PEDAGOGIKA SENIORALNA

Studia II stopnia

canstockphoto30814575

Celem kształcenia na tej specjalności jest zdobycie przez studentów wiedzy dotyczącej przebiegu późnej dorosłości i starości oraz systemów wsparcia społecznego seniorów. Studenci wzbogacą i rozwiną także umiejętności diagnozowania potrzeb i problemów osób starszych oraz pomocy w utrzymywaniu wysokiej jakości ich życia poprzez aktywizację społeczną, zawodową, kulturalną i sportową.

Efekty kształcenia na tej specjalności obejmują między innymi:

 • wiedzę na temat procesów starzenia się, potrzeb osób starszych oraz chorób związanych z okresem późnej dorosłości i starości;

 • wiedzę o tym jak pomagać seniorom w obszarze poszerzania ich samodzielności i zaradności w wykonywaniu codziennych czynności oraz w rozwiązywaniu typowych dla tego okresu życia problemów – zdrowotnych, emocjonalnych, społecznych;

 • umiejętności organizowania czasu wolnego seniorów, przygotowywania i realizowania programów profilaktycznych, kulturalnych i edukacyjnych dla osób starszych oraz – w ich ramach – prowadzenia zajęć, warsztatów, wykładów;

 • wiedzę i umiejętności związane z aktywizowaniem procesów pamięci osób starszych;
 • umiejętności udzielania profesjonalnego wsparcia rodzinom osób starszych oraz współpracy z instytucjami, fundacjami itp. działającymi na rzecz osób starszych;

 • kompetencje w zakresie dostrzegania różnorodnych potrzeb i problemów osób w wieku podeszłym i ich rodzin, oraz reagowania na nie z wrażliwością i empatią.

Absolwent Pedagogiki senioralnej wraz z dyplomem otrzymuje certyfikat kursu pierwszej pomocy Stowarzyszenia „Maltańska Służba Medyczna”.

W toku studiów student zdobędzie specjalistyczną wiedzę z takich przedmiotów jak:

 • Metodyka pracy opiekuńczej
 • Opieka nad osobami przewlekle chorymi w podeszłym wieku
 • Opieka nad osobami niepełnosprawnymi w podeszłym wieku
 • Diagnozowanie potrzeb i problemów osób starszych
 • Podstawy gerontologii
 • Psychologia osób starszych
 • Wybrane choroby wieku podeszłego
 • Podstawy rehabilitacji
 • Gerontofobia i ageizm
 • Aktywizacja osób starszych
 • Wolontariat seniorów
 • Dietetyka i żywienie osób starszych
 • Andragogika
 • Praca kulturalno – oświatowa z osobami w wieku podeszłym
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Instytucjonalne formy opieki nad osobami starszymi w Polsce i Europie

Integralnym elementem kształcenia są praktyki pedagogiczne oraz wizyty studyjne w instytucjach związanych z opieką nad osobami starszymi. Dzięki istnieniu w uczelni Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz współpracy z placówkami wsparcia osób w wieku podeszłym, część zajęć dydaktycznych odbywać się będzie w placówkach opieki nad osobami starszymi oraz polegać będzie na realizacji rozmaitych projektów związanych z organizowaniem zajęć i imprez dla seniorów.

Absolwenci specjalności Pedagogika senioralna mogą być zatrudnieni w:

 • państwowych i prywatnych domach opieki w Polsce i za granicą,
 • zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych,
 • domach seniora,
 • domach dziennego pobytu,
 • dziennych domach pomocy społecznej,
 • instytucjach i projektach służących aktywizacji i edukacji seniorów, tj. uniwersytety trzeciego wieku, akademie seniora itp. oraz jako opiekunowie osób starszych w ich domach.

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Adres:ul. Monte Cassino 15, 70-466 Szczecin
Tel: 91 424 32 00
Fax: 91 424 32 03
E-mail: cos@wshtwp.pl