów.

Uczelniany opiekun praktyk

Wyższa Szkoła Humanistyczna
Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie
ul. Monte Cassino 15, pok. nr 38
71-466 Szczecin
mgr Agnieszka Żwierełło
tel. 91 424 32 18
email: azwierello@wshtwp.pl

Regulamin realizacji praktyk