PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA

Studia podyplomowe dla nauczycieli | Szczecin, Konin, Białystok

Cel studiów:
Celem studiów jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu diagnostyki oraz metodyki pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie lub zagrożoną niedostosowaniem oraz osobami dorosłymi, które weszły w konflikt z prawem lub z innych powodów wymagają resocjalizacji. Słuchacz zostanie zapoznany m.in. z podstawami teoretycznymi metodyki pracy resocjalizacyjnej, diagnozą psychopedagogiczną w resocjalizacji, diagnozą kryminologiczną, profilaktyką i zapobieganiem dewiacjom społecznym, rolą szkoły jako środowiska społeczno-wychowawczego oraz środowiska inkluzji społecznej, rolą i specyfiką procesu nauczania i pracy szkolnej w instytucjach, placówkach systemu oświaty i ośrodkach o charakterze resocjalizacyjno- -wychowawczym, podstawami prawnymi funkcjonowania systemów resocjalizacji w perspektywie krajowej i międzynarodowej, oddziaływaniami profilaktyczno-resocjalizacyjnymi w środowisku otwartym oraz w środowisku zamkniętym, podstawami kryminologii oraz elementami wiktymologii. Absolwent będzie miał uprawnienia do pracy wychowawcy w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych, w aresztach śledczych i zakładach karnych oraz ośrodkach kuratorskich. Ukończenie tej formy kształcenia umożliwia również wykonywanie zawodu kuratora sądowego.

Podstawa prawna studiów:

 • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

Warunki i tryb rekrutacji:

 • Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I i II stopnia z przygotowaniem pedagogicznym (specjalność nauczycielska).

Czas trwania studiów:

 • Studia trwają 3 semestry.
 • UWAGA – PROMOCJA szczegóły tutaj

  Opłaty bez promocji:

  • Wpisowe 150 zł
  • Czesne za jeden semestr wynosi 1400 zł
  • Opłata za świadectwo 30 zł
  • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

  Kandydaci zainteresowani studiami w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim informacje o wysokości czesnego mogą uzyskać pod nr telefonu tel. 95 733 66 60

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Adres: ul. Monte Cassino 15, 70-466 Szczecin
Tel: 91 424 32 02
Fax: 91 424 32 00 w.03
E-mail: cos@wshtwp.pl