Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Jednolite Studia Magisterskie

Możesz przystąpić do rekrutacji off-line czyli pobrać, wydrukować, wypełnić i podpisać formularze a następnie przynieść je do nas.

Jeśli jesteś zaineresowana(y) naszymi studiami i chcesz o coś zapytać w Punkcie Rekrutacyjnym a nie masz możliwości skontaktować się z nami, pozostaw nam Swój kontakt a odezwiemy się do Ciebie.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Matura stara / nowa (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i na pierwszym etapie edukacyjnym z uwzględnieniem ich specyficznych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, do organizowania przedszkolnego i szkolnego środowiska życia dziecka, do współpracy z rodzicami i ze środowiskiem lokalnym. Oferta edukacyjna na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna skierowana jest do osób, które są zainteresowane gruntownym przygotowaniem do wykonywania zawodu nauczyciela w placówkach edukacyjnych i prowadzenia zajęć wynikających z podstawy programowej w przedszkolu oraz w klasach I-III szkoły podstawowej. Celem kształcenia jest wzbudzanie i rozwijanie u studentów aktywności poznawczej, przygotowanie do podejmowania działalności pedagogicznej w środowisku społecznym. Stosowanie teoretycznych i praktycznych form kształcenia wyrabia w studentach zdolności prawidłowego diagnozowania i prognozowania specjalistycznych oddziaływań edukacyjnych. Takie podejście umożliwia kształtowanie umiejętności trafnej identyfikacji potrzeb dziecka, właściwych metod oddziaływania pedagogicznego, a także programowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi i ich rodzicami.

Efekty kształcenia obejmują między innymi:

– specjalistyczną wiedzę na temat prawidłowości rozwojowych i możliwości dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz uwarunkowań (psychicznych, biologicznych, społecznych) rozwoju dzieci;

– specjalistyczną wiedzę dotyczącą stymulowania wszechstronnego rozwoju dzieci, ułatwienia im zdobywania umiejętności wielokierunkowych;

– umiejętności podejmowania działań, wspierających rozwój dziecka w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym, zapobiegających powstawaniu trudności rozwojowych, jak też działań niwelujących lub zmniejszających zaburzenia w funkcjonowaniu dziecka;

– umiejętności w zakresie poszukiwania nowatorskich rozwiązań dotyczących organizacji procesu edukacyjnego;

– kompetencje społeczne umożliwiające poprawne rozstrzyganie dylematów etycznych wynikających z roli nauczyciela, podejmowanie indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy przedszkola, szkoły.

W toku studiów student zdobędzie specjalistyczną wiedzę z takich przedmiotów jak:

Pedagogika wczesnoszkolna
Pedagogika przedszkolna
Psychologia rozwoju dziecka
Diagnoza i terapia pedagogiczna
Logopedia z glottodydaktyką
Warsztaty umiejętności wychowawczych
Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Projektowania pedagogiczne
Ewaluacja kształcenia wczesnoszkolnego i przedszkolnego

Integralnym elementem kształcenia są praktyki, których program jest realizowany w placówkach oświatowych zajmujących się wychowaniem i edukacją dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Uczelnia zapewnia również możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez działalność w kołach naukowych, gdzie każdy student może poszerzyć swoją wiedzę a także podjąć działalność naukową czy badawczą biorąc udział w realizacji ciekawych projektów badawczych, konferencjach, sympozjach i warsztatach.

Absolwenci Pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej mogą być zatrudnieni w:

  • przedszkolach
  • punktach przedszkolnych
  • oddziałach przedszkolnych w szkole
  • w klasach I-III szkoły podstawowej