Pedagogika dziecka w wieku do lat trzech

Studia I stopnia

Możesz przystąpić do rekrutacji off-line czyli pobrać, wydrukować, wypełnić i podpisać formularze a następnie przynieść je do nas.

Jeśli jesteś zaineresowana(y) naszymi studiami i chcesz o coś zapytać w Punkcie Rekrutacyjnym a nie masz możliwości skontaktować się z nami, pozostaw nam Swój kontakt a odezwiemy się do Ciebie.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Matura stara / nowa (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Celem kształcenia na tej specjalności jest zdobycie przez studentów wiedzy na temat rozwoju dziecka do lat trzech oraz zdobycie umiejętności związanych z opieką nad nim i stymulowaniem jego wszechstronnego, harmonijnego rozwoju.

Efekty kształcenia na tej specjalności obejmują między innymi:

 • wiedzę z zakresu psychologii małego dziecka, pedagogiki wczesnodziecięcej, opieki pielęgnacyjnej oraz diagnostyki pedagogicznej – zorientowaną na zastosowanie praktyczne;
 • wiedzę dotyczącą organizowania i prowadzenia zajęć z edukacji muzycznej, plastycznej i technicznej;
 • umiejętności związane z wykonywaniem czynności opiekuńczych (w tym zabiegów pielęgnacyjnych) skierowanych do małego dziecka;
 • wiedzę i umiejętności niezbędne do dokonywania diagnozy różnego rodzaju zaburzeń rozwoju i problemów małego dziecka;
 • umiejętność doboru literatury do wieku dziecka (1 rok życia, 2 lata życia, 3 lata życia) i wykorzystywania jej w pracy z małymi dziećmi;
 • umiejętność prowadzenia konsultacji i poradnictwa dla rodziców;
 • umiejętnoś
 • zaprojektowania i uruchomienia własnej działalności gospodarczej w zakresie opieki nad małym dzieckiem (żłobek, klub dziecięcy itp.);
 • kompetencje związane z dostrzeganiem różnorodnych potrzeb i problemów dzieci i reagowaniem na nie z wrażliwością i empatią.

Absolwent Pedagogiki dziecka do lat trzech wraz z dyplomem otrzymuje certyfikat kursu pierwszej pomocy Stowarzyszenia „Maltańska Służba Medyczna”.

W toku studiów student zdobędzie specjalistyczną wiedzę z takich przedmiotów jak:

 • Psychologia małego dziecka
 • Pedagogika wczesnodziecięca
 • Podstawy psychiatrii dziecięcej
 • Opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad małym dzieckiem
 • Dieta i żywienie małego dziecka
 • Diagnozowanie problemów rozwojowych wczesnego dzieciństwa
 • Podstawy logopedii
 • Literatura dla dzieci do lat trzech
 • Edukacja muzyczna z metodyką
 • Edukacja techniczna z metodyką
 • Edukacja plastyczna z metodyką
 • Edukacja motoryczno – zdrowotna z metodyką
 • Odpowiedzialność prawna opiekuna małego dziecka w instytucjach i w domu
 • Współpraca z rodziną dziecka

Integralnym elementem kształcenia są praktyki pedagogiczne oraz wizyty studyjne w instytucjach związanych z opieką nad dziećmi do lat trzech. Dzięki współpracy uczelni z placówkami opieki nad małymi dziećmi, część zajęć dydaktycznych odbywać się będzie w żłobkach, klubach dziecięcych i innych placówkach opieki nad małymi dziećmi.

Absolwenci specjalności Pedagogika dziecka do lat trzech mogą być zatrudnieni w:

 • żłobkach,
 • klubach dziecięcych,
 • jako opiekunowie domowi
 • oraz mogą założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech.