Oświadczenie do pracy dyplomowej

Oświadczenie do pracy dyplomowej

Oświadczenie do pracy licencjackiej
OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że przedłożoną pracę licencjacką napisałam(-łem) samodzielnie. Oznacza to, że przy pisaniu tej pracy poza niezbędnymi konsultacjami nie korzystałam(-łem) z pomocy innych osób, a w szczególności nie zlecałam(-łem) opracowania rozprawy lub jej części innym osobom, nie odpisywałam(-łem) rozprawy lub jej części z prac innych osób. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że gdyby powyższe oświadczenie okazało się nieprawdziwe, decyzja o wydaniu mi dyplomu zostanie cofnięta.
Ponadto oświadczam, że przedłożona praca licencjacka jest identyczna z załączoną wersją elektroniczną.


Oświadczenie do pracy magisterskiej
OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że przedłożoną pracę magisterską napisałam(-łem) samodzielnie. Oznacza to, że przy pisaniu tej pracy poza niezbędnymi konsultacjami nie korzystałam(-łem) z pomocy innych osób, a w szczególności nie zlecałam(-łem) opracowania rozprawy lub jej części innym osobom, nie odpisywałam(-łem) rozprawy lub jej części z prac innych osób. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że gdyby powyższe oświadczenie okazało się nieprawdziwe, decyzja o wydaniu mi dyplomu zostanie cofnięta.
Ponadto oświadczam, że przedłożona praca magisterska jest identyczna z załączoną wersją elektroniczną.

UWAGA!
Oświadczenie jest częścią pracy i powinno się znajdować za stroną tytułową.