Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego

studia I stopnia

Możesz przystąpić do rekrutacji off-line czyli pobrać, wydrukować, wypełnić i podpisać formularze a następnie przynieść je do nas.

Jeśli jesteś zaineresowana(y) naszymi studiami i chcesz o coś zapytać w Punkcie Rekrutacyjnym a nie masz możliwości skontaktować się z nami, pozostaw nam Swój kontakt a odezwiemy się do Ciebie.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Matura stara / nowa (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Specjalność Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego adresowana jest do osób, które chcą zdobyć umiejętności i kompetencje potrzebne do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, a także do prowadzenia zajęć z języka angielskiego na poziomie edukacji elementarnej. Zadaniem tej specjalności jest teoretyczne i metodyczne przygotowanie nauczycieli do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i na pierwszym etapie edukacyjnym z uwzględnieniem ich specyficznych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, do organizowania przedszkolnego i szkolnego środowiska życia dziecka, do współpracy z rodzicami i ze środowiskiem lokalnym. Studia umożliwiają opanowanie całej grupy aktywnych metod pracy z dziećmi. Po zdaniu egzaminu i uzyskaniu wymaganego przez MEN certyfikatu zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli – Dz.U. 2009 nr 50 poz. 400) absolwent uzyska kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach 1 – 3, a także innych placówkach oświatowych organizujących zajęcia lub kursy z języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Efekty kształcenia dla tej specjalności obejmują między innymi:

 • podstawową wiedzę z zakresu pedagogiki i współczesnych teorii dotyczących wychowania, uczenia się i nauczania oraz wiedzę specjalistyczną zorientowaną na zastosowania praktyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
 • umiejętności metodyczne niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych (w tym również nauczania języka angielskiego), wychowawczych i opiekuńczych zadań przedszkola i szkoły, samodzielnego przygotowania programu edukacji dostosowanego do potrzeb i możliwości dzieci, oraz stosowania aktywizujących metod nauczania;
 • kompetencje społeczne umożliwiające poprawne rozstrzyganie dylematów etycznych wynikających z roli nauczyciela, podejmowanie indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy przedszkola, szkoły.

W toku studiów student zdobędzie specjalistyczną wiedzę z takich przedmiotów jak:

 • Pedagogika przedszkolna
 • Pedagogika wczesnoszkolna
 • Psychologia kształcenia i wychowania
 • Integracja w kształceniu i wychowaniu
 • Diagnoza i ocena w kształceniu zintegrowanym
 • Prawne i organizacyjne podstawy pracy szkoły
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Metodyka edukacji polonistycznej
 • Metodyka edukacji matematycznej
 • Metodyka edukacji komputerowej i medialnej
 • Metodyka wczesnego nauczania języka angielskiego
 • Gramatyka opisowa języka angielskiego
 • Praktyczna nauka języka angielskiego
 • Wiedza o krajach anglojęzycznych

Integralnym elementem kształcenia są praktyki pedagogiczne i praktyki metodyczne z języka angielskiego. Program praktyk jest realizowany w placówkach wychowania przedszkolnego i w szkołach podstawowych oraz w instytucjach oświatowych, gdzie prowadzone jest nauczanie języka angielskiego na poziomie elementarnym. Uczelnia zapewnia również możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez działalność w kołach naukowych, gdzie każdy student może poszerzyć swoją wiedzę a także podjąć działalność naukową czy badawczą biorąc udział w realizacji ciekawych projektów badawczych, konferencjach, sympozjach i warsztatach.

Absolwenci specjalności Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego mogą być zatrudnieni w:

 • przedszkolach
 • punktach przedszkolnych
 • oddziałach przedszkolnych w szkole
 • w klasach I-III szkoły podstawowej
 • placówkach oświatowych, gdzie prowadzone jest nauczanie języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

* Na specjalność Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego przyjmowane będą osoby, które znają język angielski co najmniej na poziomie A2, co potwierdza wynik egzaminu maturalnego z języka angielskiego lub oświadczenie o znajomości języka na tym poziomie.