Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Studia podyplomowe dla nauczycieli

Cel studiów:

Celem studiów jest wyposażenie Słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu opieki i wychowania, a także podstaw diagnozowania i oddziaływań terapeutycznych podczas pracy z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi.

Słuchacz uzyska kwalifikacje do pracy w:

 • świetlicach – szkolnych i środowiskowych,
 • szkołach, na stanowisku pedagoga szkolnego,
 • domach dziecka,
 • pogotowiach opiekuńczych,
 • bursach, internatach,
 • ogniskach wychowawczych, schroniskach,
 • placówkach zajmujących się organizowaniem czasu wolnego.

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela;
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli;
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Warunki i tryb rekrutacji:
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I i II stopnia z przygotowaniem pedagogicznym.

Czas trwania studiów:
Studia trwają 3 semestry.

Opłaty

 • wpisowe 100 zł,
 • czesne za jeden semestr wynosi 1200 zł (istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach),
 • opłata za świadectwo 30 zł.