Możesz przystąpić do rekrutacji off-line czyli pobrać, wydrukować, wypełnić i podpisać formularze a następnie przynieść je do nas.

Jeśli jesteś zaineresowana(y) naszymi studiami i chcesz o coś zapytać w Punkcie Rekrutacyjnym a nie masz możliwości skontaktować się z nami, pozostaw nam Swój kontakt a odezwiemy się do Ciebie.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Matura stara / nowa (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

PEDAGOGIKA I stopnia

Studia pozwalają zdobyć podstawową wiedzę pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do rozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania, pracy opiekuńczej. Umożliwiają opanowanie umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, korzystania z nowoczesnych środków przekazu informacji, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, tworzenia własnego warsztatu metodycznego i przygotowują do stałego wzbogacania wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz twórczego, innowacyjnego podejścia do rzeczywistości pedagogicznej. Absolwent zostanie przygotowany do pracy zawodowej w zakresie wybranej specjalności pedagogicznej.

 

Ogólne cele kształcenia na kierunku pedagogika zakładają między innymi:

 • nabycie podstawowej wiedzy pedagogicznej obejmującej terminologię, teorie, metodologię i metodykę działalności pedagogicznej, pozwalającej na rozumienie specyfiki pedagogiki oraz jej powiązań z innymi dyscyplinami;
 • nabycie umiejętności i kompetencji niezbędnych do wykorzystywania wiedzy w diagnozowaniu, projektowaniu, organizowaniu, realizowaniu i ewaluacji działalności pedagogicznej (wychowawczej, edukacyjnej, opiekuńczej, kulturalnej i/lub pomocowej) w odniesieniu do grup i jednostek;
 • kształtowanie umiejętności uczenia się i doskonalenia swojej wiedzy;
 • nabycie umiejętności komunikowania się zarówno ze specjalistami, jak i z osobami spoza grona specjalistów przy użyciu różnych kanałów i technik;
 • kształtowanie wrażliwości etycznej, refleksyjności oraz postaw prospołecznych i poczucia odpowiedzialności;
 • przygotowanie do realizowania zadań zawodowych w wybranym obszarze działalności pedagogicznej (wychowawczej, edukacyjnej, opiekuńczej, kulturalnej i/lub pomocowej).

 

Program studiów jest realizowany przez wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów i praktyków z wieloletnim doświadczeniem m.in. z dziedziny pedagogiki, psychologii, socjologii, filozofii, prawa. Integralną częścią kształcenia są praktyki pedagogiczne realizowane w zależności od wybranej specjalności w odpowiednich placówkach i instytucjach.

Wśród przedmiotów pozwalających zdobyć niezbędną wiedzę, a także umiejętności i kompetencje społeczne, znajdują się m.in.

 • Wprowadzenie do pedagogiki
 • Historia myśli pedagogicznej
 • Pedagogika społeczna
 • Psychologia rozwojowa i osobowości
 • Socjologia wychowania
 • Zawód nauczyciela wychowawcy
 • Komunikacja interpersonalna
 • Dydaktyka ogólna

Zobacz też PEDAGOGIKA II stopnia